Skatter, overføring og disponering næringsdrivende og deltaker

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding for ENK >

Skatter, overføring og disponering næringsdrivende og deltaker

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette skjermbildet disponerer man resultatet for den enkelte kunde. Man kan benytte automatisk disponering (anbefales) eller disponere resultatet manuelt.

Se også tema Disponering av årets resultat og tømming av privatkonti for personlig næringsdrivende.

 

 

Opprett: Ved å trykke på denne knappen kan man legge til egne linjer i bildet Andre disponeringer.

 

Slett: Ved å trykke på denne knappen kan man slette linjer som man selv har opprettet.

 

Flytt ned / Flytt opp: Ved å trykke på disse knappene endres rekkefølgen på hvordan posteringene man selv har opprettet vises i skjermbildet.

 

Oppdater: Ved å trykke på denne knappen så oppdaterer systemet eventuelle endringer gjort i skjermbildet. Denne oppdateringen skjer også ved å plassere markøren i et annet felt i skjermbildet etter at man har gjort en endring.

 

Utskrift: Ved å trykke på nedtrekksmenyen får man flere utskriftsalternativer

oUtskrift: Denne utskriften viser årsoppgjørsdisponeringer, dvs posteringer i dette skjermbildet, totalt årsoverskudd fordelt på disponert og udisponert og egenkapital i næringsoppgaven 1.1 og 31.12. Denne utskriften fremkommer også ved å trykke hurtigtasten F10 når du står i skjermbildet.

oPostering av disponeringer: Denne utskriften viser bare disponeringen av årsresultatet. Det betyr at føringer som for eksempel konsernbidrag ikke vises i dette bildet.

oPosteringsdokumentasjon: Denne utskriften viser alle posteringer utført i systemet. Den viser disponeringer, eventuelle tilleggsposteringer og posteringer utført i registrene i Maestro (anleggsregister/verdipapirregister).

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to arkfaner:

Årsresultat: gjelder bokføring av resultatet.

Andre disponeringer: for å legge til egne årsoppgjørsdisponeringer.

 

I Maestro kan man velge å disponere resultatet manuelt eller automatisk. Dersom en velger å disponere manuelt så legger man inn beløp og konti selv. Maestro anbefaler å bruke funksjonen for å disponere skatt og resultat automatisk.

 

For å benytte automatikken må man gjøre to ting:

Legge inn disponeringskonti

Aktivere automatisk beregning

 

Legge inn disponeringskonti

I kontofeltet for hver linje kan man slå opp i kontoplanen for å angi konti for linjen ved å trykke på de tre prikkene. Ønsker man å taste kontonummer direkte i feltet så er det også mulig. Kontiene vist her er basert på norsk standard kontoplan.

 

2020-10-07_1603

 

NB! Deltakerlignende selskap

Deltakerlignende selskap kan velge om posteringen skal posteres samlet for firmaet eller pr deltaker. Ved postering pr deltaker vises en ny tabell i bildet med oversikt over eier, eierandel, beløp og debit/kreditkonto. Debit/kreditkonto styres i fanen Egenkapital i Deltakerregisteret.

 

 

Aktivere automatikken

Automatikken aktiveres ved å sette på en hake i feltet Automatisk.

2020-10-07_1606

 

Informasjon om og kontroll av disponering mot næringsoppgaven

I nedre del av skjermbildet få man oversikt over regnskapslinjer iht. næringsoppgaver samt skattepliktig inntekt.

2020-10-07_1607

 

Resultatdisponeringen er ferdigstilt når feltet Udisponert er i 0.

 

Andre disponeringer

Trykk på Opprett for å legge til en ny linje. Tekst, beløp og konto fylles ut manuelt. Man kan slå opp i kontoplanen for å angi konti for linjen ved å trykke på de tre prikkene. Ønsker man å taste kontonummer direkte i feltet så er det også mulig.

Trykk Slett for å slette en linje. Trykk på pilen under knappen Slett for å få opp valg om å slette alle.

 

2020-10-07_1611

 

Posteringer gjort fra dette bildet vil følge med på utskriften Årsoppgjørsdisponeringer.