Versjon 35.02.20

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.02.20

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.02.20

Dato: 10.03.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen 

 

Eiendom 

Eiendomsregisteret har gjennomgått store endringer for å tilpasses det nye systemet for innhenting av kalkulatorverdier fra Skatteetaten, samt for å tilpasses ny skattemelding. Det er ryddet opp i de ulike alternativene for fastsettelsesmetoder. For mange av eiendomstypene er det lagt inn mulighet for å legge til påkostning ved bruk av tidligere fastsatt formuesverdi. 

Norske eiendommer må nå tilknyttes Skatteetatens eiendomsregister (SERG) ved opprettelse. Det betyr at man må søke opp, og finne ekte adresse. For eiendomstypene med boligkalkulator, som selveid bolig, bolig i borettslag eller andelslag og flerboligbygning, må man være tilknyttet SERG for å kunne bruke boligkalkulatoren. For ny skattemelding får man ikke sendt inn norsk eiendom som ikke er koblet til SERG. For å koble seg til SERG må man gå inn på eiendommen, åpne eiendomsinformasjonen og velge “Adresseoppslag”. Her vil man så få mulighet til å søke på en adresse, matrikkelnummer eller boligselskap. Både adresse og eiendomstype må være valgt. 

 

Skatteetaten har en rekke eiendomstyper, enkelte av disse gjelder kun Norge og andre kun utland. Det er lagt inn varsler for å peke på eventuell feil bruk av disse. 

 

Skatteetaten har en feil ved beregning av formuesverdi ved bruk av eiendomstypen flerboligbygning. Beregning feiler når det benyttes Skatteetatens boligkalkulator. De jobber med å rette denne feilen. 

 

Det er åpnet for innsending av eiendom som bruker boligkalkulator for både ny og gammel skattemelding. 

 

Utleid næringseiendom 

Beregningen av formuesverdi er omgjort til å hensynta antall måneder utleid. 

Ved bruk av 12 måneder skal beregningene være tilsvarende det de har vært tidligere. Ved utleie av et redusert antall måneder omregnes utleieinntekten til en årlig verdi ved å gange opp måneder og areal. 

 

Ny skattemelding 

 

Klientopplysninger 

Ny skattemelding er nå åpnet for flere selskapstyper som benytter næringsoppgave 2/Full regnskapsplikt. 

 

Validering og innsending 

Skjermbildet for forsendelser av ny skattemelding er oppgradert med mulighet til å hente ut detaljer om innsendt skattemelding, med utskriftsmuligheter.

Valideringsresultatet er også synliggjort ytterligere, og eventuelle feilmeldinger er forbedret. 

 

Deltakers andel 

Det er åpnet for deltakers andel med ny skattemelding for upersonlige. Det er også lagt inn funksjonalitet for å hente ut forhåndsutfylte data for deltakers andel. Øvrige skjermbilder er også oppdatert til å hente verdier herfra. 

 

Generelt 

Det er foretatt flere rettelser ifm. ny skattemelding. Blant annet i forbindelse med lineære avskrivninger, alternative referanser i saldobalansen 

 

Informasjon om skattesubjekt 

Skatteetaten besitter opplysninger om et selskap som kan påvirke opplysningsplikten. Denne informasjonen blir nå hentet ut ved validering, og lagt inn i Selskapsopplysninger – Diverse opplysninger. 

 

Eiendom med ny skattemelding 

Modellen til Skatteetaten har feil som gjør at vi for enkelte eiendomstyper må sende med verdi etter verdsettingsrabatt, selv for AS. Dette vil ikke påvirke formuesverdien. 

 

Formuesskatteplikt 

Formue er utvidet med fastsettelse av nettoformue for formuesskattepliktige selskap. 

 

Utskrift 

Utskrift av Formue er lagt til i merket utskrift. 

Det er lagt til spesifikasjonsutskrift for Midlertidige forskjeller (det vil si utskrift med detaljene inne i forstørrelsesglassene). 

Det er lagt til utskrift av selskapsopplysninger. 

 

Finansielle produkter 

Det er gjort noen ytterligere forbedringer tilknyttet logikken rundt innenfor og utenfor fritaksmetoden. Verdipapirregisteret er oppdatert med nye felter slik at man får hentet disse ved bruk av funksjonaliteten for å hente fra verdipapirregisteret. Vi har også oppdatert skjermbildet med opplysninger om obligatoriske felter.   

 

Skattemessig verdi på fordringer 

Det er gjort rettelser av fjorårstall og 2% nedskrivning for nyetablert virksomhet. 

 

Kontroll av skatteberegning 

Det er lagt inn mulighet for å sammenligne skatt beregnet av Skatteetaten, med skatt beregnet av Maestro. Denne muligheten finnes i skjermbildet Skatteberegning. Krever at skattemeldingen er validert ok. 

 

Lineære avskrivninger 

Det er gjort en rettelse på lineære avskrivninger med akkumulerte avskrivninger. 

 

Generelt om denne versjonen 

 

Merket utskrift 

Opplevd problem for enkelte med oppdatering av beregnet av skatt i noen rapporter fra merket utskrift er utbedret. 

 

Noter 

Det er lagt til en kontroll i kontroll av data hvis notene i offentlig regnskap ikke er sortert med valget "renummerere iht. rapportlinjer". For nyopprettede datasett vil valget være automatisk på. 

 

Kontroll av data 

Feilaktig kontrollmelding om at det er gitt for mye i konsernbidrag i selskap med underskudd er endret. 

   

Offentlige satser 

Skattesats for formuesskatt er endret til kun å ha et trinn. 

Normrente kraft er oppdatert. 

 

Kraftselskaper 

Det er lagt til utskrift som dokumenterer direkte utgiftsføring og skattemessige verdier i RF-1153 samlet. 

 

Olje 

Post 3A i RF-1120 Beregning av friinntekt, henter nå bare verdier fra de driftsmidlene i lineære avskrivninger som er omfattet av §11-reglene. 

 

Tabeller i postene 0687 og 0612 i RF-1323 Skattemelding for petroleum er utbedret. 

 

Det er gjort endringer henting av verdi og bruk av skattesats i post 261 og 263 i RF-1323 Skattemelding for petroleum. 

 

Det er gjort noen beregningsendringer i forskjellskjema for IB-verdier knyttet til olje. 

 

Diverse importer og eksporter i olje er lagt til. 

 

Ny oppdatert liste over oljefelter er lagt til i programmet. 

 

Integrasjoner 

Vi har nå åpnet opp for å kunne sende posteringer fra Maestro Årsoppgjør tilbake til følgende regnskapssystemer: Uni Economy, Softrig, Sparebank1 Regnskap, DNB regnskap og Sparebank 1 Regnskap SR. 

Vi har nå laget en løsning for å kunne søke etter klienter, som gjør det enklere for de som har byrånøkler og mange klienter å velge mellom når man setter opp en integrasjon. 

 

Anleggsregister 

Vi har fikset et problem hvor årstall forsvant i prognoserapporten. 

 

Dokumentsett 

Vi har lagt til noen nye variabler og også gjort det slikt at emnefeltet i mailen blir basert på dokumentene i pakken som standard, i stedet for “rapport”, slik det tidligere var.