Noteveiviser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Malsenter >

Noteveiviser

Maestro har utarbeidet en noteveiviser som bruker regler, eller på godt norsk «smartness», til å identifisere krav til noter/innhold i årsberetning som skal utarbeides etter regnskapsloven, og kommer med forslag til notemaler som kan imøtekomme notekravene. Utgangspunktet for veiviseren er regnskapslovens kapittel 7 og krav for øvrige og små foretak.

 

Introduksjonsvideo

Noteveiviseren ligger under arkfanen Offentlig Regnskap. Her er en kort video om funksjonaliteten til Maestros noteveiviser.

 

 

Før veiviser

Forutsetningen for bruk av noteveiviseren er at det ligger en saldobalanse (med referanser) i systemet og at resulatdisponeringen er utført. Deretter kan man trykke på knappen Noteveiviser og veiviseren åpner i et nytt vindu.

NB! Noteveiviseren er laget for AS som bruker regnskapsreglene for små foretak eller alminnelige regnskapsregler.

 

I veiviser

 

1.

Regnskapsregler

Maestro leser tallmaterialet i kontoplanen og næringsoppgaven for å kontrollere om man skal rapportere som små eller øvrige foretak med utgangspunkt i kriteriene iht. regnskapslovens § 1-6.

Det betyr at dersom man i Klientopplysninger > Regnskap og revisjon angir at man skal rapportere etter regnskapslovens regler for små foretak, men dette er strid med nevnte kriterier, så varsler Maestro at selskapet faktisk kvalifiserer til rapportering for alminnelig selskaper. Man kan velge å ignorere dette i veiviseren ved å trykke på Neste.

2020-11-03_1510

 

Kontrollen fungerer begge veier både fra regler små foretak til alminnelige regler og vise versa.

2.

Velg notesett

Maestro har identifisert hvilke notekrav den enkelte klient må fylle ut etter regnskapslovens kapittel 7. Hensikten med dette skjermbildet er å velge på hvilken måte man ønsker å legge til notemaler som imøtekommer identifiserte notekrav fra systemet.

 

Man kan velge mellom følgende:

Velg noter manuelt

Maestro automatisk

Maestro minimum små foretak

Maestro standard små foretak

 

Her tar man standpunkt til om Maestro skal hjelpe med å finne riktig notemal til kravene som er identifisert, eller om man vil angi malene selv. Vi anbefaler å benytte Maestro Automatisk. Dette valget gjør at Maestro velger ut notemaler automatisk som imøtekommer det enkelte notekrav.

3.

Notevalg

I neste steg vises en oversikt over notekravene som er identifisert, og notemalene som skal imøtekomme kravet i noten. Maestro sporer beløp i kontoplan og næringsoppgaven samt i de ulike registrene (anleggsregister og verdipapirregister).

 

Notekravene ligger på venstre side, og notemalene til høyre. Legg også merke til symbolene til venstre i skjermbildet. De ulike symbolene indikerer om noten er pliktig, foreslått (pliktig hvis vesentlig iht. regnskapsloven) eller valgfri. Nederst kan man skru av/på filter for hvilke typer som skal være synlige.

 

Maestro har her valgt maler, men man kan bytte til andre notemaler fra notebiblioteket eller bruke egne maler. Det gjør man ved å trykke på selve malen og velge fra nedtrekksmenyen.

 

Man kan få en forhåndsvisning av malen som er valgt. Det gjør man ved å trykke på Pluss-tegnet til høyre for den enkelte notemal.

2020-11-04_0835

NB! For rapportnoter (automatisk genererte noter) kan man redigere innstillingene i noten ved å trykke på pennen til høyre i skjermbildet.

 

Man kan også fjerne en notemal dersom man mener at en foreslått note ikke skal utarbeides. Man sletter ved å klikke på malen og trykke på Backspace på tastaturet. Når man da trykker Neste vil Maestro gi en kontrollmelding på at et krav i regnskapsloven for pliktig/foreslått-maler ikke er imøtegått med en mal. Denne er veiledende og kan overstyres av brukeren.

 

Når man har valgt de notemalene man vil ha, enten de Maestro foreslår, eller hentet fram egne maler, trykk Neste og Ferdig for å fullføre veiviseren. Noteverket genereres.

 

 

Etter veiviser

Stilvalg, hentefelter og notekoblinger

Når notene er generert, kan man gå over noteverket og tilpasse der det er nødvendig. Man må tilpasse notemaler som krever informasjon som ikke ligger i Maestro, som for eksempel lønn til daglig leder/styret i lønnsnoten. I notesett hvor man har brukt Maestro-maler er det satt stil på alle notene, hentefelt på alle felter samt at notekoblinger er satt på alle malene, men har man benyttet egne maler burde man kontrollere at det er angitt stil, hentefelt og notekoblinger.

 

Språk

Alle notene finnes på språkene Norsk (bokmål), Norsk (nynorsk), Engelsk og Tysk. I Maestro settes språk for rapporter og notene i åpningsbildet til Rapportgeneratoren. Da får noter og rapportene samme språk.

Når man da står i arkfanen Offentlig regnskap vil man se at språket er det samme som i rapportgeneratoren ved at det står Auto i språkfeltet.

Man kan velge annet språk for noter og årsregnskap i arkfanen Offentlig regnskap, ved å velge et annet språk i nedtrekksmenyen.

 

Redigering av note

Når man skal tilpasse en note så jobber man hovedsakelig i arkfanen Tekstredigering.

I arkfanen Tekstredigering ligger også hentefeltene i Maestro. Hentefeltene gjenbruker informasjon som allerede er i systemet slik at man ikke trenger å utføre dobbelt arbeid. Det er en egen meny for hentefelter til høyre i skjermbildet. Den fremkommer ved å trykke på Sett inn felt i arkfanen Tekstredigering.

 

Hentefeltene er informasjon som allerede er lagt inn i Maestro og gir muligheten for å hente faste opplysninger, kontonummer, poster fra næringsoppgaven, linjer fra rapporter, notenummer etc. Feltene har fått hver sin farge slik at man kan spore kilden til det enkelte hentefelt. Næringsoppgaveposter har grønn farge, årstall har grå farge, kontonummer har blå farge osv.

Dersom man ønsker å få en oversikt over de ulike konti eller postene som ligger på en linje i noten så kan man få fram dette ved å trykke på knappen til høyre for Sett inn felt, kalt Feltverdier.

 

Man henter inn ett nytt hentefelt ved å bruke dra-og-slipp til det stedet i noten man vil ha feltet, eller ved å dobbeltklikke på hentefeltet. Hentefeltets plassering blir da der musepekeren er plassert i noten.

Ytterligere redigering av noten er beskrevet i arkfanen Tekstredigering.