RF-1206 Konsernbidrag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt >

RF-1206 Konsernbidrag

Her legger man inn opplysninger om avgitt og ytet konsernbidrag til og fra selskapet.

 

NB! Ved føring av konsernbidrag i Maestro er rekkefølgen viktig. I tilfeller hvor selskapet skal både motta og avgi konsernbidrag er det viktig at de/det mottatte konsernbidrag ligger øverst i listen over konsernbidrag med tanke på beregning av fri egenkapital tilgjengelig for å avgi konsernbidrag.

 

 

 

Opprett: Man kan opprette nye konsernbidrag ved å trykke på Opprett-knappen.

 

Slett: Man kan slette konsernbidrag ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle konsernbidragene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Flytt ned - Flytt opp: Ved å trykke på disse knappen flytter du valgte konsernbidrag opp eller ned i listen over konsernbidrag. Det er spesielt aktuelt når et selskap mottar og avgir et konsernbidrag og skal ha mottatt konsernbidrag på toppen av liste over konsernbidragene.

 

Utskrift: Trykker man på den lille pilen under under Utskrift finner man flere flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive ut konsernbidragskjema RF-1206, en oversiktsutskrift over alle ytede og mottatte konsernbidrag, utskrift av kun posteringene som har med konsernbidrag å gjøre, og utskrift av alle posteringer i hele datasettet.

 

Import: Det er også mulig å importere konsernbidrag fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett.

 

Eksport: Ved å trykke på Eksport får man mulighet til å eksportere konsernbidrag til en egenvalgt mappe.

 

Delingstjeneste: Delingstjenesten gir mulighet for å dele konsernbidrag mellom flere selskaper.

 

Andre funksjoner: Her kan man angi om man vil vise status for henting og deling av konsernbidrag via delingstjenesten, og man kan legge til et tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1206 Konsernbidrag utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet til RF–1206 Konsernbidrag består av en meny og arkfanene: Konsernbidrag og Øvrig info.

 

Arkfanen Konsernbidrag er skjermbildet hvor selve konsernbidragsføringen utføres. Skjermbildet er delt inn i ulike deler hvor man må ta standpunkt til ulike forhold som vil gi føringer for hvordan konsernbidraget bokføres i Maestro.

 

Arkfanen Øvrig info er skjermbildet hvor man legger inn hvor føringene for konsernbidraget er i andre skjema og eventuelle begrensninger i stemmeretten.

 

Konsernbidrag:

Man tar standpunkt til følgende punkter:

 

Selskapsopplysninger

Om selskapet skal motta eller avgi konsernbidrag.

Angi hvilket selskap som konsernbidraget er utdelt til/mottatt fra.

Om selskapet man har utdelt til/mottatt fra er finansskattepliktig. Se også OSS RF-1206 Konsernbidrag > Hvordan bokføre konsernbidrag for selskaper som beregner finansskatt?

Om det skal brukes egenkapitalbasert unntaksregel ved rentefradrag på konsernbidrag man har mottatt fra (se post 430 i RF-1315 Begrensning av rentefradrag).

Om selskapet er et morselskap, datterselskap eller søsterselskap.

 

 

Valg av konsernbidrag og beregning av maks konsernbidrag

Om konsernbidraget som mottas/ytes er med eller uten skatteeffekt. I tilfeller hvor selskapet skal yte konsernbidrag anbefaler vi å trykke på Beregn bidrag som bistand for å beregne maks konsernbidrag. Under Beregn bidrag må man også ta hensyn til at ønsket konsernbidrag er innenfor kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet.

 

 

Postering av konsernbidrag

På hvilken måte (Resultatmetoden eller Balansemetoden) man ønsker å bokføre konsernbidraget i Maestro. Metodene er likeverdige og gir samme resultat, men har ulike tilnærming med tanke på selve bokføringen, se Bokføring av konsernbidrag.

Dersom selskapet mottar konsernbidrag må man ta standpunkt til hvilken skattesats man skal benytte. Problemstillingen oppstår da Utsatt skatt/-skattefordel skal beregnes på bakgrunn av den fremtidige skattesatsen. Det er da et avvik mellom avgivende selskap som legger nåværende skattesats til grunn for avgitt konsernbidrag mot mottakende selskap (forutsetning utsatt skattefordel) som legger fremtidig skattesats til grunn i mottatt konsernbidrag. Man kan velge mellom å legge årets skattesats eller neste års skattesats til grunn. Begge tilnærmingene er innenfor god regnskapsskikk, men Revisorforeningen anbefaler årets skattesats. Konsekvensen er at skattekostnaden i regnskapet vil endres som en direkte følge av konsernbidraget i forhold til situasjonen uten konsernbidrag.

Om man skal la Maestro beregne og fordele beløpene i posteringsfeltene eller om man ønsker å gjøre det manuelt. Det kun angis en kredit-/debetkonto per linje. I posteringen kontrolleres det at det er ført like mye mot debet som mot kredit og eventuelle avvik fremvises med rød tekst i skjermbildet.
 

 

Øvrig info:

 

Stemmerett

Dersom det er begrensninger i stemmeretten så krysser du av i boksen øverst i skjermbildet.

 

Føring i andre skjema

Føringer i andre skjema kan hentes automatisk ved å trykke på Hent automatisk.

 

2020-08-24_1145

 

Deretter vil føringen fremkomme i tabellen i skjermbildet og i skjemaet RF-1206 Konsernbidrag.

 

 

Se også vår introduksjonsvideo til temaet Konsernbidrag.