Noteopplysninger (maskinelle)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap > Steg 1 - Utarbeidelse >

Noteopplysninger (maskinelle)

 

Generelt om maskinelle noteopplysninger

 

Her fyller du ut minimumskravet for noteopplysninger i RR-0002-U (vedleggsskjema til RR-0002 Årsregnskap). Registerfører har, med hjemmel i Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 § 8-2-3, fastsatt et minimumskrav for noteopplysninger som skal leveres i et maskinelt lesbart format. Ved innsending direkte i Altinn har dette vært påkrevd siden 2019. Ved innsending fra sluttbrukersystem har dette vært mulig å utsette, men fra april 2021 er det ikke lenger teknisk mulig å sende inn årsregnskap fra sluttbrukersystem uten disse maskinelle noteopplysningene (f.o.m. Maestro Årsoppgjør versjon 33.03.00). Årsregnskap som er sendt inn (og godkjent) fra tidligere versjoner av Maestro Årsoppgjør uten maskinelle noteopplysninger, trengs ikke å sendes inn på nytt.

 

 

Hvem skal levere maskinelle noteopplysninger?

 

Små foretak som følger regnskapsreglene for små foretak (regnskapsloven og GRS eller forenklet anvendelse av IFRS), unntatt NUF som sender inn årsregnskap for det utenlandske foretaket, skal fylle ut følgende påkrevd noteinformasjon:

Opplysninger om aksjer og aksjeeiere (AS)

Antall årsverk

Eventuelle ytelser til ledende personer

Eventuelle lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Opplysninger om eventuelle datterselskap/tilknyttet selskap

 

OBS!

I ny regnskapslov som trådte i kraft 1. juli 2021, er en rekke notekrav for små foretak opphevet. Forenklingene gjelder for alle som leverer årsregnskap 1. juli 2021 eller senere. Det vil si at kravet til innlevering av en rekke maskinelle noteopplysninger i RR-0002 Årsregnskap har falt bort. Den eneste maskinelle noteopplysningen som er påkrevd å levere etter 1. juli er antall årsverk for regnskapsåret.

 

 

Andre noteopplysninger utover minimumskravet legges med som filvedlegg, som tidligere.

 

Foretak som ikke er små og/eller benytter IFRS har ikke plikt, men adgang, til å sende inn de maskinelle noteopplysningene.

Valget om innsending av noteopplysningene i RR-0002-U styres i Klientopplysninger.

 

clip0013

 

 

Hvorfor skal maskinelle noteopplysninger leveres?

 

Det er flere grunner til at Regnskapsregisteret har innført kravet om å levere et utvalg maskinelt lesbare noteopplysninger for alle små foretak som følger regnskapsreglene for små foretak. For det første gir det raskere saksbehandling av årsregnskapene. Årsaken er at Regnskapsregisteret ikke behøver å bruke tid på å sjekke notene. En annen samfunnsgevinst er at kredittopplysningsforetak og offentlige etater (f.eks. SSB) får tilgang til disse opplysningene i elektronisk form. Gevinsten for virksomhetene er at de unngår at årsregnskapet blir nektet pga. manglende noter.

 

Årsaken til at det er akkurat de 3-5 utvalgte noteopplysningene som skal leveres maskinelt er at Regnskapsregisteret mener at disse er aktuelle for alle virksomhetene som følger regnskapsreglene for små foretak. Regnskapsregisteret kunne krevd at også de resterende noteopplysningene i kapittel 7 skulle vært rapportert maskinelt, men mener det ville blitt en unødvendig byrde, da mange virksomheter ikke vil ha noe innhold i disse noteopplysningene fordi de ikke er relevante.

 

Kravet til maskinelle noteopplysninger medfører også at visse foretak kan få årsregnskapet sitt maskinelt saksbehandlet, dvs. at årsregnskapet blir godkjent (ut i fra valideringer i skjemasettet) og at det blir svært kort saksbehandlingstid. Maskinell saksbehandling gjelder for foretak som oppfyller alle følgende kriterier:

Små foretak

AS

Sluttdato 31.12

Regnskapsår f.o.m 2017

Selskapsregnskapet og konsernregnskapet følger regnskapsloven sine alminnelige regler (og ikke forenklet IFRS)

Revisjon er fravalgt

 

 

Oppbygging

 

De fleste av noteopplysningene kan hentes automatisk fra andre steder i programmet. For å hente disse verdiene må knappen for Hent automatisk skrus på. Vær oppmerksom på at eventuelle linjer som er opprettet manuelt i forkant overskrives ved automatisk henting.

 

clip0018

 

Når knappen for Hent automatisk er av kan du opprette linjer manuelt med knappene for opprett (+) og slett (x).

 

clip0019

 

Det er også mulig å først hente linjer/verdier automatisk og så redigere disse i etterkant. Da må du først skru på knappen for Hent automatisk slik at verdier hentes, deretter må du skru av knappen igjen. Da blir verdiene som er hentet redigerbare, samt at knappene for opprett og slett blir aktive.

 

Opplysninger som angis i Noteopplysninger (maskinelle) kan gjenbrukes som hentefelter i notene. Du finner noteopplysningene som Register under Skjema når du skal sette inn felt.

Se eget tema om hentefelter for ytterligere veiledning.

 

 

Mer om noteopplysningene som skal leveres maskinelt

 

Det er kapittel 7 - noteopplysninger for små foretak som er grunnlaget for hvilke noteopplysninger som er pålagt å sende inn.

