RF-1084 Saldoavskrivninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding >

RF-1084 Saldoavskrivninger

Her finner man de skattemessige avskrivningene. I saldoskjemaene skal man legge inn opplysninger om de skattemessige avskrivningene på anleggsmidlene i selskapet.

 

 

Opprett: Man kan opprette nye saldoskjema ved å trykke på Opprett.

 

Slett: Man kan slette saldoskjema ved å trykke på Slett som man finner i øverste meny i skjermbildet. Ønsker man å slette alle avskrivningskjemaene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive ut kun det aktive skjema eller alle, utskrift med lineære avskrivninger, kun saldoavskrivninger eller bare en oversiktsutskrift.

 

Import: Det er mulig å importere saldoavskrivninger, dette gjøres ved å trykke på Import. Her kan man hente fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett, Excel eller Finale.

 

Eksport: Ved å trykke på Eksport er det mulig å eksportere avskrivningene til Excel.

 

Andre funksjoner: Andre funksjoner gjør det mulig å renummerere saldi, redigere RF-1219 Gevinst- og tapskonto i tillegg til å endre saldonummer.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1084 Avskrivning utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Øverst i skjermbildet kan man legge inn en beskrivelse av saldoskjema, samt hvilken kommune anleggsmiddelet tilhører. Her velger man også saldogruppe.

De ulike saldogruppene er:

 

1.Saldogruppe A: Kontormaskiner o.l.

2.Saldogruppe B: Ervervet forretningsverdi (goodwill)

3.Saldogruppe C: Vogntog, lastebil, varebil o.l. (Her er det mulig å velge lav sats eller høy sats for nullutslippskjøretøy)

4.Saldogruppe D: Personbil, traktor, maskiner o.l.

5.Saldogruppe E: Skip o.l.

6.Saldogruppe F: Fly, helikopter o.l.

7.Saldogruppe G: Kraftanlegg og el. utrustning i kraftforetak

8.Saldogruppe H: Bygg o.l. (Her er det mulig å velge lav, middels eller høy sats)

9.Saldogruppe I: Forretningsbygg

10. Saldogruppe J: Fast teknisk installasjon i bygning

11. Saldogruppe K: Ingen avskrivning. NB! Saldoskjema K er kun et hjelpeskjema til bruk i Maestro, og ikke en saldogruppe definert av Skatteetaten (Merk: Ved bruk av nye skattemeldingen blir saldoskjema K sendt inn til Skatteetaten). Det vises på utskrift, men saldogruppen sendes ikke inn til Altinn ved innsendelse. At det vises på utskriften er for å gi fullstendigheten av det som er linket inn i RF-1217.

 

Tips!

Det er mulig å knytte flere driftsmidler til samme saldoskjema slik at man får en samlet verdi for de ulike saldogruppene. Driftsmidler som inngår i gruppe A, B og D avskrives under ett for hver gruppe. Se OSS - Eiendommer og driftsmidler > Hvordan knytte driftsmiddel til saldoskjema/lineære avskrivninger? for mer informasjon.

 

 

I post 100 skal man krysse av for om driftsmiddelet gjelder sameie som ikke går inn under skattelovens §§10-40 til 10-45. Post 102 vil automatisk bli fylt ut med fjorårets post 111, dersom du overtar driftsmiddelet i år kan posten fylles inn manuelt. Post 103, 104c og 107 fylles inn manuelt, mens postene 104 a, b, d, e og post 106 hentes fra anleggsregisteret, men kan justeres manuelt ved behov.

 

Dersom saldoskjemaet skal kobles opp mot en RF-1219 Gevinst- og tapskonto gjøres dette i post 109. Her velges det om og hvilken konto saldoskjema skal kobles opp mot. I RF-1219 skal det opprettes skjema for hver næringsområde og for hver skattekommune. Flere skjema legges inn i RF-1219. I post 110 kan man velge om man ha vil automatisk (maksimal) beregning av avskrivninger, manuell prosentsats eller manuelt beløp.

 

 

NB! Kraftselskaper

Kraftselskaper har mulighet til å knytte saldoskjema til et kraftverk for automatisk overføring til RF-1153. For saldogruppe A, C og D vil det da ikke overføres verdier til post 402 i RF-1028 Skattemeldingen. Kraftselskap har også muligheten til å velge om årets påkostning skal fradragsføres umiddelbart i grunnrenteinntekten.

 

2021-09-07_1046