RF-1175 Næringsoppgave 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1175 Næringsoppgave 1

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Næringsdrivende plikter å levere næringsoppgave, jf. skatteforvaltningsloven § 8-14, jf. § 8-2 med tilhørende forskrifter. Næringsoppgave 1 er spesielt tilpasset for de næringsdrivende som ikke har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven  § 1-2.

 

Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

Nye skattemeldingen

For personlig næringsdrivende som bruker nye skattemeldingen i år vil Næringsoppgave 1, 2 og 5 (RF-1175, RF-1167 og RF-1368) falle bort. Skatteetaten bruker nå begrepene Regnskapsplikttype 1, 2 og 5.

 

Skatteetaten har utarbeidet en felles kontoplan for alle næringsdrivende, uavhengig av hvilken næringsoppgave som er benyttet tidligere. Men i denne kontoplanen er ikke alle konti tilgjengelig for alle regnskapsplikttyper. Dette betyr at gammel kontoplan med referanser til postene i kontoplan i næringsoppgave 1,2 og 5 må konverteres til å følge de nye postene i nye kontoplan. Vi anbefaler alle å ta en god kontroll av referansene i saldobalansen, for å sikre at det er riktige referanser til postene i ny næringsspesifikasjon.

 

Vi har latt de gamle skjemautskriftene ligge igjen i skjermbildene, men det er viktig å være klar over at det i den nye næringsspesifikasjonen er noen endringer fra det gamle systemet. Det kan for eksempel være nye felter eller poster. Disse vil ikke være med i de gamle utskriftene. For resultat og balanse i næringsoppgaven er det dessuten gjort en del endringer på post/kontonummer. Poster med de nye kontonumrene vil derfor ikke være med i utskriften. I næringsoppgaven er det laget en egen resultat- og balanseutskrift for ny skattemelding.

 

Se også Nye skattemeldingen for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister for mer informasjon.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1175). Ved å trykke på pilen under Utskrift får man også utskrift av sammenligningstall for i år og i fjor, og spesifisert utskrift av poster.

 

Eksport: Åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg eksportere næringsoppgaven til excel.

 

Andre funksjoner: Her har man mulighet til å skru på/av visning av poster med bare null (fanen Resultat og Balanse) og å legge til et tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse: Denne funksjonen setter på/av automatisk henting av fjorårstall til næringsoppgaven fra saldobalansen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 utarbeidet av Skatteetaten.

 

Opprett ny næringsgruppe: Kun aktiv når man står i fanen Fordeling av næringsinntekt. Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

 

Slett valgte næring: Kun aktiv når man står i fanen Fordeling av næringsinntekt. Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får ma nogså opp valg om å slette alle binæringer.

 

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i tre områder, med fem underområder.

 

Generelt

Tilsvarer side 1 i næringsoppgaven. Øverste halvdel av skjemautskriften, Selskapsopplysninger og Regnskapsfører, henter informasjon fra Klientopplysninger.

Diverse

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner: Tre spørsmål, sett hake i boksen for å endre svar fra Nei til Ja.

 

Post 0110 - 0160: henter fra saldobalansen. Også mulighet for å legge inn tall manuelt i justeringsfeltene.

 

Merk!Post 0170: summen av post 0110-0160 i skjermbildet. Men på utskrift av skjema hentes verdi her fra post 1495 i næringsoppgaven.

 

Post 0240-0260: henter fra saldobalansen, men også mulighet for å legge inn verdier i justeringsfelter.

 

Post 0270-0280: kun for samvirkeforetak, verdier legges inn manuelt i justeringsfeltene.

 

Post 0310-0332: Verdier legges inn manuelt i justeringsfeltene, noe hentes fra saldobalansen. Sett hake ved spørsmål om 2% avskrivning på kundefordringer dersom dette er aktuelt.

 

Resultat og balanse

Tilsvarer side 2 og 3 i næringsoppgaven.

Resultat

Post 3000-9930, viser årets og fjorårets inntekter, kostnader og resultat. Årets tall hentes fra Saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Balanse

Post 1000-2995 (9950-9998), viser årets og fjorårets eiendeler, egenkapital og gjeld. Årets tall hentes fra Saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt  ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Næringsinntekt

Tilsvarer nederste del side 3 (post 9996-9998) og side 4 i næringsoppgaven.

Diverse

Post 9996-9998: er på side 3 i skjema, men i skjermbildet i Maestro ligger den her sammen med de andre postene fra side 4. Fylles kun ut av selskap som benyttet Næringsoppgave 2 RF-1167 forrige år. Verdier fylles ut manuelt.

 

Post 0401 + 0410-0416 + 9940-9985: Postene henter i hovedsak verdier fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Post 2061-2079 Spesifikasjon av privatkonto: Postene henter verdier fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Post 2051-2070 Næringskostnader uten fradragsrett/egenkapitalkorreksjoner: Postene henter verdier fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Post 0420-0425 Egenkapitalavstemming: Kun hentefelt, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

Fordeling av næringsinntekt

Post 0402-0403. Benyttes av alle enkeltpersonsforetak for å fordele resultatet fra post 9930 mellom ulike næringer og evt ektefelle. Legg merke til hvite beløpsfelt til høyre i skjermbildet for utfylling av kolonne C Korreksjoner for primærnæring og felt Andel av gevinst fra realisasjon av grunnareal i jord-/skogbruk som skal tas til inntekt i år.

 

Følgende valg i toppmenyen blir aktive i dette skjermbildet:

Opprett ny næringsgruppe: Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

Slett valgte næring: Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får ma nogså opp valg om å slette alle binæringer.

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

 

Tips! Disponering av privatkontoer:

For å få riktige verdier på side 4, er det viktig at privatkontiene tømmes etter hvert år. Det er vanlig at regnskapssystemet gjør det automatisk ved overgang til nytt år, alternativt bør det gjøres en postering pr 1.1. som tømmer privatkontoer over i annen egenkapital (f.eks UB saldo på privatkontoer 2018, posteres mot 2050 1.1.2019). Når man starter med årsoppgjøret er da saldo på konto 2050 det samme som den totale egenkapitalen i selskapet året før. Årsresultatet disponeres mot annen egenkapital.

 

For de som tømmer saldo på privatkonti mot 2050 i inneværende år må verdier på side 4 fylles ut manuelt i justeringsfeltene.