Fase 2 - Skjemabasert skattemelding

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 2 - Faglig fase >

Fase 2 - Skjemabasert skattemelding

 

 

 

 

 

2023-01-22_1120

Næring

 

Arkfanen  Næring

Her får man opp skatteskjemaene for midlertidige forskjeller (RF-1217), næringsoppgaven (RF-1167 for næringsoppgave 2), avstemming av EK (RF-1052). Ytterligere skjema på arkfanen avhenger av valgene man har gjort i Klientopplysninger.

2023-01-22_1122

 

 

Næringsoppgave

De ulike sidene i næringsoppgaven er inndelt på følgende måte:

Diverse: Tilsvarer side 1 i RF-utskriften, og tar for seg skattemessige vurderinger av varer og fordringer.

Resultat og Balanse: Tilsvarer side 2 og 3 i RF-utskriften, og viser resultatregnskapet fordelt på poster. I dette skjermbildet kan man velge å skjule poster med bare 0-verdier samt velge å vise tallene på hovedlinjenivå. Denne funksjonaliteten ligger på høyreklikk i skjermbildet.

Næringsinntekt: Tilsvarer side 4 i RF-utskriften, og er delt inn i 4 underpunkter

oTillegg i næringsinntekt

oFradrag i næringsinntekt

oNæringsinntekt

oFordeling av næringsinntekt

 

2023-01-22_1126

 

Har man utført de faglige vurderingene i modulene i Maestro vil utfylling av RF-1217 / RF-1167 / RF-1052 stort sett være av kontrollerende art. Enkelte skattemeldinger krever mer informasjon enn det som ligger i Maestro årsoppgjør og i slike skjemaer må man manuelt fylle inn påkrevd informasjon.

 

 

 

Kontroller

Her kan det være nyttig å kontrollregne spesifikasjonen av midlertidige forskjeller og se at samme tall fremkommer i balansen for utsatt skatt/skattefordel. I tillegg kan det være nyttig å gjennomføre en rimelighetskontroll av side 4 i næringsoppgave 2 for å se at alle ikke fradragsberettigede/ikke skattepliktige poster er med.

 

 

 

 

 

2023-01-22_1120

Skatt

Under arkfanen skatt ligger skattemeldingen. Ytterligere skjema på arkfanen avhenger av valgene man har gjort i Klientopplysninger.

2023-01-22_1145

 

I skattemeldingen benyttes også en sidemeny for å navigere gjennom sidene i skjemaet.  

 

De ulike sidene i skattemeldingen er inndelt på følgende måte:

Opplysninger: Tilsvarer side 1 i RF-utskriften og tar for seg følgende opplysninger fordelt på 4 underoverskrifter:

oDiverse opplysninger: Faste opplysninger samt informasjon vedrørende realisasjon av verdipapirer innenfor og utenfor fritaksmetoden.

oSelskapsendringer: Hovedsakelig om det er utført fisjon / fusjon i inntektsåret.

oAksjonæropplysninger: Opplysninger om ytelser mellom aksjonær og selskap.

oTransaksjoner og mellomværender: Informasjon om selskapet benytter RF-1123 Kontrollerte transaksjoner.

Generelt: Tilsvarer side 2, 3 og 4 i RF-utskriften fordelt på 3 underoverskrifter:

oResultat: Viser beregning av skattemessig inntekt.

oFormue: Viser beregning av formue for selskapet.

 

2023-01-22_1158

 

 

 

Kontroller

Her kan det være nyttig å kontrollere at post 260 i underoverskriften Resultat (RF–1028 utskrift side 2) multiplisert med skattesatsen utgjør den betalbare skatten i balansen i årsregnskapet. I tillegg kan det være nyttig å sjekke at skattekostnaden er korrekt ved å ta utgangspunkt i resultat før skatt i resultatregnskapet, justere for permanente forskjeller for deretter å multiplisere med skattesatsen. Dette kan man avstemme mot beregnet skattekostnad i resultatregnskapet. NB! Dersom man har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel så korrigeres dette før beregning av skattekostnaden.  

 

 

 

 

 

2023-01-22_1148

Lønn og mva

Maestro Årsoppgjør er ikke noe lønnssystem, men vi har lagt til rette for å importere ned informasjon fra A-ordningen og merverdiavgiftsoppgaven.

2023-01-22_1147

 

Knappen A-ordningen og Merverdiavgift gir muligheter for automatisk avstemming i systemet gjennom bruk av avstemmingsmodulen (Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og avstemming) ved at man henter ned for eksempel terminoppgaver fra Altinn og avstemmer det inn mot saldo på konto i saldobalansen.  

 

I skjema Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) rapporteres årets lønnsopplysningspliktige utbetalinger.