Ny skattemelding for aksjeselskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt >

Ny skattemelding for aksjeselskap

 

 

Ny skattemelding for aksjeselskap

En stor andel av alle aksjeselskap med forhold tilsvarende næringsoppgave 2 kan nå benytte ny skattemelding i Maestro Årsoppgjør. Ny skattemelding aktiveres i Klientopplysninger. Det er foreløpig ikke åpnet for at andre selskapstyper enn aksjeselskap/AS kan benytte ny skattemelding.

 

Selskapet kan ikke være et utenlandsk selskap, rederi- eller kraftselskap. Selskapet kan heller ikke ha forhold som tilsier at de skal utfylle skjema for:

Kontrollerte transaksjoner (RF-1123)

Uttak fra norsk område for skattlegging (RF-1109)

Utleie av fast eiendom (RF-1189)

Unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern (RF-1509)

Deler av Begrensning av rentefradrag (RF-1315)

 

Du kan finne mer informasjon om ny skattemelding på skatteetatens nettsider.

For aksjeselskap vil det være mulig å bytte frem og tilbake mellom ny og gammel skattemelding. Vi har jobbet for at alle data skal flyte lett mellom de to løsningene. Enkelte av de manuelle justeringene som gjøres i skjermbildene for ny skattemelding vil dog ikke bli med tilbake igjen til den gamle, men det er mulig å gjøre utskrifter av eventuelle endringer som er gjort.
 

Fordeler

Funksjonalitet for signatur og bekreftelse av skattemelding og næringsspesifikasjon på tvers av flere selskaper samtidig i Sky.

Ny skattemelding får nytt, forbedret grensesnitt (gradvis).

Ny skattemelding har færre poster som skal leveres inn enn tidligere.

Den maskinelle valideringen sikrer at tilbakemeldinger fra Skatteetaten kommer samtidig som-, eller i forkant av innleveringstidspunktet.

Muligheten for forhåndsutfylte data også for upersonlige selskaper introduseres også med ny skattemelding.

Under piloten i fjor kunne man få forhåndsutfylte data for finansielle produkter og underskudd til fremføring.

I år har Skatteetaten nevnt forskning og utvikling, og samtidig hintet om muligheten for data om eiendom og bank på sikt.

Ny skattemelding muliggjør også innhenting av fjorårsdata i større grad enn tidligere.

For ny skattemelding benyttes pålogging via ID-porten, noe som bedrer sikkerheten og samtidig gir oss alle ett mindre passord å huske på.

Påloggingen er gyldig i over 12 timer, slik at man som regel kan jobbe en hel arbeidsdag uten å måtte logge inn på nytt.

Klar for løsningen som er den eneste neste år.

 
Ny skattemelding i Maestro Årsoppgjør

 

Skreddersydde skjermbilder
Vi har i større grad enn under piloten skreddersydd skjermbilder til ny skattemelding. Benytter man ny skattemelding får man derfor nytt og oppgradert utseende og funksjonalitet for en rekke temaer. For ny skattemelding er programmet også strukturert noe annerledes; de aller fleste skjermbilder tilknyttet skattemelding og næringsspesifikasjonen samles under en og samme fane. Tanken bak de nye skjermbildene har vært å løsrive seg noe fra rammene den gamle skjemaløsningen har gitt, samtidig som vi har hatt et ønske om å beholde pedagogikken og gjøre det gjenkjennbart.

 

I årets versjon har vi laget nye skjermbilder for resultat, balanse, midlertidige- og permanente forskjeller, varelager, fordringer, egenkapitalavstemming, formue, offentlig støtte, diverse opplysninger og skattepliktig inntekt. En del poster utgår med ny skattemelding, og de nye skjermbildene hensyntar dette. Vi har jobbet for at de nye skjermbildene skal være lettleste, dynamiske og gi brukeren den viktigste og mest relevante informasjonen først. Samtidig ønsker vi økt gjennomsiktighet og har derfor i enda større grad enn tidligere gjort det mulig å se hva som inngår i et felt med forstørrelsesglass.

 

Senere i sesongen vil det komme skjermbilder for kraft (kun for ENK), personinntekt, fordeling av næringsinntekt, motorkjøretøy i næring (inklusive løyver), ytelser, deltakers andel og fradrag i norsk skatt. Det vil også senere komme støtte for IFRS, forsikring og finans.

 

Referanser

Referansesystemet i saldobalansen er omarbeidet og tilpasset ny skattemelding. De aller fleste referanser oppdateres automatisk ved overgang til ny skattemelding. Vi anbefaler likevel alle å se over referanser i saldobalansen da enkelte har utgått, samtidig som det har kommet til noen nye. Det er nå mulig å koble til kredittsalg og konstatert tap i fordringsbildet.

