RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter

Opplysningsplikten i RF-1359 utvides fra inntektsåret 2021. Det har tidligere vært frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden. Heretter vil det være pliktig å opplyse om alle gevinster, tap og utbytter/utdelinger i skjemaet, uavhengig av om selskapet vurderer inntekter eller tap innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Skatteetaten mener dette vil øke bevisstheten rundt de skatterettslige vurderingene som gjøres av selskapene, og dermed også etterlevelsen av regelverket.

 

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm. Gevinst eller tap på andel i selskap med deltakerfastsetting og utdelinger fra slike selskap skal det ikke gis opplysninger om her. Skjemaet skal ikke leveres for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1, for selskap som faller inn under særreglene om rederibeskatning og verdipapirfond.

 

 

 

Opprett: Oppretter en ny linje.

 

Slett: Sletter markerte linje. Ved å trykke på pilen under Slett-knappen får man opp valg om Slett alle, som sletter alle linjer.

 

Utskrift: Gir en utskrift av utfylt skjema RF-1359.

 

Import: Man har mulighet til å importere data fra Excel.

 

Eksport: Ønsker man å eksportere skjema til Excel gjøres dette var å trykke på Eksport.

 

Hent fra verdipapirregisteret: Henter data fra Verdipapirregisteret. Data i skjemaet vil da oppdatere seg automatisk dersom man endrer på verdier eller legger til nye verdipapirer i Verdipapirregisteret. Man kan skru av importen ved å trykke på knappen igjen.

 

Andre funksjoner: Statisk import av verdier fra Verdipapirregisteret. Dersom man senere oppdaterer eller legger til nye data i Verdipapirregisteret vil ikke skjemaet automatisk oppdateres, men man må slette alle linjer og importere på nytt.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Dersom man bruker Verdipapirregisteret anbefaler vi å bruke funksjonen Hent fra verdipapirregisteret, da fylles skjemaet ut automatisk.

 

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle verdipapirer. I midten av skjermbildet ligger informasjon om det enkelte verdipapir. Øverst ligger generell info, under dette fylles Beholdning, Utbytte og Gevinst og tap.

 

2022-02-07_1209

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor hentes ikke Verdipapir/beløp når jeg trykker "Hent fra verdipapirregisteret"?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor går det ikke å skrive i beløpsfeltene?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan registrere rentedel av gevinst eller utbytte?