Rapportgenerator

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning >

Rapportgenerator

Se også vår video om de mest brukte funksjonene i Rapportgeneratoren.

 

 

Opprett: Starter en veiviser hvor man kan opprette en ny hovedrapport eller underrapport. Man får tre valg:

oTa utgangspunkt i en hovedrapport som mal og lag en underrapport av denne (linjestilen til hovedrapporten opprettholdes, men man kan formatere kolonneoppsettet etter eget ønske).

oLage en helt ny rapport med en hovedrapport som mal (linjestiler og kolonneoppsettet kan redigeres fullt ut og rapporten blir en egen hovedrapport).

oLage en helt tom rapport som man bygger opp selv. Velger man å utarbeide en rapport på basis av en rapport så er det standardrapporten og dens stilvalg i åpningsbildet man tar utgangspunkt i.

Velg rapport og standardoppsett å ta utgangspunkt i, og sett navn, evt. kommentar og om rapporten skal være en utskriftsmulighet i Merket utskrift.
 

Rediger: Åpner redigeringsvindu for valgt rapport i et nytt vindu. Se Rapportredigering for videre beskrivelse.

 

Slett: Sletter valgt rapport.

 

Flytt opp - Flytt ned: Gir mulighet til å omorganisere rapportene ved å flytte dem opp eller ned i listen over rapporter som vises i åpningsbildet for rapportgeneratoren.

 

Utskrift: Det finnes flere utskriftvalg:

oRapportuskrift m/null: Viser linjer selv om linjen har beløpet 0 (null) for hvert år.

oRapportuskrift u/null: Ekskluderer linjer som har beløpet 0 (null) på samme linje for hvert år.

oAlternativer for utskrift: Gir muligheten til å velge intervallet for hvilke linjer som skal skrives ut, samt språk for denne utskriften.

oUtskrift som standard: Viser utskrift med regnskapslinjer, årets og fjorårets tall.

oUtskrift som spesifisert: Viser regnskapslinjene samt konti med beløp som går inne i hver enkelt regnskapslinje (Summer for hovedlinjen over konti som utgjør hovedlinjen).

oUtskrift som spesifikasjon: Viser konti som utgjør regnskapslinjene. Regnskapslinjen vises, men sum for regnskapslinjene er under konti som utgjør linjen.

oUtskrift som arbeidsregnskap: Viser regnskapslinjer med sum, konti med IB, debet (alle debet som sum), kredit (alle kredit som sum) og UB.

oUtskrift som tabellarisk: Viser regnskapslinjene, alle konti som er koblet til hver enkelt regnskapslinje, samt posteringer og avstemminger for hver enkelt kontolinje.

oInnstillinger for faste utskrifter gir muligheter til å formatere de ulike hurtigutskriftene:

Spesifisert/spesifikasjon: Menyen gir mulighet til å øke/redusere skriftstørrelsen, sette bredde på beløpskolonner, utskrift i liggende format eller presentere verdier som faktisk verdi (fortegn som i saldobalansen), altinn (alle tall positive) eller egendefinert. I tillegg kan man velge antall desimaler i rapporten (her angis 2 desimaler som standard) eller sette inn en endringskolonne som viser differansen mellom årets og fjorårets beløp. Man kan også velge å vise underskrift på spesifiserte rapporter.

Arbeidsregnskap/tabellarisk: Menyen har de samme valgene som for Spesifisert/spesifikasjon, men naturlig nok kan man ikke velge endringskolonne for disse utskriftene. I tillegg kan man velge å ha årstall i overskriften, få summer i arbeidsregnskapet/tabellarisk resultat.

Felles: Ved avhuking så benyttes standard topp- og bunntekst på rapportene. Dersom den ikke er avhuket så hentes topp- og bunntekst fra hvordan man har definert det selv inne i selve rapportgeneratoren.

NB! Formateringen man gjør i dette skjermbildet vil kun påvirke hurtigutskriftene av rapportene og ikke formateringen inne i selve rapportgeneratoren. Dersom man ønsker egendefinerte spesifisert/tabellarisk/arbeidsregnskap så er det mulighet for å lage dette, se Ofte stilte spørsmål - Rapportgenerator.

 

Import: Import av rapporter fra andre datasett gjør at man kan hente rapporter og/eller stiler fra andre datasett. Her kan man laste inn:

oAlle rapporter fra annet Maestro–datasett: De importerte settene erstatter settene som er i det nåværende maestrosettet.

oAlle rapporter fra standard rapportmal: Erstatter alle eksisterende rapporter med standard rapporter.

oAlle rapporter fra Maestro XML malfil: Erstatter alle eksisterende rapporter med rapporter fra en XML-malfil. XML-fil er et resultat av vår nye funksjonalitet Delte rapporter/stiler.

oEnkel rapport fra annet Maestro–datasett: Henter inn en enkelt rapport, legges til eksisterende rapporter.

oEnkel rapport fra standard rapportmal: Henter inn en standardrapport, legges til eksisterende rapporter.

oEnkel rapport fra Maestro XML malfil: Henter inn en enkelt rapport fra en XML-malfil, legges til eksisterende rapporter.

oAlle rapportstiler fra et annet Maestro–datasett: Henter inn kun stiler fra annet Maestro-datasett og erstatter alle stiler i alle rapportene.

