Deltakerregister

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

Deltakerregister

Selskap som leverer RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting skal levere skjema RF-1233 som vedlegg til selskapsmeldingen.

 

 

Opprett: Ved å trykke på pluss-tegnet vil Maestro gjøre et oppslag i personregisteret. Det er kun personer (personlige og juridiske personer) som ikke allerede er definert som deltaker, som fremkommer i listen.

 

Slett: Ved å trykke på kryss-tegnet kan man slette deltakere i listen. Det er flere valg for sletting i nedtrekksmenyen:

oSlett deltaker(e): Sletter markert deltaker.

oSlett alle deltakerne: Sletter alle deltakerne.

oSlett inaktive eiere: Sletter inaktive deltakere.

 

Oppdater: Ved å trykke på denne knappen oppdateres informasjonen etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Ved å trykke på utskriftsknappen får man en oversiktsutskrift av alle deltakerne. Det er flere valg for utskrifter i nedtrekksmenyen:

Fiske (RF-1213): Man kan velge å skrive ut skjema for aktiv, alle eller valgte deltakere.

Deltakernes melding over egen inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221): Man kan velge å skrive ut skjema for aktiv, alle eller valgte deltakere.

Selskapets melding over deltakernes formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233): Man kan velge å skrive ut skjema for aktiv, alle eller valgte deltakere.

Oversiktsutskrift: Gir en oversiktsutskrift over eierandeler pr 31.12 for alle deltakere.

Skriv bare ut for eiere som har eid andeler i år: Sett hake for at kun eiere som har eid eller eier andeler i regnskapsåret skal følge med på utskriftene.

 

 

Import: Ved å trykke på denne knappen kan man importere eierregisteret fra andre kilder. Man kan også importere RF-1213 fra et annet Maestro datasett. Man følger veiviseren og angir destinasjonen for hvor importfilen befinner seg.

 

Eksport: Ved å trykke på denne knappen kan man eksportere eierregisteret eller utbytteoversikt til excel.

 

Delingstjeneste: Ved å bruke delingstjenesten kan man opprette deling av eiere til rettighetshavere i Maestro Revisjon.

 

Andre funksjoner: Her kan man koble eierforholdet til en annen person i eierregisteret, og legge til et tekstdokument.

 

Kjøp og salg: Se Kjøp og salg for nærmere beskrivelse.

 

Innskudd og uttak: Se Innskudd og uttak for nærmere beskrivelse.

 

Registrering av arbeidsgodtgjørelse: Se Registrering av arbeidsgodtgjørelse for nærmere beskrivelse.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får man direkte tilgang til Rettledning til RF-1233 Selskapets melding over deltakernes formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede deltakere, i midten ligger fanene Navn, adresse m.m, Andeler, Egenkapital, Ytelser selskap/eier, Indirekte eie og identifikasjon og Deltakermelding (RF-1233). Nederst i skjermbildet ligger opplysninger om fordeling av selskapets andeler på deltakerne.

 

Navn, adresse m.m

Her ser man informasjon om deltakeren, som fødselsnummer/organisasjonsnummer, navn og adresse, hentet fra Personregisteret.

 

Nederst kan man krysse av for om deltakeren:

Krever ligning etter skatteloven §8-10 (selskapet må hake for om det er underlagt reglene om rederibeskatning i Klientopplysninger)

Er finansskattepliktig (kun selskap)

Har andel som skal påvirkes av endring i andel for øvrige deltakere

 

 

Andeler

Viser eierandel i prosent pr 01.01 og 31.12, og resultatandel i prosent.

Man kan endre grunnlaget for fordeling av andeler under Klientopplysninger > Næring.

 

Her kan man velge mellom:

Selskapsandel: bruker Eierandel pr 31.12 som grunnlag for fordeling av resultatet fra selskapsoppgaven til deltakermeldingen.

Resultat (manuell): bruker resultatandelfeltet som grunnlag for fordeling av resultatet fra selskapsoppgaven til deltakermeldingen.

Resultat (automatisk): bruker eietidsandel som grunnlag for fordeling av resultatet fra selskapsoppgaven til deltakermeldingen.

 

Det vil si at det også tas hensyn til endring av andel ved kjøp og salg i løpet av året og når transaksjonene fant sted, slik at man får frem den gjennomsnittlige eierandelen.

 

Man fyller også ut ervervsdato for andelen i datofeltet.

 

 

Egenkapital

Her kan man bestemme om egenkapital skal hentes fra egenkapitalkonto i saldobalansen eller justeringsfelt.

 

 

Ytelser selskap/eier

I denne arkfanen legger man inn informasjon vedrørende Ytelser fra selskap til eier og Ytelser fra eier til selskap. Her legger man inn beløp manuelt eller henter beløp ved å angi konto. Man har også mulighet til å hente beløp fra RF-1070 Ekstraskatt på renteinntekter for ytelser fra eier til selskap.

 

I tillegg vurderer man avhuking for utleie av formuesgjenstander og salg/uttak av varer og formuesgjenstander både for Ytelser fra selskap til eier og Ytelser fra eier til selskap.

 

 

Indirekte eie og identifikasjon

Man kan opprette indirekte eierskap av andeler. Høyreklikk og velg Opprett indirekte eie, oppslag i Personregisteret åpner seg i nytt vindu. Velg person, og fyll ut informasjon om andel og eiertid.

 

 

Deltakermelding (RF-1233)

Dette bildet er delt opp i fire faner som tilsvarer deltakermeldingens fire sider.

 

De fleste feltene vil bli automatisk fylt ut med verdier hentet fra Kjøp og salg av andeler, Innskudd og uttak, Registrering av arbeidsgodtgjørelse, RF-1215 Selskapsmelding og andre poster i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.