Oljefelt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-1323 Skattemelding petroleum >

Oljefelt

Denne modulen blir tilgjengelig under fanen Næring dersom man har valgt RF-1323 Næringsoppgave petroleum i Klientopplysninger.

 

 

Opprett: Man kan opprette nye oljefelt ved å trykke på Opprett.

 

Slett: Trykk på Slett for å slette et oljefelt. Ønsker man å slette alle, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Trykker man på utskrifts-knappen får man utskrift av skjema RF-1118 Oljesalg. For utskrift av RF-1120 Beregning av friinntekt og RF-1346 avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under utskrifts-symbolet.

 

Import: Starter veiviser for import av oljefelt fra Excel.

 

Eksport: Starter veiviser for eksport av oljefelt til Excel.

 

Opprett - Slett Oljesalg (RF-1118): Opprett eller slett linje i skjema RF-1118 (først synlig etter at et oljefelt er opprettet).

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument.

 

Automatisk beregning av avskrivning: Gjelder for skjema RF-1346.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt/RF-1120 Beregning av friinntekt/RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede oljefelt. Ved å trykke på et av oljefeltene får man mulighet til å fylle ut skjema.

 

Øverst velger man oljefelt-ID og oljefelt.

 

Skjema

Er delt opp i tre faner:

 

Oljesalg (RF-1118)

Feltene fylles ut manuelt. For å opprette nye linjer, trykk Opprett i øverste menylinje, eller høyreklikk og velg Opprett. Tall i kolonne 8, 10, 11, 12 og 13 beregnes automatisk etter hva man har fylt ut i felt 6, 7 og 8.

 

Friinntekt (RF-1120)

Kolonne 2, 4, og 5 fylles ut manuelt i de hvite beløpsfeltene. Kolonne 3 henter fra RF-1084 Lineære avskrivninger, beløpet som er fylt ut i Årets avgang.

 

I postene 3A, 3B,4A og 4B må noe fylles ut manuelt i de hvite beløpsfeltene.

 

Avskrivninger (RF-1346)/ Lineære avskrivninger (RF-1084)

Trykk på knappen Automatisk beregning av avskrivning for å skru på/av den automatiske beregningen for flere eller alle år. Dersom automatikken er på, hentes verdier fra posten Akkumulert kostpris pr 31.12 i skjema RF-1084 Lineære avskrivninger til kolonnen Kostpris. Årets avskrivninger og skattemessig verdi beregnes automatisk.

 

 

NB! For at overføringen av verdier fra skjemaet RF-1084 Lineære avskrivninger til Friinntektsskjemaet RF-1120 og Avskrivninger RF-1346 skal fungere må det øverst i skjemaet for lineære avskrivninger angis om driftsmiddelet omfattes av petroleumsskatteloven. Her kan man velge mellom Ikke omfattet, Omfattes av 2005-reglene eller Omfattes av 2013-reglene.

 

Under dette velger man hvilket Oljefelt driftsmiddelet er knyttet til. Valgene som dukker opp her er Oljefelt man har opprettet i Oljefelt-modulen.

 

Man angir også hvilken post i RF-1323 nedskrevet verdi eventuelt skal overføres til. Man kan også velge om deler av verdien gjelder sokkel, andel oppgis i beløp eller prosent.

 

Feltene Erversdato og levetid må også være utfylt. Man kan velge mellom 3 eller 6 år i levetid.