Import til kraft

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-115X Kraftselskaper >

Import til kraft

Import til kraft skjer fra Excel. Det finnes tre type importer:

RF-1153

Driftsmidler

Kommuner

 

Importene er best egnet for selskaper med mange kraftverk og driftsmidler.

Hvis det er første gang en skal importere vil det være lurt å hente ut en excel-eksport fra Maestro, enten RF-1153, driftsmidler eller kommuner. Selv om sidene og cellene er tomme, vil en få en mal i Excel og kan se hvilke faner og felter som er med. Dette kan være tidsbesparende ved import senere.

Det vil også være lurt å duplisere datasettet, da alle endringer som følge av importen er irreversible.

 

Import av RF-1153 fra Excel

Når du åpner veiviseren velger du først Excel-filen du skal importere, på neste skjermbilde kommer det opp innholdet i filen. For import av RF-1153 så ligger postene pr. RF-1153 skjema bortover (det er da pr. kraftverk). Hvis det er flere kraftverk vil de da ligge i radene nedover.

 

Import av driftsmidler

Fungerer på samme måte som import for RF-1153, viktig å merke seg at her kan en også importere inn informasjon om kraftverket også. Avhukingsfeltet leses inn med teksten SANN/USANN eller TRUE/FALSE i feltet. Dette gjelder felt som «skal tas med i RF-1156» og «ikke avskrivning».

 

Import av kommuner

Her importeres det kommune og eierandel. Her kan en legge inn ulike kommuner pr. med eierandel pr. kraftverk.

 

 

 

Utvidet import: Import av kraftverk og driftsmidler med generering av RF-1084 og RF-1219

 

NB! Dette er en import for store datamengder og viderekommende brukere. Før en starter på denne importen bør en ha testet det ut på forhånd i mindre skala. Dette for å se hvordan skjemaene blir generert.  

 

Denne utvidede importen må først aktiveres. Det gjør man ved å trykke på Andre funksjoner > Generere og koble avskrivning og gevinst/tap skjema under import.

 

Hvis ikke denne funksjonen er aktiv, vil importen fungere som normalt, og vil kun være aktiv i det datasettet som det er aktivert i.

 

2021-09-02_1236

 

Det er bestemte regler og forutsetninger for Excel/CSV-filen, for at programmet skal generere saldo- og gevinst-/tapsskjemaer. Av den grunn vil vi presisere at denne importen ikke er ment for selskaper med få eller et mindre antall kraftverk og/eller driftsmidler.

 

Nedenfor gjennomgås forutsetningene/reglene for importen:

Hvis datasettet er tomt/blankt datasett kan en importere alle driftsmidlene til de ulike kraftverkene. Dersom en har benyttet seg av denne importen tidligere anbefales det kun å importere nye driftsmidler. Dette er pga. generering av saldoskjemaer som A, C og D som er som kan inneholde flere driftsmidler da programmet ikke skiller på om driftsmiddelet ligger i saldoskjema fra før eller ikke.

 

Før en starter med importen:

Dupliser datasettet før import, da alle endringer som følge av importen er irreversible. Dersom importfilen eller datasettet ikke er satt opp korrekt kan man oppleve uventede endringer.

Hvis man allerede har eksisterende skjemaer for RF-1084 og RF-1219, sjekk at disse er koblet til kraftverk(ene). Dette for å unngå doble skjemaer mtp. Saldogruppe A, C og D i RF-1084 Saldoskjema.

 

Import av .CSV eller .xlsx

For import av mange driftsmidler er det anbefalt å bruke .CSV, da en kan importere opp til 109 000 driftsmidler i en .CSV fil. Om det er flere driftsmidler må de importeres flere ganger.

Ved import av .CSV er det lurt å velge «Semikolon» eller «Annet» ved skilletegn og «Unicode (UTF-7)» ved filopprinnelse. Hvis ikke kan tall og tekst se annerledes ut og ha andre symboler.

2021-09-02_0949

Dette er de samme kolonnene vi importerer i den ordinære driftsmiddel-importen, men med noen ekstra forutsetninger:

 

ID-nummer

Hvert driftsmiddel har et unikt ID-nummer pr. kraftverk, hvis du har driftsmidler både med og uten ID-nummer på samme kraftverk anbefaler vi å enten sette ID-nummer på alle, eller importere i to omganger. Hvis det blir importert i samme fil må driftsmidlene med ID-nummer komme først da driftsmidlene uten ID-nr. blir generert.

 

Anskaffelsesår

Det er viktig å sette inn anskaffelsesdato, hvis det er fylt inn trenger en ikke sette anskaffelsesår. Hvis en kun har fylt inn i anskaffelsesår og ikke dato vil datoen bli satt til 01.01.XXXX.

 

Driftsmidler med saldoavskrivning

For driftsmidler med saldoavskrivning har vi lagt til en kolonne «Saldogruppe», i denne kolonnen skriver en bokstaven A-K. Hvis en skal skille mellom avskrivningssats 24 % og 30 % for saldogruppe C, skriver en C1 for 24 % og C2 for 30 %.

 

For salg av driftsmidler med saldoavskrivning brukes feltet «Realisasjon: Vederlag», dette feltet flyter til post 106 i RF-1084. I dette feltet blir det også generert et RF-1219 gevinst-/tapsberegning pr kraftverk fra saldoavskrivninger. Hvis det allerede finnes et RF-1219 skjema for kraftverket vil gevinsten/tapet blir overført til dette skjemaet.

 

Driftsmidler med ordinære lineære avskrivninger

For å importere inn driftsmidler med lineær avskrivning skriver en «Lineær» i feltet «Avskrivningsmåte». For lineære avskrivninger er det færre felt en skal fylle ut for import til Maestro. Hvis det er nyanskaffelser så hentes det fra kolonnen «tilgang» og «tilgangsdato» i Excel/CSV-filen, disse to feltene flyter videre til feltet «årets påkostninger» i RF-1084 i programmet.

Hvis driftsmiddelet har blitt solgt så må det registreres manuelt da det ikke flyter til RF-1084 Lineær og RF-1219. Dette på grunn av at lineære driftsmidler «normalt» sett ikke skal registreres i RF-1219, men det finnes unntak. For mer informasjon se rettledning fra skatteetaten.

 

Driftsmidler med lineære 40 eller 67 år

Dette er driftsmidler som kun eksisterer i driftsmidler kraft, og brukes til skatteskjemaer knyttet til kraft som RF-1152 og RF-1161. Disse driftsmidlene flyter på samme måte som ved ordinær import, ingen endringer her.