Aksjonærregister

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

Aksjonærregister

Skjermbildet utgjør sammen med Aksjekapital eieropplysningene for klienten og danner grunnlaget for innlevering av Aksjonærregisteroppgaven.

 

2016-11-24_131120

 

Uavhengig av hvilken arkfane man befinner seg i, får man en oppsummering av hvor mange aksjer eierne totalt eier per 1.1 og 31.12 i bunnen av skjermbildet.

Dersom det skulle være avvik mellom sum aksjer i selskapet og sum aksjer fordelt på den enkelte aksjonær så vil tallene få rød farge.

 

Tips! Vi har laget følgende instruksjonsvideoer om emnet:

1. Hvordan opprette aksjonærer

2. Hvordan legge til aksjekapitalendringer

3. Hvordan registrere kjøp og salg

4. Hvordan registrere utbytte

5. Hvordan skjevdele utbytte

6. Hvordan rapportere aksjonærlån

 

 

Opprett: Ved å trykke på plusstegnet vil Maestro gjøre et oppslag i personregisteret. Det er kun personer (personlige og juridiske personer) som ikke er definert som aksjonær som fremkommer i listen. På toppen av listen kommer selskapet selv, og dersom man skal registrere egne aksjer må man legge til selskapet fra listen. Man trenger ikke å opprette selskapet i personregisteret, det er allerede utført av oss.

 

Slett: Ved å trykke på krysstegnet kan man slette aksjonærer i listen. Det er flere valg for sletting i nedtrekksmenyen:

oSlett denne aksjonæren

oSlett alle aksjonærene

oSlett valgte aksjonærer

oSlett inaktive aksjonærer

 

Oppdater: Ved å trykke på denne knappen oppdateres informasjonen etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Ved å trykke på utskriftsknappen får man utskrift av RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven. Det er også flere valg for utskrifter, det ligger også en funksjon for å skrive ut alle aksjonærer eller kun de aktive. De ulike alternativene er:

oRF - 1086 Aksjonærregisteroppgaven: Gir utskrift av Aksjonærregisteroppgaven.

oAksjonæroppgave: Gir muligheten til utskrift av aksjonæroppgaven for aksjonæren man står på, for alle aksjonærene eller utskrift av et utvalg av aksjonærene.

oAksjebok: Gir utskrift av aksjeboken etter å ha valgt om man skal vise fødselsdato/personnummer/org.nr, informasjon om pant og hvorvidt kun aksjonærer som eier aksjer på utskriftstidspunktet skal vises.

oAksjenummeroversikt: Gir utskrift av aksjeboken etter å ha valgt om man skal vise fødselsdato/personnummer/org.nr og hvorvidt kun aksjonærer som eier aksjer på utskriftstidspunktet skal vises.

oUtskrift av aksjonærlån og utbytte: Gir utskrift av utbytte og aksjonærlån fordelt på aksjonærene.

oUtskrift av aksjetransaksjoner: Gir utskrift av transaksjonene på den respektive eier i hele eierperioden.

oOversiktsutskrift: Gir utskrift over aksjonærene i selskapet spesifisert på eierandel, antall aksjer 1.1 og antall aksjer per 31.12.

 

Import: Ved å trykke på denne knappen kan man importere eierregisteret / aksjeeierne fra andre kilder, blant annet andre Maestro datasett, Excel, Finale og Cantor. Man følger veiviseren og angir destinasjonen for hvor importfilen befinner seg. Når veiviseren er ferdigstilt er eierregisteret på plass i Maestro.

 

Eksport: Ved å trykke på denne knappen kan du eksportere eierregisteret eller utbytteoversikt til excel.

