Disponering av årets resultat og tømming av privatkonti for personlig næringsdrivende

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Skatter, overføring og disponering næringsdrivende og deltaker >

Disponering av årets resultat og tømming av privatkonti for personlig næringsdrivende

 

Vi har ingen automatikk i Maestro her, og det finnes sikkert flere måter å løse dette på en god måte, men det er i hovedsak tre metoder vi ser dere bruker. Disse er beskrevet under.

 

Ingen regnskapsplikt (RF-1175 Næringsoppgave 1)

Legg merke til at i den nye skattemeldingen er det ikke lenger krav til å spesifisere privatkonti eller næringskostnader, side 4 i RF-1175 utgår helt.  

 

I praksis betyr dette at man egentlig ikke trenger tømme privatkontoer. Man trenger faktisk ikke postere private uttak/innskudd mot forskjellige kontoer i regnskapet heller, alt kan egentlig løpende føres mot konto 2050 Annen egenkapital eller 2080 Udekket tap.

 

Men mange vil nok fortsatt ønske å spesifisere dette mot egne kontoer i saldobalansen, for eksempel til bruk i avstemmings-/kontrollformål og SAF-T-rapportering.

 

NB! Post 0410-0416 side 4

Siden side 4 i næringsoppgaven er utgår i år, vil beløp som tidligere var spesifisert i post 0410-0416 også forsvinne.

 

Tidligere har vi hentet beløp fra post 9940 til automatisk disponering av årets resultat:

2023-03-22_2126

 

Og man har i saldobalansen hatt referanser i kolonne NO (Kol 2):

2023-03-22_2134

 

 

I nye skattemeldingen utgår disse postene. For å få beregnet riktig beløp i automatisk disponering av årets resultat, må referanse på disse kontiene nå settes til EDISP:

2023-03-22_2133

 

Har man renteinntekter og/eller rentekostnader i næring som ikke følger med i den forhåndsutfylte skattemeldingen, må beløp oppgis i Skattemelding > Næring:

2023-03-22_2150

 

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1Metode 1: Tømming av privatkonti 1.1 året etter.

 

hmtoggle_arrow1Metode 2: Tømming av privatkonti inneværende år mot egenkapital.

 

hmtoggle_arrow1Metode 3: Tømming av privatkonto inneværende år mot egne resultatkonti.

 

 

 

 

 

Full regnskapsplikt (RF-1167 Næringsoppgave 2) og Begrenset regnskapsplikt (RF-1368 Næringsoppgave 5)

 

Legg merke til at i den nye skattemeldingen er det ikke lenger krav til å spesifisere privatkonti i egenkapitalavstemmingen (tildigere post 400-450 i RF-1052).  

 

I nye skattemeldingen må næringsdrivende med Full regnskapspliktig (forhold tilsvarende næringsoppgave 2) og Begrenset regnskapspliktig (forhold tilsvarende næringsoppgave 5) rapportere følgende egenkapitalendringer i Avstemming av egenkapital i næringsspesifikasjonen:

Årets overskudd

Tinginnskudd (konto 2056 Innskudd eiendeler)

Andre positive endringer i egenkapital

Fradragsført kostnad etter sats ved bruk av privatbil i næring (konto 2057 Fradragsført bruk av privatbil etter sats)

Kontantinnskudd (konto 2055 Innskudd kontanter)

Årets underskudd

Privatkonto (konto 2061 Kontantuttak)

Andre negative endringer i egenkapital

 

Næringsdrivende med Begrenset regnskapsplikt må i tillegg rapportere følgende opplysninger:

Annen renteinntekt

Annen rentekostnad

Inntekt av annen investering og utbytte

Gevinst ved realisasjon av aksje, egenkapitalbevis, fondsandel og selskapsandel

Tap ved realisasjon av aksje, egenkapitalbevis, fondsandel og selskapsandel

Annen skattefri inntekt

Annen ikke fradragsberettiget kostnad

 

 

Siden det i nye skattemeldingen ikke lenger skal spesifiseres ulike typer privatkonti, kan man i stedet summere beløpet fra disse kontoene i saldobalansen. Summen føres manuelt i post Privatkonto i Balanse og egenkapital > Avstemming av egenkapital:

2023-03-22_2240

 

Dette vil gjelde:

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Privat bruk av næringsbil

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

 

 

hmtoggle_arrow1Anbefalt metode for tømming av privatkonti