Verdipapirer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Verdipapirer

I verdipapirregisteret kan man:

Holde oversikt over verdipapirer, gruppere og opprette transaksjoner.

Automatisk postere verdiendringer til regnskapet.

Lage egendefinerte rapporter.

Hente skattemessig verdi fra skattemeldingen i annet datasett via Delingssenteret.

Registre utbytte med overføring til 3% tilbakeføring.

Overføre verdier til noter.

Lagre valg til senere bruk.

 

 

 

Opprett: Man kan opprette nye verdipapirer ved å trykke på opprett-symbolet øverst i skjermbildet. Ved å trykke på pilen under Opprett-knappen får man opp valg om å opprette verdipapir fra Personregisteret.

 

Slett: Man kan slette verdipapirer ved å trykke på Slett-knappen i øverste menylinje. Ved å trykke på pilen under Slett-knappen får man opp valg om å slette alle verdipapirer.

 

Utskrift: Det finnes flere utskriftsmuligheter:

oVerdipapirer, gruppert utskrift ny: Gir mulighet til å lage egendefinerte verdipapirrapporter.

oVerdipapirer, gruppert utskrift: Oversiktutskrift av verdipapirer med ulike grupperingsmuligheter.

oPostering av verdipapirer: Gir en utskrift av alle posteringer fra verdipapirregisteret.

oAlle posteringer: Gir en utskrift av alle posteringer for selskapet.

oÅrets resultatførte utbytter: Gir en oversiktsutskrift av årets resultatførste utbytter, registrert under fanen Utbytte.

oPosteringer gruppert på konto: Ønsker man å skrive ut posteringene gruppert på konto, kan dette hukes av for i nedtrekks-menyen.

 

Import: Man kan importere verdipapirer fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel. Man kan også importere transaksjoner til verdipapirer og verdipapirer med beholdning (ikke transaksjoner) fra Excel. Les mer om når de ulike brukes under Transaksjoner lenger ned.

 

Eksport: Man kan eksportere verdipapirer, transaksjoner til verdipapirer eller transaksjoner med vedlegg til Excel.

 

Delingstjeneste: Se Deling av formuesdata i verdipapirregisteret.

 

Andre funksjoner: Består av flere funksjoner:

oVis RISK tabell: Skulle man mot formodning fortsatt ha bruk for å registrere RISK og ikke har fanen synlig, kan man aktivere denne ved å trykke her.

oLagre valg for regnskapsmessige verdier til senere bruk: Lagrer regnskapsmessige verdier fra fanen Regnskap og skatt.

oHent lagrede valg for regnskapsmessige verdier: Malen for posteringskontiene og valg av kilde for inngående og utgående verdi kan hentes ved registrering for andre verdipapirer som skal ha samme konti og kilde.

oSlett lagret valg for regnskapsmessige verdier: Sletter lagret valg av regnskapsmessige verdier.

 

3% tilbakeføring: Trykk her for å åpne vinduet 3% tilbakeføring av skattefrie inntekter.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle verdipapirer, man kan filtrere og gruppere denne listen ved å høyreklikke. Gruppering gir bedre oversikt over grupper både i rapporter og i skjermbildet. Man kan gruppere etter Verdipapirgruppe, Verdipapirtype, Balansekonto eller VPS-konto.

NB! Man kan opprette flere grupper selv. Trykk på knappen Verdipapirgrupper i midten av skjermbildet, under Tilleggsinformasjon. Opprett ny gruppe, legg inn gruppenavn og knytt til en av de tre regnskapsplasseringene. Den nye gruppen kan nå velges i verdipapirregisteret.

 

Skjule inaktive verdipapirer ligger også som valg på høyreklikk i menyen. Man vil da skjule verdipapirer med 0 i beholdning og som i tillegg ikke har hatt transaksjoner i regnskapsåret. Det finnes også et filter med merke på/av som setter et lite flagg i venstre marg. Dette kan benyttes for å indikere at verdipapiret er ferdigbehandlet. Velger man så Filter > Vis kun ikke utførte, vises alle verdipapirer uten flagg i skjermbildet.

 

I midten av skjermbildet ligger informasjon om det enkelte verdipapir. Øverst ligger generell info, delt opp i områdene Selskapsinfo, Tilleggsinformasjon og Skatteplikt, og Beholdning. Under dette er skjermbildet delt opp i 9(10) faner.

 

Informasjon

Selskapsinfo

Fyll ut organisasjonsnummeret, og trykk på Globus-symbolet for at Maestro skal gjøre oppslag i Brønnøysundregstrene.

Tilleggsinformasjon

Gruppe og Verdipapirtype brukes i notene. Man kan opprette egne grupper ved å trykke på knappen Verdipapirgrupper.

Skatteplikt

Her kan man angi skattemessige forhold for verdipapiret.

Beholdning

Her ser man beregninger om antall, regnskaps- og skattemessig kostpris og realisert og urealisert gevinst og tap for verdipapiret, basert på informasjon fylt ut i fanene Transaksjoner og Beregning og postering.

