Versjon 35.02.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.02.00

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.02  

Dato: 16.02.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen 

 

Altinn 

Denne versjonen er klargjort for innsending til Altinn i både gammel og ny løsning. Det gjenstår arbeid med enkelte nye skjermbilder til ny skattemelding. Disse vil komme i senere versjoner. Pr. nå gjelder dette Deltakers andel, Fradrag i norsk skatt, Personinntekt, Fordelt næringsinntekt, IFRS og Bank og forsikring. For forskning og utvikling er skjermbildet åpnet, men det er ikke åpnet for validering enda. Som tidligere åpner innsending (og validering) for ENK og PERS senere.   

 

Eiendom 

Skatteetaten har innført et nytt system for boligkalkulator for fagsystemer, som dessverre har medført forsinkelser for den automatiske formuesberegningen for boliger. For de som benytter gammel skattemelding er det mulig å legge inn formuesverdien manuelt. For de som benytter ny skattemelding antar vi at det nye systemet er på plass i slutten av februar.   

 

 

Ny skattemelding for Aksjeselskap 

 

Rapport 

I denne versjonen er det blitt lagt inn en rapport som viser de fullstendige dokumentene som oversendes til Skatteetaten ved innsending av skattemelding og næringsspesifikasjon. Rapporten kan åpnes fra Skattemelding til Altinn under fanen Rapportering og Altinn.  Det er mulig å hente ut denne rapporten som PDF.   

 

Innsending og validering 

Det er nå åpnet for validering og innsending av ny skattemelding for aksjeselskap.  Valideringstjenesten til Skatteetaten krever innlogging, og er kun tilgjengelig for de godkjente rollene til ny skattemelding. Validering finner du under Skattemelding til Altinn fra fanen Rapportering og Altinn.  Det er gjort endringer i forsendelsesbildet til ny skattemelding, der man kan se tidligere utførte forsendelser av ny skattemelding. Her kan man nå åpne Rapporten for tidligere innsendinger, samt utføre brukersignering dersom dette ikke gjøres ved innsending og revisorsignatur.  Man kan også se hvorvidt forsendelsen er arkivert (godkjent eller avvist) og tidspunktet for siste endring. Det vil si at man kan se for eksempel når revisor har signert, og selvfølgelig den signerte rapporten.   

 

Revisorsignatur 

Ved innsending vil man få valg om hvilke opplysninger som skal signeres av revisor. Forsendelser som er sendt inn med valg om revisorsignatur vil da få statusen “Avventer revisorsignering”. Revisor kan så åpne denne rapporten både fra forsendelsene i datasettet innsendingen er foretatt fra eller fra Altinnoversikten vår i Sky

 

Følgende opplysninger er signaturpliktige dersom revisjonsplikt foreligger, eller dersom foretaket har engasjert revisor iht. revisorloven:

Deler av næringsspesifikasjon 

Resultatregnskap og årsresultat 

Balanse 

Midlertidige forskjeller 

Permanente forskjeller 

Ikke-avskrivbart anleggsmiddel 

Saldoavskrevet anleggsmiddel 

Lineært avskrevet anleggsmiddel 

Gevinst- og tapskonto 

Beregnet næringsinntekt 

Egenkapitalavstemming 

Spesifikasjon av opplysninger for overnattings- og serveringssteder 

Mottatt og avgitt konsernbidrag 

 

Følgende opplysninger er alltid signaturpliktige:

Spesifikasjon av skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling 

Unntak for rentebegrensning for selskap i konsern (men dette vil først bli tilgjengelig til inntektsåret 2023) 

 

I rapporten er det laget mulighet for å vise de opplysningene som skal signeres, ved siden av de fullstendige rapportene for skattemelding og næringsspesifikasjon. 

Revisor skal signere på opplysninger revisor mener at er utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter. Revisor kan enten velge å bekrefte opplysningene eller unnlate å signere på deler av eller hele forsendelsen. Ved unnlatt signatur skal revisor vedlegge begrunnelse for mangelen på signatur. 

Revisor foretar sitt valg (signere eller unnlate signatur) for hvert tema som krever signatur. 

Les mer i SKD-melding 4/2022 

 

Ytelser 

Det nye skjermbildet for Ytelser er nå tilgjengelig. Dette finner man fra bildet Selskapsopplysninger. Det har også blitt gjort noen endringer i skjermbildet for Ytelser i aksjonærregisteret slik at informasjonen i disse bildene samsvarer.   

 

Motorkjøretøy og løyve for drosje- og godstransport 

Det nye skjermbildet for Motorkjøretøy er nå gjort tilgjengelig. Dette skjermbildet inkluderer også informasjon om løyve for drosje- og godstransport. Det er kun enkeltpersonsforetak og deltakerlignede selskap som skal innrapportere opplysningene som inngår i beregningen av tilbakeføring for privat bruk. Opplysningene tilknyttet løyve for drosje- og godstransport er altså relativt kraftig redusert sammenlignet med skjemaløsningen.   

 

Generelt for ny skattemelding 

Det er oppdatert med enda flere kontroller i skjermbildene slik at man enda lettere skal oppdage mangler og feil mens man arbeider.  Vi har oppdatert Kontroll av data ytterligere for tilpasning til ny skattemelding.  Det har blitt gjort flere forbedringer i utskrifter til ny skattemelding.   

 

 

 

Generelt om denne versjonen 

 

Kontoplan  

Rekkefølgene av kolonnene i standard kolonneoppsett er endret.     

 

Olje  

Alle skjema skal nå være oppdaterte.    

 

Offentlige satser  

Normpris olje er oppdatert.  

Normrente rederi er oppdatert.  

Formueskattesats er endret. Det er opprettet to trinn.   

 

Disponering  

Det er laget en ny hent-funksjon for standardkonti i disponeringsbildet.    

 

Avstemming av skatteskjema 

Nettoformue i ny løsning er endret til også å vise negativ verdi.  

 

Regnskapsintegrasjoner 

Tilpasset sparebank1 integrasjonen med endringer gjort i påloggings-urlen til regnskapssystemet. 

 

Gjort endringer i integrasjonene til Uni economy, Visma Eaccounting og Visma Financials, slik at man nå forblir pålogget over en mye lengre periode enn den ene timen man hadde tidligere. 

 

Gjort forbedringer mot Visma Business og Visma dokumentsenter, for å rette på problemet enkelte opplevde med at noen bilag ikke ble vist. 

 

Fikset problem noen opplevde med at parametere (som hvor man skulle legge oppsettet og brukernøkler) ikke ble lagret, dersom man gjorde endringer i oppsettet. 

 

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming 

Gjort enkelte mindre forbedringer i årsskiftehåndteringen 

 

Samleeksport 

Samleeksporten er nå gjort tilgjengelig igjen for gammel løsning 

 

RF-1501 og RF-1503

Næringsoppgave 6 (RF-1501) og næringsoppgave 7 (RF-1503) er nå oppdatert med årets skjemaendringer. Det er lagt inn nye koblinger til resultatregnskap og balanse fra saldobalansen. Det er også laget konvertering fra de gamle til de nye koblingene.