Fase 2 - Saldobalanse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 2 - Faglig fase >

Fase 2 - Saldobalanse

 

 

 

 

2023-01-11_1048

Saldobalanse

Knappen for Saldobalanse/Kontoplan ligger under fanen Registrering:

2023-01-11_1059

 

 

 

 

Oppbygging av kontoplan/saldobalanse

Saldobalansen er delt i to. Lengst mot venstre finner vi kolonnene Kontonummer, Betegnelse, Fortegn, Foreløpig, Korreksjon, Endelig og Fjorårssaldo. Kontonummer, Betegnelse og Foreløpig hentes fra regnskapet. Etterhvert som disponeringer, avskrivninger, tilleggsposteringer osv gjøres i programmet, vil det også dukke opp beløp i Korreksjons-kolonnen. Man kan trykke på dette beløpet og pil-ned for å se en drilldown av hvor beløpet kommer fra.

 

Foreløpig- og Korreksjons-kolonnen summeres da til Endelig-kolonnen, og det er fra Endelig-kolonnen Maestro bruker tall for å fylle ut skattemelding, årsregnskap, noter osv.

 

Til høyre (markert med gult på bildet under) ligger referanse-kolonnene. Det er her man forteller Maestro hvilke poster i skattemeldingen, næringsskjema og årsregnskapet de ulike kontoene skal styres mot. Endringer gjøres direkte på en celle i kolonnene.

2023-01-12_0831

 

 

Legg merke til at kolonneoverskriftene er forskjellige avhengig av om man bruker skjemabasert eller temabaserte skattemeldingen.

 

 

Resultat

 

Konto 3000-9999 og regnskapslinjer 0 – 499 i rapportgeneratoren.

 

Balanse

 

Konto 1000-2999 og balanselinjer 500 – 1000 i rapportgeneratoren.

 

NO (Kol 1)

 

Henvisninger til næringsoppgavens resultat og balanse (side 2 og 3 i næringsoppgaven).

 

NO (Kol 2)

 

Henvisninger til næringsoppgavens side 1 (skattemessig verdi varer og fordringer) og side 4 (for eksempel ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter).

 

RF-1217

 

Dette er henvisninger for konto som skal inn i RF-1217 Midlertidige forskjeller.

 

RF-1052

 

Dette er henvisninger på konto som skal inn til RF-1052 Avstemming av egenkapital.

 

Sk.meld

 

Dette er henvisninger som skal til skattemeldingen (blant annet for beregning av formue, side 4 i skattemeldingen).

 

Revisjon

 

Dette er henvisninger på konto som skal inndeles i egne revisjonsområder og er mest aktuelt for de som også benytter Maestro Revisjon.

 

Personer

 

Man kan knytte person fra Personregisteret mot en spesifikk konto dersom dette er ønskelig.

 

Regnskapsdokumentasjon

 

Dersom man bruker Regnskapsdokumentasjon og avstemming så vil man få opp link til dokumentene for avstemmingen for de respektive konti som tar del i avstemmingen. Det foreligger en egen brukerveiledning på dette.

 

RF-1123 / RF-1269

 

Dersom det er angitt at man skal benytte RF-1123 og/eller RF-1269 i Klientopplysninger vil det dukke opp egne kolonner for dette i saldobalansen, med mulighet for å sette referanser til poster i skjemaene.

 

 

Res / Bal

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal fylles inn ved Resultat og Balanse i næringsspesifikasjonen.

 

Perm. forskj.

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal fylles inn ved Permanente forskjeller i næringsspesifikasjonen.

 

Midl. forskj

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal inn til Midlertidige forskjeller i næringsspesifikasjonen.

 

EK-avst.

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal fylles inn ved Egenkapitalavstemmingen i næringsspesifikasjonen.

 

Varelager

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal fylles inn ved Varelager i næringsspesifikasjonen.

 

Fordringer

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal fylles inn ved Fordringer i næringsspesifikasjonen.

 

Sk. meld.

