RF-1153

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-115X Kraftselskaper >

RF-1153

Skjemaet skal bare fylles ut for kraftverk med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000kVA eller mer.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1153).

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Venstremenyen er delt opp i tre områder.

 

 

Grunnrenteskatt

Postene fylles ut manuelt (eller importeres) i hvite beløpsfelt.

 

I kolonnen Grunnrente (til venstre) angis verdier som skal rapporteres i RF-1153. Kolonnen Grunnrenterelatert selskapsskatt beregner skattegrunnlaget for selskapsskatt på grunnrentepliktig virksomhet (post 137).

 

Post 134: Henter fra RF-1152 (Driftsmidler) og RF-1084 Saldoskjema/RF-1084 Lineære avskrivninger. I venstre kolonne hentes skattemessige avskrivninger kun for driftsmidler hvor det ikke er haket av for umiddelbar fradragsføring i grunnrenteinntekten (dvs. driftsmidler som er aktivert i grunnrentesammenheng). I høyre kolonne hentes skattemessige avskrivninger uavhengig av valget for umiddelbar fradragsføring.

 

For at verdier skal hentes fra RF-1084 Saldoskjema/RF-1084 Lineære avskrivninger, påse at skjemaet er tilknyttet et kraftverk. For å hente verdier for riktige driftsmidler, påse at valget for umiddelbar fradragsføring er rett. I RF-1084 vises valget kun når driftsmiddel er valgt. Dersom en del av et driftsmiddel avskrives og den andre delen fradragsføres umiddelbart i grunnrenteinntekten, må disse behandles som to ulike driftsmidler i Maestro Årsoppgjør for å få riktig overføring til de nevnte postene.

clip0022clip0023

 

Post 136: Henter fra RF-1152 (Driftsmidler) og RF-1084 Saldoskjema/RF-1084 Lineære avskrivninger. Henter påkostning/tilgang kun for driftsmidler hvor det er haket av for umiddelbar fradragsføring i grunnrenteinntekten.

 

Post 137: Beregnet selskapsskatt på grunnrentepliktig virksomhet hentes fra eget bilde som åpnes med kalkulatorknappen til høyre for beløpsfeltet. Grunnlaget for den grunnrenterelaterte selskapsskatten beregnes i høyre kolonne i skjermbildet.

 

Post 140-141: Henter fra RF-1152 (Driftsmidler) og RF-1084 Saldoskjema/RF-1084 Lineære avskrivninger. I venstre kolonne hentes skattemessige verdier kun for driftsmidler hvor det ikke er haket av for umiddelbar fradragsføring i grunnrenteinntekten (dvs. driftsmidler som er aktivert i grunnrentesammenheng). I høyre kolonne hentes skattemessige verdier uavhengig av valget for umiddelbar fradragsføring.

 

De andre blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

Det er mulig å skru av automatisk overføring til post 134, 136, 140 og 141. Dette ligger som et valg under Kraftverk og Andre funksjoner. Justeringsfeltene til de nevnte postene kan importeres/eksporteres.

 

clip0036

 

 

Naturressursskatt

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

Eiendomsskatt

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I post 361 finnes et justeringsfelt hvor beløp kan justeres manuelt.