Versjon 35.01.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.01.00

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.01  

Dato: 11.01.2023  

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen

 

RF-skjema 

Dette er årets skjemaversjon, der de aller fleste RF-skjemaene er oppdatert for inntektsåret 2022.  

 

Offentlige satser 

Flere satser er oppdatert.  

Blant disse er skjermingsfradrag, kalkulasjonsfaktor for eiendom, særskattesats for petroleum og konsumprisindeks.

 

Rettledninger 

Det er oppdatert med rettledninger for inntektsåret 2022.  

 

 

Skjemaoppdateringer  

 

RF-1125 Bruk av bil og RF-1223 Drosje- og godstransport 

Oppdatert sats fra kr 325 400 (2021) til kr 329 600 (2022) ved tilbakeføring for privat bil. Prosentsatser for el-bil er oppdatert.

 

RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting  

Post 1118 er fjernet og postene 1143 og 1145 er utvidet.

 

Olje-skjema 

Det er foreløpig gjort oppdateringer i skjermbildet for RF-1120 Beregning av friinntekt, RF-1346 Lineære avskrivninger petroleum og RF-1084 lineære avskrivninger knyttet til olje.  

 

Videre oppdateringer vil følge i neste versjon.

 

 

Ny skattemelding

 

Kontroller 

Det er lagt inn nye kontroller i resultat og balanse for avvik, som for eksempel differanse mellom sum egenkapital og sum egenkapital og gjeld. Samt differanse mellom finansielle produkter og enkelte konti i resultat. Disse blir varslet med ikon, og mulighet for å utvide slik at man kan se det aktuelle avviket.  

 

Formue  

Vi har lagt inn fjorårstall i formue. Det er dog ikke fjorårstall for eiendom da oppsettet for eiendom avviker fra gammel løsning og fjorårstallene derfor ikke ville blitt korrekte.  

Det er også lagt inn desimaler i aksjeverdien pr. aksje.  

 

Permanente forskjeller og verdipapirregisteret 

Det er lagt inn et valg i verdipapirregisteret for overføring av utbytte til permanente forskjeller (post 0815). Dette gjør at det nå er mulig å velge mellom å hente fra kontoplan (ved bruk av referanser) eller verdipapirregisteret. Valget ligger under Andre funksjoner.  

 

Resultat og balanse 

Det er lagt inn negative fortegn bak postene som trekkes fra i summene slik at man lett kan se hvilke poster dette gjelder.  

 

Ytelse 

Det er gjort ytelsesforbedringer i skjermbildene for ny skattemelding slik at disse nå skal være mer effektive å bruke.

 

Regnskapsmessige fordringer 

Det er lagt til nye referanser/koblinger for regnskapsmessige fordringer i saldobalanse og kontoplan. Disse skal benyttes i stedet for å legge til konti i skjermbildet Fordringer (regnskapsmessig) under fanen Registrering.  

 

 

Andre nyheter og endringer

 

Noter 

Manglende tekst i forside-noten er på plass igjen.

Oppdatert noen koblinger i skattenote i ny skattemelding.

 

Aksjebok-utskrift 

Lagt til valg for å skjule null-linjer.

 

Utskrifter 

Det er lagt til en utskrift for bildet skattepliktig inntekt.

Det er lagt til en utskrift for midlertidige forskjeller.

 

Merket utskrift 

Næringsoppgavevalget er tilbake i merket utskrift for gammel løsning.

Nye utskrifter som er klare, er også lagt til under merket utskrift.

 

Adresseoppslaget 

Adresseoppslaget er oppdatert med gyldige adresser pr. 31.12.2022.

 

 

Annet  

 

Brukere av KlientAdmin  

Kun til informasjon: Ved oppstart av årets versjon får man et spørsmål om man vil åpne i siste programversjon. Dette vil si siste versjon av Maestro Årsoppgjør. Ny skattemelding for aksjeselskap velger man senere, først etter at man har åpnet datasettet i årets versjon.

 

Regnskapsintegrasjoner 

Det er gjort en endring på Tripletex-integrasjonen, da noen opplevde å ikke få med transaksjoner på siste dag i mnd.

Det er gjort en endring i integrasjonen mot Visma Financials. Lagt til et felt for å kunne ekskludere enkelte konti fra importen. F.eks konto 2070. I tillegg også endret en feil som ikke summerte alle transaksjoner.  

 

 

Andre mindre endringer av teknisk art.