Disponering av årets resultat og tømming av privatkonti for personlig næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > 2023 Nye skattemelding for personlig næringsdrivende >

Disponering av årets resultat og tømming av privatkonti for personlig næringsdrivende

Sist oppdatert: 27.02.2024

 

 

Vi har ingen automatikk i Maestro her, og det finnes sikkert flere måter å løse dette på, men det er i hovedsak tre metoder vi ser dere bruker. Disse er beskrevet under.

 

Ingen regnskapsplikt

Legg merke til at i den nye skattemeldingen er det ikke lenger krav til å spesifisere privatkonti eller næringskostnader, side 4 i RF-1175 utgår helt.  

 

I praksis betyr dette at man egentlig ikke trenger tømme privatkontoer. Man trenger faktisk ikke postere private uttak/innskudd mot forskjellige kontoer i regnskapet heller, alt kan egentlig løpende føres mot konto 2050 Annen egenkapital eller 2080 Udekket tap.

 

Men mange vil nok fortsatt ønske å spesifisere dette mot egne kontoer i Saldobalansen, for eksempel til bruk i avstemmings-/kontrollformål og SAF-T-rapportering.

 

 

hmtoggle_arrow1Post 0410-0416 side 4 (renter, utbytte, realisasjons osv)

 

 

De konti i Saldobalansen som ikke skal være med i næringsspesifikasjonen, men som skal tas hensyn til ved disponering av årets resultat, må få referanse EGENK eller EDISP i Saldobalansen.

 

 

Referanse EDISP brukes på disponeringskontoer som ikke disponerer direkte mot en egenkapitalkonto (i ENK er dette typisk privatkonto f.eks 8980 Privatuttak, 8981 Skatter,  osv).

 

 

Referanse EGENK brukes på disponeringskontoer som disponerer direkte mot en egenkapitalkonto (f.eks 8960 Avsatt til annen egenkapital).

 

 

Disse må da har referanse EDISP i kolonnen Res / Bal, for at automatisk beregning og postering av årets over/underskudd skal regne riktig beløp:

 

2023-03-22_1956

 

 

 

hmtoggle_arrow1Metode 1: Tømming av privatkonti 1.1 året etter.

 

hmtoggle_arrow1Metode 2: Tømming av privatkonti inneværende år mot egenkapital.

 

hmtoggle_arrow1Metode 3: Tømming av privatkonto inneværende år mot egne resultatkonti.

 

 

 

 

 

Full regnskapsplikt og Begrenset regnskapsplikt

 

I nye skattemeldingen må næringsdrivende med Full regnskapspliktig (forhold tilsvarende næringsoppgave 2) og Begrenset regnskapspliktig (forhold tilsvarende næringsoppgave 5) rapportere følgende egenkapitalendringer i tema "Avstemming av egenkapital" i næringsspesifikasjonen:

Årets overskudd

Tinginnskudd (konto 2056 Innskudd eiendeler)

Andre positive endringer i egenkapital

Fradragsført kostnad etter sats ved bruk av privatbil i næring (konto 2057 Fradragsført bruk av privatbil etter sats)

Kontantinnskudd (konto 2055 Innskudd kontanter)

Årets underskudd

Privatkonto (konto 2061 Kontantuttak)

Andre negative endringer i egenkapital

 

Næringsdrivende med Begrenset regnskapsplikt må i tillegg rapportere følgende opplysninger:

Annen renteinntekt

Annen rentekostnad

Inntekt av annen investering og utbytte

Gevinst ved realisasjon av aksje, egenkapitalbevis, fondsandel og selskapsandel

Tap ved realisasjon av aksje, egenkapitalbevis, fondsandel og selskapsandel

Annen skattefri inntekt

Annen ikke fradragsberettiget kostnad

 

 

Privatkonti

Legg merke til at i den nye skattemeldingen er det ikke lenger krav til å spesifisere privatkonti i egenkapitalavstemmingen (tidligere post 400-450 i RF-1052), alt går nå mot ny samlepost Privatkonto:

 

2023-05-05_0818

 

Dette vil gjelde:

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Privat bruk av næringsbil

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

 

 

hmtoggle_arrow1Metode 1: Tømming av privatkonti 1.1 året etter.

 

hmtoggle_arrow1Metode 2: Tømming av privatkonti inneværende år mot egenkapital.

 

hmtoggle_arrow1Metode 3: Tømming av privatkonto inneværende år mot egne resultatkonti.