Disponering av skatt og årets resultat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming >

Disponering av skatt og årets resultat

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

I dette skjermbildet disponerer man resultatet for den enkelte kunde. Man kan benytte automatisk disponering (anbefales) eller disponere resultatet manuelt.

 

 

Opprett: Ved å trykke på denne knappen kan man legge til egne linjer i disponeringsbildet. Dette er kun aktuelt dersom man trenger ytterligere linjer enn det som er definert av systemet.

 

Slett: Ved å trykke på denne knappen kan man slette linjer som man selv har opprettet.

 

Flytt ned / Flytt opp: Ved å trykke på disse knappene endres rekkefølgen på hvordan posteringene man selv har opprettet vises i skjermbildet.

 

Oppdater: Ved å trykke på denne knappen så oppdaterer systemet eventuelle endringer gjort i skjermbildet. Denne oppdateringen skjer også ved å plassere markøren i et annet felt i skjermbildet etter at man har gjort en endring.

 

Utskrift: Ved å trykke på nedtrekksmenyen får man flere utskriftsalternativer

oUtskrift: Denne utskriften viser årsoppgjørsdisponeringer, dvs posteringer i dette skjermbildet, posteringer vedrørende Konsernbidrag og en visning regnskapsmessig resultat, skattekostnad og skattepliktig inntekt. Denne utskriften fremkommer også ved å trykke hurtigtasten F10 når du står i skjermbildet.

oPostering av disponeringer: Denne utskriften viser bare disponeringen av årsresultatet. Det betyr at føringer som for eksempel konsernbidrag ikke vises i dette bildet.

oPosteringsdokumentasjon: Denne utskriften viser alle posteringer utført i systemet. Den viser disponeringer, eventuelle tilleggsposteringer og posteringer utført i registrene i Maestro (anleggsregister/verdipapirregister).

oSkatteberegningsutskrift: Denne utskriften viser skatteberegningen inndelt etter betalbar skatt og utsatt skatt samt en oversikt over underskudd til fremføring.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to arkfaner:

Skatter og overføring: gjelder bokføring av resultatet.

Konsernbidrag: visning av bokføringen av konsernbidrag utført i skjermbildet Konsernbidrag.

 

I Maestro kan du velge å disponere resultatet manuelt eller automatisk. Dersom en velger å disponere manuelt så legger man inn beløp og konti selv. Maestro anbefaler å bruke funksjonen for å disponere skatt og resultat automatisk.

For å benytte automatikken må man gjøre to ting:

 

hmtoggle_arrow1Legge inn disponeringskonti

 

 

hmtoggle_arrow1Aktivere automatikken

 

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1Utsatt skatt/skattefordel

 

 

hmtoggle_arrow1Endring skatt av rentebegrensning pga konsernbidrag

 

 

hmtoggle_arrow1Utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1Informasjon om og kontroll av disponering mot næringsoppgaven

 

 

 

 

NB! Dersom man har mottatt eller vurderer å yte konsernbidrag skal det bokføres via skjermbildet Konsernbidrag.

 

Se også Ofte Stilte Spørsmål om disponering.