Posteringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Posteringer

I Posteringer registrerer man tilleggsposteringer og har en oversikt over posteringer gjort andre steder i programmet, f.eks avskrivninger fra Driftsmiddelregisteret, sluttposteringer fra Skatter, overføring og disponering og konsernbidragsposteringer fra RF-1206 Konsernbidrag. Tilleggsposteringer brukes i de tilfeller der man manuelt ønsker å registrere korreksjoner av balansen. Posteringene er tilpasset SAFT-formatet, og skiller mellom bilag og bilagslinjer.

 

 

Opprett bilag: Man oppretter nye bilag ved å trykke på Opprett bilag i menyen øverst i skjermbildet (eller shift + F5). Ved å trykke på nedoverpilen under Opprett-symbolet får man også valg om å opprette kopi av aktivt bilag.

 

Opprett linje: Et bilag kan bestå av flere linjer, og man oppretter nye linjer til markert bilag ved å trykke på Opprett linje i menyen øverst i skjermbildet (eller F5). Ved å trykke på nedoverpilen under Opprett-symbolet får man også valg om å opprette kopi av aktiv linje.

 

Slett: Man sletter et bilag ved å stå markert på selve bilaget og trykke på Slett-knappen (eller F6). Man sletter en linje ved å stå markert på linjen og trykke på Slett-knappen (eller F6). Ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet får man valg om å slette linje (sletter da markert linje), slette bilag (sletter da markert bilag), slette alle posteringer for aktiv periode eller alle posteringer for alle perioder.

 

Utskrift: For å skrive ut posteringsdokumentasjon trykker man på Utskrift, da får man utskrift av alle posteringer som er gjort i programmet, både de automatiske og manuelle. Ønsker man flere utskriftsvalg kan man trykke på nedoverpilen under Utskrifts-symbolet. Her har man muligheten for å skrive ut kun tilleggsposteringer, posteringsdokumentasjon og alternativ posteringsinformasjon.

 

Import: Ønsker man å importere tilleggsposteringer kan dette gjøres under Import-knappen. Her har man valget mellom import fra Annet Maestro Årsoppgjør-datasett,  Excel eller import fra Maestro Revisjon.

 

Eksport: Det er mulig å eksportere posteringene til Excel ved å trykke på Eksport. Man har også valg om å eksportere med vedlegg, da vil det opprettes en zip-fil med alle vedlegg og et Excel-ark med tilleggsposteringene og henvisning til evt. vedlegg. Man kan også eksportere posteringene til et regnskapssystem (dersom man ikke har opprettet Regnskapsintegrasjon vil posteringene eksporteres til en CSV-fil).

 

Hent fra Revisjon: Det er mulig å importere feilsammendrag fra Maestro Revisjon ved hjelp av delingstjenesten. Dette forutsetter at man benytter Maestro Revisjon.

 

Andre funksjoner: Under Andre funksjoner kan man skru på/av visning av reskontrokolonner, null-linjer og differanse debet/kredit pr. bilag. Man kan også kopiere posteringer fra en annen periode og vise status for delingstjenesten. Ved bruk av høyreklikk kan man også velge å utvide eller kollapse alle bilag.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Hurtigtaster

Beskrivelse

Ctrl + F5

Oppretter nytt bilag

F5

Oppretter ny posteringslinje i markert bilag

Enter/Tab i vedleggskolonnen

Dersom man står på siste posteringslinje i et bilag opprettes en ny posteringslinje i samme bilag

F6

Sletter bilag eller posteringslinje

Alt + <pil ned> i vedleggskolonnen

Åpner vedleggsboksen

Ctrl + Shift + K

Kopierer tekst fra bilaget til posteringslinjen

Ctrl + K

Kopierer verdier fra feltet i posteringslinjen over

+/- eller pil høyre/venstre på et bilag

Utvider eller kollapser bilaget

F10

Utskrift av posteringsdokumentasjon

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ser man fanene Tilleggsposteringer og Alle posteringer.

 

Tilleggsposteringer

Opprett et nytt bilag ved å trykke på Opprett bilag i øverste menylinje, eller ved å høyreklikke i skjermbildet og velge Opprett bilag (eller shift + F5). Bilagsnummer og dato fylles ut automatisk, men man kan endre på dette ved å trykke direkte i feltet. Man kan også legge inn tekst for beskrivelse av bilaget. Når man oppretter et nytt bilag vil det også automatisk opprettes en linje i bilaget, man legger til flere linjer ved å trykke på Opprett linje i toppmenyen, eller høyreklikke og velge Opprett linje (eller F5). Legg inn egenvalgt tekst knyttet til posteringen. Posteringen av beløp i beløpsfeltet skal skje uten bruk av fortegn. De neste feltene viser hvilken debet- og kreditkonto posteringen føres på. Helt til høyre i skjermbildet kan man legge til vedlegg til posteringen, og skjermbildet vil vise hvor mange vedlegg som er knyttet til de ulike posteringene.

Nederst i skjermbildet kan man se effekten av tilleggsposteringene, her vises endelig saldo på debet- og kreditkontoer etter at tilleggsposteringene er hensyntatt.

Dersom man ønsker å føre en postering over flere linjer er dette mulig, påse at feltet Differanse debet/kredit på nederste linje i bilaget går i null (vil bli markert med rød tekst dersom man har en differanse).

 

Alle posteringer

Her vil man se en oversikt over alle posteringer som er gjort i programmet, både manuelle og automatiske. Disse er sortert med overskrift etter hvilket område posteringen stammer fra, f.eks vil posteringer fra Driftsmiddelregisteret ha overskriften Driftsmidler, og under dette ser man informasjon om type postering, beløp og kontoføring.