Versjon 35.03.80

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.03.80

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.03.80

Dato: 11.05.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

 

Ny skattemelding

 

Ikke-komplett forsendelse  

For lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er det nå åpnet for å sende en ikke-komplett forsendelse med skattemelding og næringsspesifikasjon. En ikke-komplett forsendelse går direkte til Skatteetaten uten foretakssignatur. Klienten eller noen andre med tilsvarende rettigheter må fullføre innsendingen fra skatteetaten.no senere. Ikke-komplett forsendelse innebærer at skattemeldingen, men ikke næringsspesifikasjonen, kan redigeres før innsending. Dette i motsetning til den vanlige, komplette innsendingen, der verken den innsendte versjonen skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen kan redigeres etter innsending (uten å da foreta en ny innsending).  

 

Ikke-komplette forsendelser kan være nyttig i scenarier der det er avtalt at en part kun skal fullføre næringsdelen, mens en annen part skal fullføre skattemeldingen. Man får da sendt inn næringsdelen, uten å samtidig sende inn skattemeldingen.  

 

Ikke-komplett forsendelse velges ved innsending.  

 

Kontroller og tilbakemeldinger fra Skatteetaten

Det er gjort ytterligere forbedringer på kontroller ved validering slik at arbeidet med å validere å sende inn skattemeldingen lettes. Vi har også lagt til en ny gradering for våre egne kontrollmeldinger «til informasjon».  

 

For tilbakemeldinger fra Skatteetaten har vi også lagt til en ny gradering, og supplert med Type, slik at det skal være lettere for dere å forstå om tilbakemeldingene fra Skatteetaten er ment som faktiske feil, merknader, informasjon eller tips.

 

Fradrag i norsk skatt - upersonlig

Det har nå blitt åpnet opp for å kunne levere fradrag i norsk skatt også med ny skattemelding.

 

Forskning og utvikling - upersonlig

Det har nå blitt åpnet opp for å kunne levere forskning og utvikling også med ny skattemelding.

 

Annet

Rapport-utskriften er oppdatert med de personverninnstillinger som er satt i innstillinger, og viser nå fødselsnummer basert på disse innstillingen.  

 

Det er lagt til overskrifter i både rapport-utskriften og utskriften med oppsummering av skattemeldingen og skatteberegning.  

 

Det var et problem der enkelte som hadde benyttet EDISP/EGENK i kol2 i gammel løsning fikk den aktuelle kontoen dobbelt med i disponeringer. Dette er nå rettet.  

 

Det er rettet en feil i tilfeller der man skulle overføre 100% av næringsinntekten til en ektefelle.  

 

Det er rettet et problem med reklassifisering ved bruk av ny skattemelding.  

 

Summene av fjorårsverdier for eiendom i formuesoppstillingen skal nå bli summert korrekt.

 

Det er nå igjen mulig å fjerne tekstkoblinger i koblinger til midlertidige forskjeller i kontoplanen.

 

Det er lagt inn nye felter for noter i ny skattemelding for FoU-prosjekter og konsernbidrag. Disse hentes fra «Register» i hentefelt for noter.

 

 

Generelt

 

Utleid- og ikke-utleid næringseiendom

Det er nå lagt inn funksjonalitet for bruk av Dokumentert markedsverdi tidligere år. Dette til bruk for skattyter som tidligere har krevd nedsettelse til dokumentert markedsverdi. Det forholdsmessige fradrag settes til det prosentvise avviket (reduksjonsfaktor) mellom beregnet utleieverdi etter hovedregelen, og den dokumenterte omsetningsverdien. Eksempel: I år 1 har næringseiendom beregnet utleieverdi 10 000 000, og dokumentert omsetningsverdi 8 000 000. Det prosentvise avviket mellom beregnet utleieverdi og dokumentert omsetningsverdi er 20 %. I år 2 skal beregnet utleieverdi reduseres med 20 %.

 

Eiendomsregisteret

Det er lagt til mulighet for å søke matrikkeladresser der bruksnummer er 0.  

Det er rettet et problem for klienter som tidligere hadde benyttet eiendomstypen Eiendom knyttet til kraftverk. Med ny skattemelding vil for øvrig denne eiendomstypen utgå, og man sender derfor disse eiendommene inn som Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet.  

Vi har rettet en feil i utskriften av RF-1098, post 295, som viste 100%-verdien og ikke 75%.  

Adressesøket er også forbedret.  

 

Skatteberegning

Det er oppdatert en beregning for formuesskatt for Betalbar skatt for i fjor.  

 

Offentlig regnskap

Gjort en forbedring når det gjelder tiden det tar å åpne offentlig regnskap.

 

Avstemming av skatteskjema

Oppdatert henting av verdier for regnskapsmessig og skattemessig verdi av driftsmidler.

 

Driftsmidler

Lagt til mulighet til å filtrere vekk null-linjer i rapporter fra driftsmiddelregisteret.

 

NOKUS- selskaper

Det er gjort oppdateringer av kildeskatt-tabeller i RF-1234 og RF-1246.