 

Delingstjenesten: Ved å bruke delingstjenesten kan man opprette deling av eiere til rettighetshavere i Maestro Revisjon.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på denne knappen foreligger flere valgmuligheter:

oGenerer intervaller: Gir muligheten til å automatisk opprette intervaller av aksjenummer for de ulike aksjeeierne. Når man har valgt «Generer Intervaller» så starter en veiviser hvor man først bekrefter at man ønsker å generere aksjenummerintervallet. Når man har akseptert dette velger man fra hvilket tidspunkt man skal generere intervallet. Når man har satt tidspunktet vil systemet generer intervallene for aksjenummerne. Man ser hvilket intervall hver enkelt aksjonær har ved å velge en aksjonær, velge arkfanen «Aksjer» og se i feltet «Aksjenr" helt til høyre i skjermbildet.

oEndre kobling til person: Gir muligheten til å flytte alle hendelser fra en aksjonær til en annen. Denne funksjonen kan være nyttig dersom man har tastet inn feil informasjon på en aksjonær. Når man har valgt «Endre kobling til person» starter en veiviser. Her velger man deretter hvilken aksjonær man vil koble eierforholdet til.

oTekstdokument: Gir mulighet til å opprette et tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag som omfatter begrepet «Aksjekapital».

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Arkfanene blir gjennomgått slik de vises i skjermbildet hvor man starter på venstre side og jobber seg mot høyre side av skjermbildet.

 

Navn, adresse m.m

Denne arkfanen viser faste opplysninger om aksjonærene som adresse, fødselsnummer / org. nummer etc. Informasjonen i dette bildet hentes fra Personregisteret, så dersom man ønsker å redigere/endre må dette gjøres i personregisteret. Man har også valg for om aksjonæren er finansskattepliktig, eller om antall aksjer aksjonæren eier skal behandles som selskapets egne aksjer.

 

Aksjer og utbytte

Denne arkfanen er igjen delt inn i 2 faner: Aksjebeholdning og Aksjetransaksjoner.

 

Aksjebeholdning viser en oversikt over aksjonærens aksjer per 1.1 og per 31.12, hvor stor eierandel aksjonæren har 1.1 og 31.12 samt hvor mye utbytte aksjonæren vil motta.

 

På høyre side av skjermbildet under "Aksjebeholdning" har man også mulighet til å legge inn kildeskatt i beløp / prosent, angi aksjenummer og legge inn panteinformasjon. Aksjenummeret kan tastes inn manuelt (høyreklikk i feltet for aksjenr. og velg opprett) eller man kan generere intervaller som forklart i gjennomgangen av Andre funksjoner.

 

Nederst i skjermbildet ligger tabellen Aksjonærlån og utbytte. Størrelsen på det totale utbytte bestemmes i Aksjekapital, men til høyre i dette skjermbildet er det mulig å skjevdele utbytte, velge om utbytte er tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, og om utbyttet skal motregnes mot aksjonærlån.

I denne tabellen kan man også legge inn aksjonærlån, tilbakebetaling og ettergivelse av lån. Det gjøres ved å klikke på det lille pluss-tegnet over tabellen, da vil en ny transaksjonslinje dukke opp, og man velger type transaksjon, tidspunkt og beløp til høyre i bildet.

 

Ytelser selskap / eier

I denne arkfanen legger man inn informasjon vedrørende Ytelser fra selskap til eier og Ytelser fra eier til selskap. Her legger man inn beløp manuelt eller henter beløp ved å angi konto. Man har også mulighet til å hente beløp fra RF-1070 Ekstraskatt på renteinntekter for ytelser fra eier til selskap.

 

I tillegg vurderer man avhuking for utleie av formuesgjenstander og salg/uttak av varer og formuesgjenstander både for Ytelser fra selskap til eier og Ytelser fra eier til selskap.

 

Indirekte eie og identifikasjon

I denne arkfanene oppgis eierposter personen har i selskap som også er aksjonær. Høyreklikk i midtre del av skjermbildet for å opprett det indirekte eie. Informasjonen man taster inn her er grunnlaget for Aksjonærer - rapportnote, samt selskapsoppgaven for NOKUS.

 

 

hmtoggle_arrow1  Aksjonærlån

Selskapet melding over deltaker i NOKUS (RF-1234)

Fanen er kun tilgjengelig for selskap som har krysset av for at de skal beskattes som NOKUS i Klientopplysninger > Skatt.

2021-09-16_0858

 

I det blå hentefeltet hentes tall fra andre steder i programmet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I de hvite beløpsfeltene fylles beløp manuelt.

 

Del V fylles ut av deltaker som behandles etter sktl §8-10, man må først da sette en hake for dette på aksjonæren i fanen Navn, adresse m.m:

2021-09-15_1339

 

 

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.