Fase 2 - Temabasert skattemelding

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 2 - Faglig fase >

Fase 2 - Temabasert skattemelding

 

 

 

 

Skattemelding

Her finner vi skattemelding og næringsspesifikasjon. Ytterligere tema i arkfanen avhenger av valgene man har gjort i Klientopplysninger.

2023-01-21_2031

 

Har man utført de faglige vurderingene i modulene i Maestro vil utfylling av skattemelding og næringsspesifikasjon stort sett være av kontrollerende art.

Hensikten med oppbygningen er å gi muligheten til å fokusere på informasjon som er relevant og gjøre gjennomgangen av skattemeldingen mer pedagogisk.

 

 

 

2023-01-21_2032

Selskapsopplysninger

Selskapsopplysninger er delt opp i områdene:

Diverse

Ytelser

Offentlig støtte

 

Her fylles faste opplysninger samt opplysninger om ytelser mellom aksjonær og selskap og mottatt offentlig støtte.

 

 

 

 

2023-01-21_2033

Resultat, forskjeller og inntekt

Her finner vi:

Resultat: Her summeres inntekter og kostnader, og man kommer tilslutt frem til årets årsresultat. Tilsvarer tidligere side 2 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Midlertidige forskjeller: Her spesifisereres og beregnes de midlertidige forskjellene mellom poster i regnskapet som har forskjellig regnskapsmessig og skattemessig periodiserings- og vurderingsregler. Tilsvarer tidligere RF-1217 Midlertidige forskjeller.

Permanente forskjeller: Her spesifiseres og summeres de permanente forskjellene (resultat) som oppstår som følge av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige inntekts- og kostnadsbegreper. Tilsvarer tidligere RF-1167 Næringsoppgavens side 4.

Skattepliktig inntekt: Her summeres årsresultat, tillegg og fradrag fra permanente forskjeller og sum endring i midlertidige forskjeller, og man kommer frem til en næringsinntekt/næringsunderskudd. Videre kommer man tilslutt frem til årets skattemessige inntekt. Tilsvarer tidligere side 2 i RF-1028 Skattemeldingen.

 

I flere av skjermbildene ligger det knapper øverst som gir filterings- og sorteringsmuligheter, man kan velge å skjule eller vise alle nullposter, og å skjule eller vise fjorårstall:

2023-01-22_1027

 

 

Ønsker man å se kildetall til en enkelt post kan man trykke på forstørrelsesglasset:

2023-01-22_1058

 

 

 

 

 

 

2023-01-21_2034

Balanse, formue og egenkapital

Her finner vi:

Balanse: Her ser vi oppstillingen av eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet. Tilsvarer tidligere side 3 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Varelager: Skattemessig vurderinger av varer. Tilsvarer tidligere side 1 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Fordringer: Skattemessig vurderinger av fordringer. Tilsvarer tidligere side 1 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Formue: Viser beregning av skattemessig formue for selskapet. Tilsvarer tidligere side 3-5 i RF-1028 Skattemeldingen.

Egenkapital: Her avstemmes egenkapital. Tilsvarer tidligere side 1 og 2 i RF-1052 Avstemming av egenkapital.

 

 

I flere av skjermbildene ligger det knapper øverst som gir filterings- og sorteringsmuligheter, man kan velge å skjule eller vise alle nullposter, og å skjule eller vise fjorårstall:

2023-01-22_1105

 

 

Man kan her også trykke på forstørrelsesglassene for å se kildetall til den enkelte post.

 

 

 

 

 

Skatteberegning og Kontroller

Her kan det være nyttig å kontrollregne Midlertidige forskjeller og se at samme tall fremkommer i Balansen for utsatt skatt/skattefordel. Utfør gjerne også en rimelighetskontroll av Permanente forskjeller for å se at alle ikke fradragsberettigede/ikke skattepliktige poster er med.

 

Kontroller at Netto inntekt i Skattepliktig inntekt multiplisert med skattesatsen utgjør den betalbare skatten i balansen i årsregnskapet.

 

I tillegg kan det være nyttig å sjekke at skattekostnaden er korrekt ved å ta utgangspunkt i resultat før skatt i Resultat, justere for permanente forskjeller for deretter å multiplisere med skattesatsen. Dette kan man avstemme mot beregnet skattekostnad i resultatregnskapet. NB! Dersom man har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel så korrigeres dette før beregning av skattekostnaden.  

 

 

 

 

 

Andre tema

Andre tema som dukke opp i fanen Skattemelding er avhengig av hvilke valg som er gjort i Klientopplysninger:

2023-01-21_2104

 

For eksempel vil tema Motorkjøretøy (tilsvarer tidligere skjema RF-1125 Bilskjema og RF-1223 Drosje- og godstransportnæring) og Serveringssteder (tilsvarer tidligere skjema RF-1122 Serveringssteder) dukke opp som tema, dersom man har satt Ja for at disse skal brukes i Klientopplysninger > Næring:

2023-01-21_2102

 

 

 

 

 

2023-01-22_1148

Lønn og mva

Maestro Årsoppgjør er ikke noe lønnssystem, men vi har lagt til rette for å importere ned informasjon fra A-ordningen og merverdiavgiftsoppgaven.

2023-01-22_1147

 

Knappen A-ordningen og Merverdiavgift gir muligheter for automatisk avstemming i systemet gjennom bruk av avstemmingsmodulen (Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og avstemming) ved at man henter ned for eksempel terminoppgaver fra Altinn og avstemmer det inn mot saldo på konto i saldobalansen.  

 

I skjema Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) rapporteres årets lønnsopplysningspliktige utbetalinger.