 

 

Note: Aksjer

 

Note

Her oppgis notenummer for maskinell Note: Aksjer. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

Aksjer

Her skal noteopplysninger om aksjekapital og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse opplyses om iht. regnskapsloven § 7-42. Ved å skru på knappen for Hent automatisk hentes verdier fra Aksjekapital. Se egen veiledning for hvordan du kan hente tidligere innsendt aksjonærregisteroppgave fra Altinn til Aksjekapital.

Dersom du i stedet ønsker å angi aksjeopplysninger manuelt kan dette gjøres ved å skru av knappen for Hent automatisk, og linjer kan legges til og slettes med knappene for opprett og slett.

 

Aksjeeier

Iht. regnskapsloven § 7-42 skal små foretak opplyse om selskapet sine 10 største aksjeeiere og deres eierandeler. Opplysning om aksjeeiere som eier under 5 prosent av aksjene kan utelates. Noteopplysninger om aksjeeiere kan hentes automatisk fra Aksjonærregister eller angis manuelt.

 

Kommentar

Her medtas eventuell kommentar til aksjekapital. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

 

Note: Antall årsverk

 

Note

Her oppgis notenummer for maskinell Note: Antall årsverk. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

Årsverk

Du skal opplyse om antall årsverk som virksomheten har sysselsatt i regnskapsåret, jf. regnskapsloven § 7-43. Antall årsverk kan hentes automatisk fra Klientopplysninger eller angis manuelt.

Har virksomheten ingen årsverk, skriver du tallet 0.

 

 

Note: Ytelser til ledende personer

 

Regnskapspliktige som ikke er store foretak skal opplyse om samlede utgifter til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen. Se mer informasjon i regnskapsloven § 7-44.

 

Note

Her oppgis notenummer for maskinell Note: Ytelser til ledende personer. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

Informasjon

clip0014

clip0016

clip0017

På spørsmålet skal du svare om det er gitt ytelser til daglig leder og/eller andre ledende personer. Spørsmålet hører derfor til både Note: Ytelser til ledende personer og Note: Ytelser til andre ledende personer. Når spørsmålet ikke er besvart, er boksen fylt med svart. Trykker du én gang i boksen får den en hake. Da svarer du Nei på spørsmålet. Trykker du enda en gang på boksen, slik at haken fjernes og boksen blir tom, da svarer du Ja på spørsmålet.

 

Du må enten 1. velge Nei på at det er gitt ytelser til ledende person, eller 2. oppgi hvilke ledende personer (daglig leder eller andre ledende personer) som har mottatt ytelser, og hva de har mottatt. Hvis virksomheten har daglig leder, må du oppgi hvilke ytelser daglig leder har mottatt.

 

Ytelser til daglig leder

Her oppgir du eventuell lønn og annen godtgjørelse til daglig leder. Hvis du velger Hent automatisk hentes aga-pliktige ytelser til daglig leder og ikke aga-pliktige ytelser til daglig leder fra A-ordningen til feltene for hhv. Lønn og Andre godtgjørelser. Automatisk henting fra A-ordningen forutsetter at innsendt data er hentet fra Altinn og at daglig leder er lagt inn som kontaktperson med riktig fødselsnummer i Klientopplysninger. Alternativt kan ytelser oppgis manuelt.

 

Pensjon daglig leder

Her oppgir du eventuell pensjonsforpliktelse til daglig leder. Verdi må angis manuelt.

 

Kommentar

Her medtas eventuell kommentar til ytelser til daglig leder. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

 

Note: Ytelser til andre ledende personer

 

Note

Her oppgis notenummer for maskinell Note: Ytelser til andre ledende personer. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

Ytelser til andre ledende personer

Her oppgir du eventuell lønn, pensjonsforpliktelse og annen godtgjørelse til andre ledende personer enn daglig leder, jf. regnskapsloven § 7-44. Linjer må legges til manuelt med knappene for opprett og slett.

 

Kommentar

Her medtas eventuell kommentar til ytelser til andre ledende personer. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

 

Note: Lån og sikkerhetsstillelse

 

Note

Her oppgis notenummer for maskinell Note: Lån og sikkerhetsstillelse. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

Informasjon

clip0015

Hvis det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, må du velge Nei ved å hake av i boksen som i bildet. Alternativt må du velge Ja ved å fjerne hake, og oppgi hva som er gitt av lån eller sikkerhetsstillelse.

 

Lån og sikkerhetsstillelse

Her oppgis eventuelle lån og sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder og andre nærstående, jf. regnskapsloven § 7-45.

 

Kommentar

Her medtas eventuell kommentar til lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

 

Note: Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap

 

Note

Her oppgis notenummer for maskinell Note: Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap. Det er valgfritt å oppgi dette.

 

Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap

Hvis du har oppgitt beløp i post for investering i datterselskap, foretak i samme konsern, eller tilknyttet selskap må du fylle ut noteopplysningen om datterselskap/tilknyttet selskap. Du skal opplyse om eierandel og stemmeandel for datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet. For datterselskap og tilknyttet selskap skal du gi opplysninger om egenkapitalen og resultatet ifølge siste årsregnskap. Se mer informasjon i regnskapsloven § 7-36.

 

Hvis du velger Hent automatisk hentes aktuell informasjon fra Verdipapier for investeringer i gruppe DS/FKV/TS. Alternativt kan linjer legges til manuelt.

 

Kommentar

Her medtas eventuell kommentar til datterselskap og tilknyttet selskap. Det er valgfritt å oppgi dette.