 

Faner

Transaksjoner

Transaksjonene danner grunnlaget for beregnet beholdning for verdipapiret. Antall i beholdning brukes til beregninger under arkfanen Regnskap og Skatt.

Overføringen kobler automatisk salg mot kjøp etter first in, first out-prinsippet. Man må derfor ved Bruk transaksjoner-modus registrere transaksjoner tilbake i tid for de verdipapirene man fortsatt besitter, slik at alle salgstransaksjoner for regnskapsåret får en tilhørende kjøpstransaksjon. Systemet beregner gevinst/tap på bakgrunn av disse opplysningene.

 

Modus: Bruk transaksjoner

I dette moduset legges alle transaksjoner for det enkelte verdipapir inn i verdipapirregisteret. Merk at hvis man skal importere fra Excel benyttes to importer: Excelimport av verdipapirer og Excelimport av transaksjoner til verdipapirene. Eksportfunksjonen vil opprette et Excel-ark som fungerer som en god mal for import fra Excel.

 

Modus: Angi kun beholdning UB

Man legger inn en transaksjonslinje pr periode, denne viser beholdning ved periodeslutt. Andre verdier kan legges inn i felter over transaksjonsgriden. Typisk for bruk av dette moduset, er at man har et annet system for føring av løpende transaksjoner for verdiapirer og bare ønsker å overføre periodeavslutningsinformasjon.

Merk at det finnes en egen Excelimport for dette som heter Excelimport av verdipapirer med beholdning (ikke transaksjoner).

Regnskap og skatt

Aksje- og valutakurser

Her føres aksjekurs i sin respektive valuta og valutakurs (ved verdsettelsestidspunktet, 31.12 ved årsoppgjør). Programmet regner så ut aksjekurs i regnskapsvaluta. Denne benyttes for å beregne markedsverdi. NB! Hvis aksjekursen er ført i samme valuta som regnskapet skal valutakursen settes til 1.

Dersom ISIN er fylt ut under Selskapsinfo kan man hente aksjekurs fra nett ved å trykke på globusen til høyre for beløpsfeltet.

 

Regnskapsmessige verdier

For å automatisk postere i regnskapet må noen betingelser være på plass.

Det må være huket av for Posteres.

Årets verdiendring må være fylt ut.

Verdiendringen kan også være differansen mellom Inngående og Utgående verdi. Da må Beregnes være huket av.

 

Skattemessige verdier

Slå av for å bekrefte at skattemessig formuesverdi er 0. Dette vil gi en melding i Kontroll av data om at formuesverdien er 0. Sett hake av/på ved bruk av markedsverdi, da hentes verdi fylt ut i Aksje- og valutakurser.

 

Intern kommentar

Her kan man skrive inn en intern kommentar.

Utbytte

Her føres mottatt utbytte på det enkelte verdipapir. Beløpet overføres til næringsoppgaven side 4, post 0815. For utbytte som er innenfor fritaksmetoden har vi et eget skjermbilde, Tilbakeføring 3%.

Merk at hvis man har Verdipapirfond vil en ekstra kolonne Renter komme frem under utbyttefanen.

(RISK)

NB! Sett hake av/på under Andre funksjoner for å vise RISK-tabell. Trykk på Pluss-tegnet eller høyreklikk i tabellen og velg Opprett post for å opprette en ny linje, Dato og Verdi pr aksje fylles ut manuelt. For å slette valgt linje, trykk på Kryss-tegnet, eller høyreklikk på linjen og velg Slett post.

Egenkapitalkorreksjon

Beløpene hensyntas ved beregning av gevinst og tap i rapportene. Trykk på Pluss-tegnet eller høyreklikk i tabellen og velg Opprett post for å opprette en ny linje, Dato og Verdi fylles ut manuelt. For å slette valgt linje, trykk på Kryss-tegnet, eller høyreklikk på linjen og velg Slett post.

Beregning og postering

Viser beregninger av beholdning, realisert og urealistert gevinst og tap, både skattemessig og regnskapsmessig, og eventuelt postering.

Noteinformasjon

Verdiene som legges inn under noteinformasjon overføres til notene i offentlig regnskap, enten til rapportnoter eller som felter i detaljerte eller rtf-noter. Her kan man enten fylle inn verdiene manuelt eller hente via delingssenteret fra annet datasett.

Kommentar

Her kan man skrive en egen tekst, trykk i bildet for å skrive.

Overføring til RF-1059

Denne er kun aktuell for eldre datasett, da RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv ble erstattet av RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter fra inntektsåret 2018.

Beholdning

Trykk på knappen nederst Lag beholdningsliste, tabellene fylles automatisk ut med verdier fra fanen Transaksjoner.

 

 

 

 

Vi har laget en introduksjonsvideo til verdipapirregisteret her.

 

Se også:

Egendefinerte verdipapirrapporter

Ofte stilte spørsmål - Verdipapirregisteret

RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter

Tilbakeføring 3%