 

Dersom man bruker nye skattemeldingen, setter man her henvisninger for konti som skal fylles inn ved skattemessige verdier i næringsspesifikasjonen.

 

 

 

 

Import av saldobalanse

Vi anbefaler å bruke Regnskapsintegrasjon ved import av saldobalanse til Maestro, men det er også mulig å importere en saldobalanse fra Excel.

 

Når man skal importere saldobalansen via excel følger man en liten veiviser før saldobalansen er på plass i systemet. Når man har lastet inn saldobalansen så vil systemet legge opp koblinger iht. standard norsk kontoplan dersom man har huket av for dette.

 

Se temaene Saldobalanse og Regnskapsintegrasjon for mer informasjon.

 

 

 

Fortegn og Kontokort

Ved å dobbeltklikke på den enkelte konti (på kontonummeret) får man opp kontokortet. Kontokortet viser informasjon om hvor den enkelte konto er koblet videre i systemet. Her kan man også sette opp alternative referanser på en konto. Alternative referanser er praktisk å bruke på konti som kan gå fra en fordring til en gjeld og motsatt,  for eksempel kassekreditt, skyldig mva og mellomværende. Man angir standard fortegn for kontoen (+ kostnad/fordring / - inntekt/gjeld).

 

Standard fortegn er det fortegnet man forventer at kontoen skal ha i normaltilfelle. For en eiendelskonto angir man + som standard fortegn. I de tilfeller saldo på denne eiendelskontoen blir negativ så vil beløpet kontoen bli styrt i henhold til de referansene vi har satt for den alternative referansen.

 

En konto med alternativ referanse vil få et + eller - tegn i Fortegns-kolonnen.

 

Se også tema Alternative referanser for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av saldobalansen

Når man har lastet inn saldobalansen er det viktig å gjøre noen enkle kontroller slik at man ikke går videre med faglige vurderinger før man vet at kontoplanen er korrekt importert og satt opp med riktige referanser.

 

 

Sjekk at saldobalansen går i null

Man sjekker at saldobalansen går i 0 ved å se i bunnen av skjermbildet til kontoplanen/saldobalansen.

 

2023-01-12_0834

 

 

 

Kontroll av referanser og fullstendighet i kontoplanen

Det er lurt å ta en kontroll av referansehenvisningene i saldobalansen, selv om man bruker Maestros standard kontoplanmal. Sjekk at alle konti er satt med riktige referanser til årsregnskapet og aktuelle skatteskjema.

En god hjelp i dette arbeidet er å bruke utskriftene Koblinger (og Ikke koblinger), som man finner ved å trykke på den lille pilen under knappen Utskrift i øverste menylinje. Disse utskriftene viser hvilke kontoer i saldobalansen som har referanse til hvilke poster, sortert på postnummer.

 

Utskriftene finnes også under Rapporterig og Altinn > Merket utskrift:

2023-01-12_0842

 

 

 

For å sjekke referanser til regnskapslinjene i årsregnskapet kan man i Merket utskrift hente rapportene spesifisert resultatregnskap og balanse:

2023-01-20_2125

 

 

 

 

 

 

Kontroll av disponering

Når man har gjennomført nevnte kontroller, aktiverer vi automatikken for automatisk disponering av resultatet. Dette gjøres i Regnskapsavslutning > Disponeringer. Her ser vi at det finnes mange forhåndsdefinerte linjer for blant annet betalbar skatt, avsatt utbytte, overføring til annen egenkapital osv. Det er ikke obligatorisk å bruke disse, og man kan også opprette egne linjer i skjermbildet ved å trykke på Pluss-tegnet i øverste menylinje.

 

Sett hake i boksene i kolonnen Beregn for å skru på automatisk beregning av verdiene. Maestro vil nå alltid beregne og postere beløp til debet og kredit på disponeringskontoene.

2023-01-20_2138

 

Disponeringene skal føres slik at Udekket har beløp lik 0.

 

Oversikt over linjer og forslag til konti debet/kredit for disponering etter norsk standard kontoplan finnes her.