Eiendommer og driftsmidler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Eiendommer og driftsmidler

Ved å bruke anleggsregisteret i Maestro Årsoppgjør kan man høste flere effektivitetsgevinster i utførelsen av årsoppgjøret:

Enkel og pedagogisk oversikt over driftsmidler og eiendommer, regnskapsmessig og skattemessig.

Få informasjon om det enkelte driftsmiddel, eller gruppert etter driftsmiddelgruppe eller avdeling.

Enkelt å knytte driftsmiddel til en eiendom.

Fleksibilitet med å føre avskrivinger per periode (måned) eller per årsslutt.

Oversikt over driftsmidler som er gjenstand for justeringsregelen for mva.

Informasjonen i registeret danner grunnlag for automatisk genererte noter.

Informasjonen i registeret danner grunnlag for automatisk avstemming av driftsmidlene gjennom avstemmingsmodulen i Maestro Årsoppgjør.

 

Det er ikke obligatorisk å benytte Maestro som anleggsregister, men det anbefales for flyt til andre skjemaer.

 

Tips! Vi har laget følgende instruksjonsvideoer om emnet:

 

1. Opprette eiendom og driftsmiddel

 

 

 

2. Tilgang og avgang

 

 

3. Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

 

 

Se OSS - Eiendommer og driftsmidler for detaljerte løsninger til vanlige problemstillinger.

 

 

Opprett: Ved å trykke på denne knappen åpnes ett nytt vindu hvor man får valg om å enten opprette en ny eiendom eller et nytt driftsmiddel. Oppretter man et nytt driftsmiddel må man også angi driftsmiddelnummer. Ved å trykke på pilen under Opprett får man valg om å opprette en kopi av aktiv eiendom eller driftsmiddel.

 

Slett: Sletter markert driftsmiddel eller eiendom. Det vil dukke opp et nytt vindu hvor man blir bedt om å bekrefte sletting. Man kan markere flere driftsmidler eller eiendommer ved å holde inne SHIFT- eller CTRL-knappen.

 

Utskrift: Trykker man på den lille pilen under under Utskrift finner man flere flere muligheter. Det er også her man finner utskrift av RF-1098 Formue av næringseiendom, RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning og RF-1016 Formue av skogseiendom.

 

Import: Det er mulig med import av både driftsmidler og eiendommer. Ved import av driftsmidler starter en veiviser i ett nytt vindu som lar deg importere fra annet Maestro Årsoppgjør-datasett, standard ascii, Excel, PwC Anlegg, Finale eller Cantor Controller anlegg. Ved import av eiendomsregister starter en veiviser i ett nytt vindu som lar deg importere fra annet Maestro Årsoppgjør-datasett, Excel eller xml-fil fra Fenistra.

 

Eksport: Det er mulig med eksport av både driftsmidler og eiendommer. Ved eksport av driftsmidler starter en veiviser i ett nytt vindu som lar deg eksportere til Excel. Ved eksport av eiendomsregister starter en veiviser i ett nytt vindu som lar deg eksportere til Excel.

 

Oppdater og koble adresser: Starter automatisk adresseoppslag i nytt vindu. Se her for mer informasjon om adresseoppslag i Maestro.

 

Innstillinger for driftsmidler: Innstillingene er delt opp i fire faner:

oAvskrivning: Kun tilgjengelig dersom man står i perioden Årsoppgjør. Lar deg velge antall måneder med avskrivning i løpet av regnskapsåret. Standard er 12 måneder.

oAvskrivningsintervaller: Kun tilgjengelig dersom man står i en annen periode enn Årsoppgjør. Lar deg velge avskrivningsintervall.

oAvrunding: Lar deg velge avrunding av avskrivninger, standard er å avrunde til nærmeste 100.

oPostering: Lar deg velg om avskrivninger ikke skal posteres, om de skal posteres for hver periode, posteres bare ved årsoppgjør eller både periode og årsoppgjør.

oUtskrift: Lar deg velge om posteringsutskriften skal være gruppert pr konto. Også mulighet for å velge klassisk, luftig eller alternativ anleggsnote, om fortegn skal vises i anleggsnoten og om det skal vises strek over summer i anleggsnoten.

 

Avskrivninger linjevis: Åpner ett nytt skjermbilde. Gir oversikt og forslag til avskrivninger for alle driftsmidler. Se her for nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i dette bildet.

