Posteringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere >

Posteringer

Sist oppdatert: 10.02.2024

 

 

I Posteringer registrerer man tilleggsposteringer og har en oversikt over posteringer gjort andre steder i programmet, f.eks avskrivninger fra Eiendommer og anleggsmidler, sluttposteringer fra Disponeringer og konsernbidragsposteringer fra Konsernbidrag. Tilleggsposteringer brukes i de tilfeller der man manuelt ønsker å registrere korreksjoner av balansen. Posteringene er tilpasset SAFT-formatet, og skiller mellom bilag og bilagslinjer.

 

 

 

Skjermbildet er delt i to, til venstre ser man fanene Tilleggsposteringer og Alle posteringer.

 

 

Tilleggsposteringer

Opprett et nytt bilag ved å trykke på knappen Opprett bilag i øverste menylinje, eller ved å høyreklikke i skjermbildet og velge Opprett bilag.

Når man oppretter et nytt bilag vil det også automatisk opprettes en linje i bilaget, man legger til flere linjer ved å trykke på Opprett linje i toppmenyen, eller høyreklikke og velge Opprett linje.

 

Posteringen av beløp i beløpsfeltet skal skje uten bruk av fortegn. De neste feltene viser hvilken debet- og kreditkonto posteringen føres på. Helt til høyre i skjermbildet kan man legge til vedlegg til posteringen, og skjermbildet vil vise hvor mange vedlegg som er knyttet til de ulike posteringene.

 

Nederst i skjermbildet kan man se effekten av tilleggsposteringene, her vises endelig saldo på debet- og kreditkontoer etter at tilleggsposteringene er hensyntatt.

Dersom man ønsker å føre en postering over flere linjer er dette mulig, påse at feltet Differanse debet/kredit på nederste linje i bilaget går i null (vil bli markert med rød tekst dersom man har en differanse).

 

Under Andre funksjoner kan man skru på/av visning av reskontrokolonner, null-linjer og differanse debet/kredit pr. bilag. Man kan også kopiere posteringer fra en annen periode og vise status for delingstjenesten. Ved bruk av høyreklikk kan man også velge å utvide eller kollapse alle bilag.

 

Alle posteringer

Her vil man se en oversikt over alle posteringer som er gjort i programmet, både manuelle og automatiske. Disse er sortert med overskrift etter hvilket område posteringen stammer fra, f.eks vil posteringer fra Anleggsmiddelregisteret ha overskriften Anleggsmidler, og under dette ser man informasjon om type postering, beløp og kontoføring.

 

 

Hurtigtaster

Beskrivelse

Ctrl + F5

Oppretter nytt bilag

F5

Oppretter ny posteringslinje i markert bilag

Enter/Tab i vedleggskolonnen

Dersom man står på siste posteringslinje i et bilag opprettes en ny posteringslinje i samme bilag

F6

Sletter bilag eller posteringslinje

Alt + <pil ned> i vedleggskolonnen

Åpner vedleggsboksen

Ctrl + Shift + K

Kopierer tekst fra bilaget til posteringslinjen

Ctrl + K

Kopierer verdier fra feltet i posteringslinjen over

+/- eller pil høyre/venstre på et bilag

Utvider eller kollapser bilaget

F10

Utskrift av posteringsdokumentasjon