Personregister

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

Personregister

Personregisteret viser alle personer som har en tilknytning til selskapet (roller, styremedlemmer og eiere). En person kan både være en privatperson og en juridisk person (selskap). Personregisteret er et sentralt register, hvor informasjon blir registrert en gang, og så gjenbrukes i andre relevante deler av programmet.

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny person.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en person. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle personer, eller slette duplikater.

 

Utskrift: Gir en oversiktutskrift av personen man står markert på. Trykk på pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om

oUtskrift av aktiv person: Gir en utskrift av personen man står markert på.

oUtskrift av alle personer: Gir utskrift av alle personer.

oOversiktsutskrift: Gir en oversiktutskrift av alle personer.

oUtskrift lagret informasjon: Gir en utskrift av all lagret informasjon om personen man står markert på

 

Import: Med denne veiviseren kan man importere personregister fra annet Maestro-datasett eller Excelimport av personregister.

 

Eksport: Eksporterer oversikt av personer til excel.

 

Andre funksjoner: Her kan man oppdatere selskapsinformasjon rett fra Brønnøysund for en eller alle enheter i Personregisteret, og sortere visning av kun ubrukte personer.

 

Oppdater og koble adresser: Starter kobling og oppdatering av adresser for alle personer.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede personer, i midten ligger fanene Navn, adresse mm, Merknader og Registrert følgende steder.

 

Det er flere måter å få på plass personene i personregisteret:

Hente ned personer fra nett: Maestro anbefaler å bruke Hent fra nett-knappen i Klientopplysningsbildet for å hente personer som har roller og/eller styreverv i selskapet. Da vil personregisteret bli automatisk fylt. Dersom man i tillegg laster ned tidligere års innsendte aksjonærregisteroppgaver vil aksjonærene legge seg både i personregisteret og som aksjonærer i aksjonærregisteret, se Aksjekapital > Kom igang med aksjonærregisteroppgaven.

 

Import av person fra andre Maestroprogrammer: Ved å trykke på Import i menyen på toppen av skjermbildet kan man hente inn personregister fra for eksempel Maestro Revisjon og Maestro Konsern til Maestro Årsoppgjør og vise versa.

 

Manuell innleggelse av personer: Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny person, og fyll ut opplysninger i feltene: privatperson(fødselsnummer)/juridisk person (org.nummer), Navn, Adresse, E-post og evt. UTL-id for aksjonærer i norske selskaper som ikke har norsk fødselsnummer.

 

Navn, adresse mm

I personregisteret er det mulighet for å gjøre oppslag mot Folkeregisteret ved å trykke på globusen til høyre for feltet hvor fødselsnummer fylles inn. Oppslaget kan benyttes for å hente fødselsdato eller oppdatert adresse.

For oppslaget må minst to variabler fylles inn:

Fullt navn + adresse.

Fullt navn + postnummer.

Fullt navn + fødselsnummer.

Fullt navn + fødselsdato.  

 

Man kan også gjøre oppslag mot Brønnøysundregisterne ved å fylle ut organisajsonsnummer, og trykke på globusen til høyre for feltet hvor organisasjonsnummer fylles inn.

 

Dersom man taster inn feil format for eksempel på fødselsnummer/org.nummer/UTL-nummer så vil fargen på teksten bli rød.

Benytter man Maestro Klientadmin så flyter personregisteret ned på de ulike datasettene i de ulike programmene automatisk.

 

Dersom man ønsker at en person som ligger i personregisteret ikke lenger skal være aktiv kan man ta bort avhukingen for dette under Aktiv. På denne måten tar man vare på opplysningene i Maestro, men personen gjenbrukes da ikke andre steder i systemet.

 

Utenlandske selskaper og utenlandske aksjonærer

Velges en utenlandsk landkode, vil registreringsfeltene i personregisteret endre seg. Felter som Kontor-/bostedskommune og Skattekommune faller bort og kontrollfunksjonen for organisasjons- og personnummer er ikke lenger aktiv.

Feltet Org.nummer skal med andre ord være blankt for utenlandske selskaper ved innsendelse til Altinn, såfremt de ikke har søkt om norsk organisajonsnummer.

 

Merknader

I fanen Merknader kan man skrive en egen tekst. Denne teksten vil ikke flyte til andre steder i programmet, og er kun ment for intern bruk.

 

Registrert følgende steder

I denne fanen kan man spore hvor den enkelte person brukes gjennom programmet.