I en del av de nye skjermbildene utgår justeringsfelter til fordel for et system der justering kan legges inn med beskrivelse og flere linjer. Dette vil gjøre det enklere å kontrollere hva som inngår i et justert felt, samt å huske innholdet fra år til år. Manuelle linjer blir også markert slik at det skal være enkelt å se hvor disse justeringene er foretatt.

 

Forhåndsutfylte data

Ny skattemelding byr ellers på en rekke nye muligheter, som for eksempel forhåndsutfylte data også for upersonlige selskap. For inntektsåret 2022 vil det komme forhåndsutfylte data for finansielle produkter, deltakers andel og forskning og utvikling. Denne funksjonaliteten vil være på plass på nyåret.

 

Valideringstjeneste

Med ny skattemelding får man også tilgang til Skatteetatens valideringstjeneste, som kan gi tilbakemeldinger i samtid. Vi har også bygget en del kontroller inn i de nye skjermbildene slik at man skal få varsel der informasjonen er mest aktuell.

 

Utskrifter

I de nye skjermbildene er det bortfall av RF-utskriftene, og nye utskrifter er i all hovedsak på plass. Utskriftene vi lager vil tilsvare spesifikasjonsnivået i skjermbildene. Enkelte av utskriftene vil komme på plass på nyåret. Det vil også komme en rapport tilsvarende den fullstendige innsendingen, også denne kommer tidlig i 2023.

 

Roller

Med ny skattemelding benyttes pålogging med ID-porten for innsending og valideringstjenesten, samt en av følgende roller:

Skatteforhold for privatpersoner (A0282)

Begrenset signeringsrett (SISKD)

Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)

Regnskapsfører uten signeringsrett (A0240)

Ansvarlig revisor (A0237)

Revisormedarbeider (A0238)

Kontaktperson for NUF (KNUF)

 

Begreper
Begrepet næringsoppgave utgår. For å skille mellom de ulike forholdene brukes begrepet regnskapsplikttype:

Ingen regnskapsplikt: Næringsdrivende som har bokføringsplikt, men ikke regnskapsplikt (tilsvarer innlevering av næringsoppgave 1)

Begrenset regnskapsplikt: Næringsdrivende som har bokføringsplikt og begrenset regnskapsplikt, og som må utarbeide årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt som sendes til Regnskapsregisteret (tilsvarer innlevering av næringsoppgave 5)

Full regnskapsplikt: Næringsdrivende som har bokføringsplikt og full regnskapsplikt, og som må utarbeide årsregnskap som sendes til Regnskapsregisteret (tilsvarer innlevering av næringsoppgave 2)

 

 
Generelt om ny skattemelding og tilhørende næringsspesifikasjon

Diverse opplysninger fra side 1 i gammel skattemelding for aksjeselskaper mv. er kraftig redusert.

Utsatt skatt sendes ikke inn. Beregningen er fremdeles å finne i programmet sammen med de midlertidige forskjellene.

Informasjon tilsvarende det som har vært i bilskjema (RF-1125) utgår for aksjeselskap mv.

Kontrolloppstillingen (RF-1022) skal ikke sendes inn med ny skattemelding.

Fjorårstall utgår fra innsending de aller fleste steder. Fjorårstall ligger likevel igjen i skjermbildene slik at kontrollmulighetene mot fjoråret ivaretas.

For de som ikke har regnskapsplikt utgår egenkapitalavstemmingen (gamle side 4 i næringsoppgave 1 (RF-1175)).

Fra landbruk (RF-1177) utgår alt annet enn tømmerkonto.

Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) utgår helt.

 

Følgende temaer er flyttet

Ytelser til/fra selskap/eier er flyttet fra skattemeldingen til næringsspesifikasjonen.

Finansprodukter (RF-1359/RF-1159) er flyttet til skattemeldingen

Deltakerens melding (RF-1221) er flyttet til skattemeldingen

Næringseiendom (RF-1098) er flyttet til skattemeldingen

Utleie av fast eiendom (RF-1189) er flyttet til skattemeldingen

Samordning i personinntekt (RF-1224) er flyttet til skattemeldingen

Fiske (RF-1213) er flyttet til skattemeldingen

Skogeiendom (RF-1016) er flyttet til skattemeldingen

Næringsinntekt skattlagt i utlandet (RF-1149) er flyttet til skattemeldingen

Skatt i utlandet (RF-1147) er flyttet til skattemeldingen

Nedsetting av inntektsskatt (RF-1150) er flyttet til skattemeldingen