Versjon 35.03.20

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.03.20

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.03.20

Dato: 29.03.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

 

Skjemaløsning

 

Oljeselskaper

NB! For oljeselskaper så er det gjort endringer i RF-1217 midlertidige forskjeller. Under fanen Særskattegrunnlaget, så blir ikke lenger feltene for driftsmidler beregnet. De er nå manuelle felter og må oppdateres manuelt med korrekte regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Det er også gjort endringer i gevinst- og tapstabellene i Avskrivinger petroleum (RF-1346). Vi har i årets versjon beregnet verdier i de fire siste kolonnene. Disse har vi nå endret til å være manuelle og ikke beregnet fra vår side.

Importer fra Excel er oppdatert for raskt å kunne hente verdier til de manuelle feltene.

I RF-1323 skattemelding petroleum post 235 Friinntekt, så er kilden som det hentes verdi fra endret. Henter nå fra post 385 i samme skjema.

 

RF-1084 lineære avskrivninger

Det er lagt til et valg til nederst i lineære avskrivninger om årets avskrivning skal overføres til Begrensning av rentefradrag RF-1315 (post 415). Tidligere har verdier fra alle skjema blitt overført, men nå kan du altså velge. Det vil ikke føre til endringer i datasett ved oppdatering til ny versjon. Man må manuelt velge å skru av overføring i hvert skjema hvis man ønsker det.

 

RF-1215 Selskapsoppgave  

Endret overføring til Post VI, kolonne E. Henter nå også post 9970 fra næringsoppgave 5.

 

RF-1167 Næringsoppgave 2

Endret skjemautskrift for 0879 Andre fradrag. FOU lagt til i spesifikasjonsutskriften.  

 

 

 

 

Ny skattemelding

 

Kontroller og validering

Vi har også lagt inn noen nye kontroller og tekstbeskrivelser som skal lette arbeidet mot Skatteetatens valideringstjeneste.  

Det er foretatt diverse feilrettinger mot kontroller og validering. Det er også fjernet enkelte justeringsfelt som ville gitt feil mot valideringstjenesten ved bruk.  

 

Rapport, utskrift og revisorsignatur for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende

I denne versjonen er det lagt inn funksjonalitet for rapport og utskrift av ny skattemelding for person. Rapporten benyttes også til revisorsignatur.  

Det er to nye utskrifter; Utskriften Rapport viser oppsummering og post for post med alt innhold, mens utskriften Skattemelding og skatteberegning viser tabelloversikten med utkast og skatteberegningen. Begge er tilgjengelig både fra skjermbildet Skattemelding og fra Merket utskrift.  

Det har også blitt lagt til mulighet for å angi revisorsignatur på temaet forskning og utvikling for personlig næringsdrivende. Dette angis i likhet med aksjeselskap ved innsending.  

 

Diverse for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende

Det er endret en del tekster og feltnavn inne i skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Det har også blitt gjort rettelser på enkelte poster som ikke kunne åpnes fra tabelloversikten.  

Det er rettet en feil som gjorde at byggeår før 1900 eller desimaler for formuesandel og eierandel ikke ble overført til skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.  

Skjermbilde for Deltakers andel var ved en feil gjort tilgjengelig for enkeltpersonsforetak. Dette skjermbildet er nå fjernet igjen. Deltakers andel legges direkte i skattemeldingen for enkeltpersonsforetak.

Det er gjort noen mindre rettelser i personinntekt, henholdsvis for henting av skjermingsfradrag fra saldoskjema og beregningen av gjeldsfradrag.  

 

Andre mindre endringer

Fjernet en kobling som ble opprettet til permanente forskjeller post 0678 (Inntektstillegg for privat bruk av yrkesbil) fra konto 7099 (privat bruk av næringsbil). Koblingen til konto 0678 kan nå legges til manuelt fra ønsket konto.

Korrigert en valideringsmelding man fikk dersom man brukte faktiske kostnader og kjørebok, og hadde eid kjøretøyet under ett år i bildet for motorkjøretøy i næring.

Gjort enkelte hastighetsforbedringer i og rundt verdipapirregisteret.

Lagt tilbake en avhukning for overføring av skattefradrag til permanente forskjeller nederst i bildet for forskning og utvikling, da feltet hadde blitt borte.

 

 

 

 

Eiendom

   

Boligkalkulator

Skatteetaten gjorde en uannonsert endring i sine systemer som medførte feil fra boligkalkulatoren. Dette er rettet.  

 

Flerboligbygning

Feil ved bruk av boligkalkulator for flerboligbygning er rettet.  

Til opplysning: Det er ikke lov til å angi eiendomstypen flerboligbygning på en hvilken som helst adresse. Det vil si at eiendomstypen må bli satt til Flerboligbygning automatisk gjennom adressesøket. Får man ikke flerboligbygning fra adressesøket så er ikke eiendommen registrert som en flerboligbygning i Skatteetatens eiendomsregister, og man skal da ikke benytte flerboligbygning. Dersom man opplever feil eiendomstype for flerboligbygning må man ta kontakt med Skatteetaten for vurdering.  

 

Forhåndsutfylte eiendommer

Til opplysning: Forhåndsutfylte eiendommer skal ikke slettes, men man setter heller eiendommen som solgt og/eller eier- og formuesandel til 0.  

 

Diverse eiendom

Det er rettet et problem med overføring av enkelte felter til skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.