Fase 2 - Skattemessig vs regnskapsmessige verdier

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 2 - Faglig fase >

Fase 2 - Skattemessig vs regnskapsmessige verdier

 

 

 

 

Neste steg i prosessen er å legge inn informasjon på områdene hvor det foreligger ulike vurderingsregler mellom regnskap og skatt. Det gjelder hovedsakelig varer/fordringer/anleggsmidler/verdipapirer. Det er ikke obligatorisk å benytte disse modulene, men det anbefales for flyt til andre skjemaer og notemaler.

 

2023-01-20_2147

 

Fyll informasjon der det er aktuelt, fruktene av dette arbeidet høster man inn igjen ved utarbeidelse av skattemeldingen og årsregnskapet.

 

 

 

 

2023-01-20_2150

Fordringer

I Fordringer kan man beregne regnskapsmessig verdi på fordringene.

Fyll inn beløp i feltet "Avsetning tap på fordringer pr. 31.12":

2023-01-20_2231

 

Kontoreferanser settes i Saldobalansen, i kolonnen Fordringer:

2023-01-20_2234

 

Den skattemessige verdien på fordringene beregnes i tema Fordringer i næringsspesifikasjonen:

2023-01-21_1705

 

Regnskapsmessig og skattemessig verdi blir deretter overført til tema Midlertidige forskjeller:

2023-01-21_1717

 

 

 

 

 

Vurderingsreglene for å vurdere regnskapsmessig og skattemessig verdi på fordringer er:

Regnskapsmessig: Pålydende på fordringene – avsetning til tap

Skattemessig: Pålydende – faktiske tap og sjablonregel

 

 

 

icons8-minus-26                   Fordringer og skjemabasert skattemelding

 

 

 

 

 

2023-01-20_2154

Varer

Man kan bruke varemodulen for å beregne regnskapsmessig verdi på varene.

Fyll ut beløp i feltene Full tilvirkningskost og evt  Faste tilvirkninskostnader og Ukurans.

Hvis ønskelig kan man også fylle ut konti og la Maestro postere beholdningsendringer.

2023-01-21_1756

 

Kontoreferanser settes i Saldobalansen, i kolonnen Varelager:

2023-01-21_1806

 

Den skattemessige og regnskapsmessige verdien av varene vises i tema Varelager i næringsspesifikasjonen:

2023-01-21_1833

 

Regnskapsmessig og skattemessig verdi blir deretter overført til tema Midlertidige forskjeller:

2023-01-21_1827

 

 

 

 

 

Vurderingsreglene for å vurdere regnskapsmessig og skattemessig verdi på varer er:

Regnskapsmessig: Pålydende på varene – ukurans

Skattemessig: Pålydende (kun fradrag for varer som faktisk er tapt, dvs kastet)

 

 

 

icons8-minus-26                   Varer og skjemabasert skattemelding

 

 

 

 

 

2023-01-20_2155

Eiendom og anleggsmidler

Her holdes oversikt over eiendommer og anleggsmidler selskapet råder over.

2023-01-21_1842

 

Man oppretter en ny eiendom eller anleggsmiddel ved å trykke på det grønne plusstegnet øverst til venstre.

 

 

Når man oppretter en eiendom vil eiendomstypen gi føringer for hvilke næringsskjema man får tilgang til (RF-1098, RF-1016 og RF-1297), og det vil påvirke hvilken post i skattemeldingen formuesverdien overføres til.

2023-01-21_1852

 

 

Oppretter man et anleggsmiddel kan man fylle ut informasjon om eiendelens tilganger, avganger,  avskrivinger osv. Maestro legger til rette for å postere avskrivingene gjennom anleggsregisteret.

2023-01-21_1902

 

 

I anleggsregisteret kan man også knytte eiendelen til saldoskjema RF-1084. Da vil årets tilgang og avgang automatisk overføres til saldoskjema.

2023-01-21_1914

 

 

 

Avganger som også skal fylles i RF-1219 Gevinst og tapskonto, overføres automatisk fra saldoskjema. Det gjelder:

Gevinst/tap i saldogruppe e-i

Gevinst/tap vedrørende særskilte driftsmidler i kraftverk som kan avskrives lineært etter sktl. § 18-6

Negativ saldo (gevinst) i saldogruppe b, forretningsverdi, (men ikke tom positiv saldo, dvs. tap)

 

 

Regnskapsmessig og skattemessig verdier blir deretter overført tema Midlertidige forskjeller i næringsspesifikasjonen:

2023-01-21_1909

 

 

 

 

Vurderingsreglene for å vurdere regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler er:

Regnskapsmessig: Bokført verdi – regnskapsmessige avskrivninger (lineære avskrivninger beregnes som anskaffelseskost fordelt på forventet levetid (år))

Skattemessig: Skattemessig bokført verdi (er den samme som regnskapsmessig bokført verdi første året) – skattemessig avskrivninger (avskrivninger avskrives på saldo dvs en prosentsats basert fra den respektive saldogruppe)

 

 

 

NB! Sjekk gjerne ut Eiendommer og driftsmidler og Ofte stilte spørsmål for mer informasjon. Her finner man også relevante instruksjonsvideoer.

 

 

 

 

2023-01-20_2156

Verdipapirregisteret

 

Verdipapirregisteret i Maestro Årsoppgjør består av knappene Verdipapirer, Tilbakeføring 3% og evt RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter.

2023-01-21_1935

 

 

Verdipapirregisteret i Maestro Årsoppgjør gir en enkel og pedagogisk oversikt over alle verdipapirene regnskapsmessig og skattemessig og registeret deler mye av tankegangen lagt til grunn i anleggsregisteret.

2023-01-21_1945

 

Her får man oversikt over alle verdipapirer, og angir videre om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

 

 

 

 

 

2023-01-20_2157

Tilleggsposteringer

 

Man har mulighet til å utføre tilleggsposteringer i programmet under knappen Posteringer:

2023-01-21_2003

 

 

NB! For å dokumentere tilleggsposteringen så kan man legge til egne vedlegg direkte på den enkelte postering.