Konsernbidrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Konsernbidrag

Sist oppdatert: 10.02.2024

 

 

 

Hjelpevideoer

videokonsernbidrag

 

 

Konserbidrag er tilgjengelig i fanen Skattemelding. Her legger man inn opplysninger om avgitt og ytet konsernbidrag til og fra selskapet.

 

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Konsernbidrag

 

 

 

Under kan du lese om:

Opprette, slette og flytte konsernbidrag

Forutsetninger for konsernbidrag

Resultatmetode eller balansemetode?

Postering av konsernbidrag

Ofte stilte spørsmål

 

 

 

 

 

Opprette, slette og flytte konsernbidrag

Arkfanen Konsernbidrag er skjermbildet hvor selve konsernbidragsføringen utføres.

Arkfanen Øvrig info er skjermbildet hvor man legger inn informasjon om eventuelle begrensninger i stemmeretten.

 

Man kan opprette nye konsernbidrag ved å trykke på Opprett-knappen.

Man kan slette konsernbidrag ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle konsernbidragene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

I Maestro skal mottatte konsernbidrag ligge over avgitte konsernbidrag i listen. Man kan bruke knappene Flytt opp og Flytt ned i skjermbildet for å flytte konsernbidragene til riktig posisjon.

2024-02-10_1434

 

NB! Ved føring av konsernbidrag i Maestro er rekkefølgen viktig. I tilfeller hvor selskapet skal både motta og avgi konsernbidrag er det viktig at de/det mottatte konsernbidrag ligger øverst i listen over konsernbidrag med tanke på beregningen av maks konsernbidrag.

 

 

Forutsetninger for konsernbidrag

For å kunne motta/avgi konsernbidrag skal følgende forutsetninger være på plass:

Selskapet er del av et skattekonsern. Med skattekonsern menes konsern hvor morselskapet eier mer enn 90% av aksjene i datterselskapene, samt har en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på selskapenes generalforsamlinger.

Avgivende selskap må ha tilstrekkelig fri egenkapital i tråd med aksjelovens § 8-1. Det finnes en egen hjelpeberegning i skjermbildet man kan bruke, trykk på knappen Beregn til høyre for beløpsfeltene.

For et selskap som yter konsernbidrag må tidligere års underskudd komme til fradrag før fradrag for konsernbidrag.

 

 

Resultatmetode eller balansemetode?

Forskjellen på metodene er:

Balansemetoden posterer konsernbidraget kun ved hjelp av balansekonti slik at skattekostnaden i resultatregnskapet er uforandret. Informasjonen om konsernbidraget rapporteres derfor i egenkapitalnoten.

Resultatmetoden posterer konsernbidraget både ved hjelp av balansekonti og resultatkonti. Posteringen er lagt opp slik at skattekostnaden i resultatregnskapet er lik både før og etter postert konsernbidrag. Informasjon om enkelte konsernbidrag kan vises under Overføringer i Resultatregnskapet, mens resterende vises i egenkapitalnoten.

 

Det er viktig å merke seg at skattekostnaden i resultatregnskapet skal fremkomme som en kostnad i det selskapet som har hatt overskuddet (betalbar skatt i resultatregnskapet beregnes og konteres som om det ikke var gitt konsernbidrag).

Vi anbefaler å bruke Resultatmetoden i stedet for Balansemetoden. Ved bruk av balansemetoden må skatteberegningen hente inn inntekt som om konsernbidrag ikke er gitt, og det vil avvike fra skjemaene. Med balansemetoden fører man med andre ord selv skatteeffekten av konsernbidraget. Med resultatmetoden beregner systemet verdiene hele veien, og skatteeffekten føres mot skattekostnaden.

 

 

Postering av konsernbidrag

Nederst i skjermbildet har man mulighet til å postere konserbidraget.

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fylle konti debet/kredit?

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

 

hmtoggle_arrow1  Er avgitt/mottatt konsernbidrag en del av formuen til selskapet?

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvilke referanser kan jeg bruke i saldobalansen for at fordringen ikke skal følge med til Formue i skattemeldingen?

 

 

hmtoggle_arrow1 Bruke delingstjenesten

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg ikke avgitt konsernbidrag i Skattemelding > Skattepliktig inntekt?

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn Konsernspiss?

 

 

hmtoggle_arrow1  Posterig av endring i utsatt skatt/skattefordel pga rentebegrensning (tidl RF-1315)

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan bokføre konsernbidrag for selskaper som beregner finansskatt?

 

 

hmtoggle_arrow1  Påvirker fremførbart underskudd i avgivende selskap hvor mye selskapet kan yte i konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan håndteres endring av skattesats ved føring av konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hva må jeg huske på ved inntektsføring av konsernbidrag?

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Bokføring av konsernbidrag

 

Hvorfor får jeg ikke avgitt konsernbidrag?