Versjon 35.04.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.04.00

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.04.

Dato: 15.06.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

 

Årsskifte

I denne versjonen av Maestro Årsoppgjør er det klargjort for årsskifte av klienter for overgang til nytt år.  

 

 

Ny skattemelding

Personlig skattemelding for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende

Det er gjort flere mindre tilpasninger og rettelser i tabelloversikten og enkelte poster i den personlige skattemeldingen.  

 

Skattytere som har hatt overgang fra full regnskapsplikt til ingen regnskapsplikt skal levere avstemming av egenkapital. Det er nå laget funksjonalitet for dette. Valget skrus på i klientopplysninger.

 

 

Kontroll av data og skattemeldingskontroll

Vi har gjort noen skriftlige endringer i enkelte av kontrollene for å tydeliggjøre hvordan disse løses.  

 

 

Permanente forskjeller

Det er rettet et problem der post 0855 ikke hentet underskudd fra deltakers andel.  

 

 

Offentlig regnskap

Forbedret henting av verdi til skattenoten fra deltakers andel.

 

 

Formuesavstemming

Verdi fra deltakers andel hentes nå med riktig verdi i formuesavstemming

 

 

Utskrifter

Det er foretatt enkelte mindre rettelser i utskriftene for ny skattemelding  

 

 

 

Generelt

 

Eiendom

Bolig med dokumentert markedsverdi tidligere år: Det er nå lagt til funksjonalitet for bruk av dokumentert markedsverdi tidligere år for bolig. Det er kun skattytere som har fått eiendom med dokumentert markedsverdi tidligere år forhåndsutfylt som kan benytte funksjonaliteten. Skattytere som har levert inn dokumentert markedsverdi med gammel skattemelding må, ifølge Skatteetaten, dokumentere markedsverdien på nytt og deretter få fem nye år.  

 

Flerboligbygning: Det er lagt til mulighet for duplikate bruksenhetsnummer for utleieenheter. Det er også rettet en feil tilknyttet flerboligbygning der formuesandelen ikke er 0.  

 

 

Kun Skatt

I skattemodus var skatteberegningen borte fra menyen, denne er nå lagt tilbake i fanen Regnskapsavslutning.  

 

 

Offentlig regnskap

Mulighet til å velge kort versjon av årstall ved valg av felttypen “Register” i noter.

 

I rapportnoten Verdipapirer kan du nå velge bort kolonnen eierandel.

 

 

Integrasjoner

Gjort en endring slik at 0-posteringer ikke følger med på posteringseksporten tilbake til regnskapssystemene.

 

 

Samleeksport

Utvidet funksjonen til å også inkludere en del formuesverdier i den “gamle” skattemeldingen.