 

Andre funksjoner: Delt opp i Eiendomsfunksjoner, Driftsmiddelfunksjoner og Tekstdokument.

oUnder Eiendomsfunksjoner finner man valg for å justere ligningsverdi, hente bebyggelsestype fra nett.

oUnder driftsmiddelfunksjoner finner man valg for opprydding av driftsmidler, som lar deg slette driftsmidler knyttet til en spesiell konto eller eldre enn en valgt dato, endre anleggsnummer, flytte en avskrivningsenhet til et annet driftsmiddel, lagre standardvalg for regnskapsmessige verdier og hente lagrede valg for regnskapsmessige verdier.

oLegge til tekstdokument gir deg muligheten til å legge ved et tekstdokument ved forsendelsen til myndighetene. Her kan man legge ved informasjon utover det som er beskrevet i skjema. Man må angi om skjema skal være synlig i Merket utskrift og om det skal være en del av elektronisk innsending til myndighetene.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Det er mye funksjonalitet og automatikk i modulen. Vi anbefaler å ta en titt på Ofte Stilte Spørsmål - Eiendommer og Driftsmidler for detaljerte løsninger til vanlige spørsmål.

 

I venstre del av skjermbildet får man en liste over alle driftsmidler og eiendommer.

 

Tips!

I store register kan listen bli lang, men da foreligger det flere funksjoner i Maestro for å få organisert registeret til å være oversiktlig.

På toppen av listen har vi en søkefunksjon. Her kan man søke på både bokstaver og tall.

 

Ved å høyreklikke i listen får man, i tillegg til valg om å opprette og slette, flere valg for visning og gruppering av informasjon i listen. Når man har valgt en gruppering, for eksempel valgt gruppering Driftsmiddelgruppe, kan man ved å trykke på grupperingsoverskriften, f.eks Driftsløsøre, inventer ol., få oversikt over endringer på driftsmidlene i denne gruppen akkumulert med tilganger/avganger, anskaffelseskost, bokført verdi, avskrivninger etc.

 

Man har også mulighet til å skjule/vise inaktive driftsmidler. Når man skjuler inaktive driftsmidler vil alle driftsmidler med 0 i saldo forsvinner fra listen.

NB! Det må være registrert en avgang på driftsmidlet.

 

 

I midten av skjermbildet ser man informasjon om det valgte driftsmidlet eller eiendommen. Skjermbildet er bygd opp på to forskjellige måter, avhengig av om man ser på et driftsmiddel eller en eiendom.

 

Øverst til venstre i midterste del vil man alltid se informasjon om driftsmidlet eller eiendommen man har valgt. Trykk på blyanten for å åpne redigeringsvindu for eiendommen eller driftsmidlet.

 

Eiendom

Første gang man oppretter en eiendom åpnes redigeringsvinduet av seg selv. Men man kan når som helst endre på denne informasjonen igjen senere ved å trykke på blyanten eller knappen Rediger eiendommens informasjon.

 

hmtoggle_arrow1 Redigeringsvindu

 

 

hmtoggle_arrow1 Eiendomsinformasjon

 

 

 

Driftsmiddel

Første gang man oppretter et driftsmiddel åpnes redigeringsvinduet av seg selv. Men man kan når som helst endre på informasjonen man skriver inn senere ved å trykke på blyanten eller knappen Rediger driftsmiddelets informasjon.

 

Redigeringsvinduet er delt opp i fire områder:

Generelt: I feltet Beskrivelse legger man inn en valgfri tekst om driftsmiddelet. Man kan også legge inn Driftsmiddelgruppe, Avdelingskode, Type og eventuelt knytte driftsmiddelet til en eiendom.

Regnskap: Her kan man legge inn kontoer fra Saldobalansen. Dette er nødvendig hvis man ønsker automatisk postering av avskrivninger, gevinst eller tap, nedskrivning osv. Man velger også type regnskapsmessig avskrivning.

Skatt: Dersom man ønsker å knytte driftsmidlet til RF-1084 Saldoskjema/Skjema for lineære avskrivninger gjøres dette her. Se OSS - Eiendommer og driftsmidler for mer info om hvordan knytte et driftsmiddel til saldoskjema J.

Kommentar: Her kan man skrive en egen tekst om driftsmidlet.

 

Til høyre for informasjonsbildet får man et sammendrag av regnskapsmessige og skattemessige verdier. Vær obs på at driftsmidlet må være knyttet til RF-1084 Saldoskjema/Skjema for lineære avskrivninger og konto i saldobalansen for at all informasjon skal synes.

 

 

Under dette er skjermbildet delt opp i fire/fem faner:

 

hmtoggle_arrow1 Transaksjoner

 

hmtoggle_arrow1 Beregninger

 

hmtoggle_arrow1 Posteringer

 

hmtoggle_arrow1 Justering av mva

 

hmtoggle_arrow1 Anleggsnote