RF-1084 Lineæravskrivninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

RF-1084 Lineæravskrivninger

Ved lineære avskrivninger skal inngangsverdien til driftsmiddelet fordeles til fradrag likt over driftsmidlets antatte levetid. Dersom objektet er anskaffet i løpet av året skal årsbeløpet beregnes forholdsmessig (12 deler) etter antall påbegynte måneder objektet har vært eid i løpet av året. Realiseres objektet i løpet av året foretas det en tilsvarende forholdsmessig avskrivning i løpet av inntektsåret.

 

 

Opprett: Man kan opprette nye saldoskjema ved å trykke på Opprett.

 

Slett: Man kan slette saldoskjema ved å trykke på Slett som man finner i øverste meny i skjermbildet. Ønsker man å slette alle avskrivningskjemaene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Det er flere utskriftsmuligheter for avskrivningene. Man kan velge mellom å skrive ut aktive avskrivninger, alle avskrivninger eller en oversiktsutskrift. I tillegg er det mulig å velge en oversiktsutskrifts som inkluderer saldoavskrivningene, eller bare skrive ut de lineære avskrivningene. En siste mulighet for valg er utskrift er overføringer fra anleggsregisteret til saldoskjema.

 

Import: Ønsker man å importere lineære avskrivninger enten fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel kan dette gjøres ved å trykke på Import knappen øverst i skjermbildet.

 

Eksport: Ved å velge Eksport kan man eksportere avskrivningene til Excel.

 

Andre funksjoner: Ønsker man å endre objektnummeret på avskrivningen kan dette gjøres under Andre funksjoner.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1084 Avskrivning utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Øverst i skjemaet kan man legge inn en beskrivelse til avskrivningen, før man legger inn kommune, ervervsdato og levetid. Her er det også mulig å legge inn et annet objektnummer dersom man ønsker noe annet enn det som er gitt automatisk. Tilhører driftsmiddelet et kraftverk kan dette velges i skjermbildet.

 

Brukes skjemaet for første gang må man fylle ut akkumulert kostpris 01.01, men har du brukt skjemaet tidligere vil verdier flyte over fra fjoråret og man slipper å fylle inn noe selv. Dersom man ikke benytter seg av anleggsregisteret må man også fylle ut påkostninger i justeringsfeltet. Husk å legge inn dato for at den forholdsmessige beregningen etter antall påbegynte måneder skal bli riktig.

Nederst i skjermbildet kan man velge om verdiene skal bli overført til gevinst- og tapskonto. Ønsker man at driftsmiddelet skal være med i skattemeldingen kan dette også hukes av for her.

 

For informasjon om hvordan skjemaet skal fylles ut dersom man omfattes av petroleumsskatteloven, se her.

 

 

NB! Kraftselskaper

Kraftselskaper har mulighet til å knytte skjema til et kraftverk for automatisk overføring til RF-1153. For saldogruppe A, C og D vil det da ikke overføres verdier til post 402 i RF-1028 Skattemeldingen. Kraftselskap har også muligheten til å velge om årets påkostning skal fradragsføres umiddelbart i grunnrenteinntekten.

2021-09-07_1144