Skatter, overføring og disponering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning >

Skatter, overføring og disponering

I dette skjermbildet disponerer man resultatet for den enkelte kunde. Man kan benytte automatisk disponering (anbefales) eller disponere resultatet manuelt.

 

 

Opprett: Ved å trykke på denne knappen kan man legge til egne linjer i disponeringsbildet. Dette er kun aktuelt dersom man trenger ytterligere linjer enn det som er definert av systemet.

 

Slett: Ved å trykke på denne knappen kan man slette linjer som man selv har opprettet.

 

Flytt ned / Flytt opp: Ved å trykke på disse knappene endres rekkefølgen på hvordan posteringene man selv har opprettet vises i skjermbildet.

 

Oppdater: Ved å trykke på denne knappen så oppdaterer systemet eventuelle endringer gjort i skjermbildet. Denne oppdateringen skjer også ved å plassere markøren i et annet felt i skjermbildet etter at man har gjort en endring.

 

Utskrift: Ved å trykke på nedtrekksmenyen får man flere utskriftsalternativer

oUtskrift: Denne utskriften viser årsoppgjørsdisponeringer, dvs posteringer i dette skjermbildet, posteringer vedrørende RF - 1206 Konsernbidrag og en visning regnskapsmessig resultat, skattekostnad og skattepliktig inntekt. Denne utskriften fremkommer også ved å trykke hurtigtasten F10 når du står i skjermbildet.

oPostering av disponeringer: Denne utskriften viser bare disponeringen av årsresultatet. Det betyr at føringer som for eksempel konsernbidrag ikke vises i dette bildet.

oPosteringsdokumentasjon: Denne utskriften viser alle posteringer utført i systemet. Den viser disponeringer, eventuelle tilleggsposteringer og posteringer utført i registrene i Maestro (anleggsregister/verdipapirregister).

oSkatteberegningsutskrift: Denne utskriften viser skatteberegningen inndelt etter betalbar skatt og utsatt skatt samt en oversikt over underskudd til fremføring.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to arkfaner:

Skatter og overføring: gjelder bokføring av resultatet.

Konsernbidrag: visning av bokføringen av konsernbidrag utført i skjermbildet RF-1206 Konsernbidrag.

 

I Maestro kan du velge å disponere resultatet manuelt eller automatisk. Dersom en velger å disponere manuelt så legger man inn beløp og konti selv. Maestro anbefaler å bruke funksjonen for å disponere skatt og resultat automatisk.

 

For å benytte automatikken må man gjøre to ting:

Legge inn disponeringskonti

Aktivere automatisk beregning

 

Legge inn disponeringskonti

I kontofeltet for hver linje kan man slå opp i kontoplanen for å angi konti for linjen ved å trykke på prikkene (...). Ønsker man å taste kontonummer direkte i feltet så er det også mulig. Kontiene vist her er basert på norsk standard kontoplan.

2020-10-07_1536

 

I Maestro legger man inn kontoer selv første året. Årsaken til dette er at systemet er fleksibelt og støtter flere type kontoplaner og ikke kun norsk standard kontoplan. Dette er kun en jobb i år 1.

 

Utsatt skatt/skattefordel

Dersom man skrur på automatisk beregning og postering av utsatt skatt/skattefordel trykker man på kalkulatoren til venstre for disponeringslinjen for å få lagt inn kontoer.

2020-10-07_1542

 

Da fremkommer følgende skjermbildet hvor man legger inn resultat- og balansekonti for disponeringslinjen:

2020-10-07_1543

 

Endring skatt av rentebegrensning pga konsernbidrag

De to markerte posteringene i bildet under knyttet til endring i betalbar skatt og utsatt skatt av rentebegrensning pga konsernbidrag må benyttes når man har begrensning av rentefradrag eller rentefradrag til fremføring, og posterer konsernbidrag med balansemetoden, for å få riktig skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt. Man kan velge automatisk beregning eller manuelt beløp.

 

Endring skatt av rentebegrensning

 

Utbytte

Det er også en disponeringslinje for avsatt utbytte. Her angir man konti og beløp selv. Ved å trykke på kalkulatoren til venstre for disponerlingslinjen åpnes beregningen for maks utbytte.

 

Avsatt utbytte

 

Her beregner Maestro netto eiendeler på bakgrunn av informasjon som ligger i systemet. Er det andre endringer igjennom året som påvirker netto eiendeler så kan man legge de inn i justeringsfeltene. Man angir hvor mye som skal avsettes til utbytte enten ved å benytte forslaget til Maestro eller legge inn beløpet selv. Beløpet man fyller ut i beregningen av maks utbytte overføres til disponeringsbildet.

I tillegg til beregning av maks utbytte så kan man også dokumentere at utbytte er innenfor kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i sine respektive arkfaner.

Avhuking av Beregn ved feltene Tilleggsutbytte og Ekstraordinært utbytte henter årets/periodens tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte som er registrert i skjermbildet for aksjekapital. I skjermbildet for aksjekapital er det en kolonne hvor utbyttetype kan angis.

 

 

Når alle disponeringslinjene er fylt ut er man klar til å aktivere automatikken.

 

Aktivere automatikken

Automatikken aktiveres ved å avhuke i kolonnen Beregn for hver disponeringslinje:

2020-10-07_1553

 

Når hakene er på henter Maestro tallene automatisk. Det ligger smartness i skjermbildet ved vurdering av postering mot utsatt skatt / skattefordel og at annen egenkapital tømmes før overføring til udekket tap. Når automatikken er aktivert vil det fremkomme 0 i feltet "Udekket" i nedre del av skjermbildet. Det er en bekreftelse på at hele resultatet er disponert.

 

Informasjon om og kontroll av disponering mot næringsoppgaven

I nedre del av skjermbildet få man oversikt over regnskapslinjer iht. næringsoppgaver samt skattepliktig inntekt.

2020-10-07_1558

 

Resultatdisponeringen er ferdigstilt når feltet Udisponert er i 0.

 

 

 

NB! Dersom man har mottatt eller vurderer å yte konsernbidrag skal det bokføres via skjermbildet RF-1206 Konsernbidrag.

 

Se også Ofte Stilte Spørsmål om disponering.