oAlle rapportstiler fra Maestro XML malfil: Henter inn kun stiler fra Maestro XML malfil-datasett og erstatter alle stiler i alle rapportene.

oAltinnkoblinger fra annet Maestro-datasett: Henter inn kun altinnkoblinger fra annet Maestro-datasett og erstatter alle altinnkoblinger i alle rapportene.

oAltinnkoblinger fra standard rapportmal: Henter inn kun altinnkoblinger fra rapportmal og erstatter alle altinnkoblinger i alle rapportene.

oStandard resultat og balanse fra Brønnøysund (R0002): Henter inn standard resultat og balanserapport basert på brønnøysundrapportene.

oExcelimport av rapport:

NB! Dersom man ønsker å hente inn rapporter og stiler fra et annet datasett ved bruk av importfunksjonen så må man huske på å avhuke for å ta med rapportstilen i veiviseren.

 

Importfunksjonen versus Delte rapporter/stiler

Ved bruk av importfunksjonen hentes det inn rapport og stil fra et annet datasett en gang. Endringer av rapportene i mal-datasettet vil ikke oppdateres for gjeldende datasett. For å få med endringer til gjeldene datasett må det gjøres en ny import fra mal-datasett.

 

Ved bruk av Delte rapporter/stiler vil endringer i mal-datasettet automatisk oppdateres i samtlige datasett. Oppdateringen skjer ved ny start av gjeldende datasettet, etter at endringen er utført på mal-datasettet.

 

Eksport: Eksporter mal av alle rapporter til Excel.

 

Andre funksjoner: Her finner man valgene:

oTilpasning av rapporter: En rask tilpasning av overskrift, kolonner og marger i rapportutskriftene.

oFjern konverterings- og importinformasjon i rapportoversikten: Fjerner informasjon med grønn skrift som står i rapportoversikten.

 

Delte rapporter/stiler: Automatisk import av delte rapporter og stiler fra annet Maestro-datasett. Man kan importere rapporter og stilvalg, eller kun rapporter eller kun stiler i en operasjon. Fordelen med denne metoden å distribuere ut rapportmalene ut på, er at dersom malen for rapporten endres, så vil det automatisk bli oppdatert for andre datasett som benytter samme rapport. Eksport av rapporter og stiler via Delte rapporter/stiler gjøres i Fellesmaler.

 

Språk: Man kan velge mellom Norsk, bokmål, Norsk, nynorsk, Engelsk og Tysk.

 

Skalering: Man kan velge mellom Beløp, Tusen og Millioner.

 

Tallformat: Man kan velge mellom Standard null og negativ, Null som strek, Negativ i parantes og Null som strek, Negativ i parantes.

 

Stil: Ved å trykke på denne knappen får man mulighet til å velge et annet stilsett, eller man kan endre formatet på de enkelte stilene under Innstillinger.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

Under øverste menylinje ser man regnskapsrapportene. Standard i alle Maestro Årsoppgjørdatasett er Resultat, Balanse, Indirekte kontantstrøm og Direkte kontantstrøm.

 

Trykk på Rediger eller dobbelttrykk på en rapport for å redigere. Se Rapportredigering

 

Hovedrapport og underrapport

I skjermbildet under er det laget to underrapporter for henholdsvis resultatregnskapet og balansen:
2020-11-23_1136
Hovedrapporten er det store blå-ikonet mens underrapportene ligger rett under (markert med rød boks).
Se Ofte stilte spørsmål - Rapportgenerator for framgangsmåte for hvordan man lager spesifiserte rapporter.

Anvendelser

Dette viser anvendelsen av rapporten, blant annet om den skal sendes til Altinn.

Ved å trykke på anvendelser får man fram følgende valg:

Offentlig regnskap - resultat: Angi om valgt rapport blir anvendt som resultat i Offentlig regnskap.

Offentlig regnskap - balanse: Angi om valgt rapport blir anvendt som balanse i Offentlig regnskap.

Offentlig regnskap - kontantstrøm: Angi om valgt rapport blir anvendt som kontantstrøm i Offentlig regnskap.

Elektronisk innlevering (Altinn) av resultat: Angi om valgt rapport blir anvendt som resultat ved innsendelse til Altinn.

Elektronisk innlevering (Altinn) av balanse: Angi om valgt rapport blir anvendt som balanse ved innsendelse til Altinn.

Elektronisk innlevering (Altinn) av kontantstrømanalyse: Angi om valgt rapport blir anvendt som kontantstrøm ved innsendelse til Altinn.

Automatisk overføring av resultat til Maestro Konsernregnskap: Angi om valgt rapport blir anvendt som resultat ved overføring til Maestro Konsernregnskap.

Automatisk overføring av balanse til Maestro Konsernregnskap: Angi om valgt rapport blir anvendt som balanse ved overføring til Maestro Konsernregnskap.

Revisjonsområdeutskrift: Angi om valgt rapport blir anvendt ved overføring til Maestro Revisjon.

Anleggsnote: I tidligere versjoner av Maestro var det  mulig å bygge anleggsrapportnote i rapportgeneratoren, men nå er det separat løsning for alle noter.

 

Merket utskrift

Viser om dokumentet er en del av utskriftsmulighetene i Rapportering og Altinn > Merket Utskrift.

 

 

 

Se også:

Rapportredigering

Stilredigering

Ofte stilte spørsmål - Rapportgenerator