Driftsmidler RF-1152 og RF-1161

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-115X Kraftselskaper >

Driftsmidler RF-1152 og RF-1161

Her vises driftsmidler for det enkelte kraftverket. Denne siden danner grunnlaget for skjema RF-1152 og RF-1161. Her beregnes årlige avskrivninger, gevinst-/tapsberegninger, avskrivningsmåte og -grunnlag.

 

 

Opprett: Oppretter ett nytt driftsmiddel.

 

Slett: Sletter valgt driftsmiddel man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle driftsmidlene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle driftsmidlene.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av driftsmidlene for kraftverket. For å se utskrift av RF-1152 og RF-1161 får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Utskrift-symbolet og velge Utskrift av RF-1152 eller Utskrift av RF-1161.

 

Andre funksjoner: Her har man flere valg:

oFlytt driftsmiddel til annet kraftverk: Åpner et nytt vindu hvor man velger hvilket kraftverk driftsmidlet skal flyttes til. Vær obs på at kraftverket først må være opprettet i kraftverksregistreringen.

oNummerer driftsmidler fortløpende: Endrer nummerrekkefølge på ID-nr til driftsmidlene. Vær obs på at dette valget endrer ID-nr også på allerede eksisterende driftsmidler.

oSett valgte til...: Endre metode for beregning av nåverdi for de valgte driftsmidlene.

oTekstdokument: Lag et eget tekstdokument for intern bruk.

 

Grunnlag post 80: Her velger man mellom:

oDriftsmidler i saldogruppe a, c og d føres i hver sin gruppe (sum i hhv post 47, 57, 67)

oDriftsmidler i saldogruppe a, c og d føres samlet med en levetid på 7 år (sum i post 37)

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet ser man en liste med alle opprettede driftsmidler. I midten av skjermbildet finner man informasjon om det aktuelle driftsmiddel man står markert på i venstrelisten.

 

Driftsmiddel

Feltene Beskrivelse, Kontonummer og Anskaffelses/påkostningsår fylles manuelt.

 

Kommune: Henter automatisk kommune(r) man har opprettet på kraftverket. Dersom det er opprettet flere kommuner, sett hake ved den/de kommunen(e) driftsmiddelet befinner seg i.

 

2021-09-07_0847

 

 

Avskrivningsmåte: Trykk på nedoverpilen i feltet Avskrivningsmåte for å velge mellom:

Ingen avskrivning

Lineære avskrivning 67 år

Lineære avskrivning 40 år

Saldoavskrivning

Ordinær lineær avskrivning

 

 

Ved valgt avskrivningsmåte Saldoavskrivning eller Ordinær lineær avskrivning vil det også dukke opp et felt under hvor man velger avskrivningsskjema opprettet i RF-1084 Saldoavskrivninger/RF-1084 Lineære avskrivninger.

2021-09-02_0916

 

Beregning av årlige avskrivninger

Ved valg av avskrivningsmåte Lineære avskrivning 40 år eller 67 år eller Ingen avskrivning dukker feltet Beregning av årlige avskrivninger opp.

 

Husk å sette anskaffelses-/påkostningsår for automatiske beregninger av årets avskrivning.

 

Husk å hake av for umiddelbar fradragsføring i grunnrenteinntekten dersom det er aktuelt

 

Gevinst-/tapsberegning

Hvis en huker av for at driftsmiddelet er solgt vil feltene for gevinst-/tapsberegning bli tilgjengelig, og en kan sette opp kobling til RF-1219 Gevinst- og tapskonto.

 

Husk å fylle feltet Realisasjonsdato.

 

I nedtrekkslisten Overføres til gevinst-/tapsskjema velger man hvilket skjema RF-1219 Gevinst- og tapskonto gevinst/tap ved realisasjonen skal overføres til.

 

2021-09-07_1157

 

 

Beregning av nåverdi av fremtidige utskiftningskostnader

Det blir beregnet nåverdi av driftsmidler med avskrivningsmetode lineære 67 år, lineære 40 år og saldoavskrivninger. Beregning av nåverdiene overføres til RF-1161.