Versjon 35.00.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.00.00

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.00.00

Dato: 07.12.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

 

Altinn

Det er åpent for innsendelse av aksjonærregisteroppgaven, grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger og offentlig regnskap.

 

Nyheter og endringer

 

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)

Fra og med 01.01.2022 skal ikke transaksjonstype Gavesalg benyttes ved innsending. Transaksjonstypen er tilgjengelig for tidligere inntektsår.

Ved aksjekapitalendring fisjon og fusjon med utenlandsk selskap er feltene Overdragende selskaps org. nr, overdragende selskaps ISIN og overdragende selskaps aksjeklasse utilgjengelig.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

For inntektsåret 2022 må alle personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister benytte ny skattemelding. Gammel skjemaversjon, RF-1030, er utgått og er derfor ikke lengre tilgjengelig.

 

Ny skattemelding for aksjeselskap  

En stor andel av alle aksjeselskap med forhold tilsvarende næringsoppgave 2 kan nå benytte ny skattemelding. Ny skattemelding kan aktiveres i klientopplysninger. Det er foreløpig ikke åpnet for at andre selskapstyper enn aksjeselskap/AS kan benytte ny skattemelding.

Selskapet kan ikke være et utenlandsk selskap, rederi- eller kraftselskap. Selskapet kan heller ikke ha forhold som tilsier at de skal utfylle skjema for:

Kontrollerte transaksjoner (RF-1123)

Uttak fra norsk område for skattlegging (RF-1109)

Utleie av fast eiendom (RF-1189)

Unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern (RF-1509)

Deler av Begrensning av rentefradrag (RF-1315)

 

Du kan finne mer informasjon om ny skattemelding på skatteetatens nettsider.

For aksjeselskap vil det være mulig å bytte frem og tilbake mellom ny og gammel skattemelding. Vi har jobbet for at alle data skal flyte lett mellom de to løsningene. Enkelte av de manuelle justeringene som gjøres i skjermbildene for ny skattemelding vil dog ikke bli med tilbake igjen til den gamle, men det er mulig å gjøre utskrifter av eventuelle endringer som er gjort.
 
Ny skattemelding i Maestro Årsoppgjør
Vi har i større grad enn under piloten skreddersydd skjermbilder til ny skattemelding. Benytter man ny skattemelding får man derfor nytt og oppgradert utseende og funksjonalitet for en rekke temaer. For ny skattemelding er programmet også strukturert noe annerledes; de aller fleste skjermbilder tilknyttet skattemelding og næringsspesifikasjonen samles under en og samme fane. Tanken bak de nye skjermbildene har vært å løsrive seg noe fra rammene den gamle skjemaløsningen har gitt, samtidig som vi har hatt et ønske om å beholde pedagogikken og gjøre det gjenkjennbart.

 

I årets versjon har vi laget nye skjermbilder for resultat, balanse, midlertidige- og permanente forskjeller, varelager, fordringer, egenkapitalavstemming, formue, offentlig støtte, diverse opplysninger og skattepliktig inntekt. En del poster utgår med ny skattemelding, og de nye skjermbildene hensyntar dette. Vi har jobbet for at de nye skjermbildene skal være lettleste, dynamiske og gi brukeren den viktigste og mest relevante informasjonen først. Samtidig ønsker vi økt gjennomsiktighet og har derfor i enda større grad enn tidligere gjort det mulig å se hva som inngår i et felt med forstørrelsesglass.

 

Senere i sesongen vil det komme skjermbilder for kraft (kun for ENK), personinntekt, fordeling av næringsinntekt, motorkjøretøy i næring (inklusive løyver), ytelser, deltakers andel og fradrag i norsk skatt. Det vil også senere komme støtte for IFRS, forsikring og finans.

Referansesystemet i saldobalansen er omarbeidet og tilpasset ny skattemelding. De aller fleste referanser oppdateres automatisk ved overgang til ny skattemelding. Vi anbefaler likevel alle å se over referanser i saldobalansen da enkelte har utgått, samtidig som det har kommet til noen nye. Det er nå mulig å koble til kredittsalg og konstatert tap i fordringsbildet.

 

I en del av de nye skjermbildene utgår justeringsfelter til fordel for et system der justering kan legges inn med beskrivelse og flere linjer. Dette vil gjøre det enklere å kontrollere hva som inngår i et justert felt, samt å huske innholdet fra år til år. Manuelle linjer blir også markert slik at det skal være enkelt å se hvor disse justeringene er foretatt.

 

Ny skattemelding byr ellers på en rekke nye muligheter, som for eksempel forhåndsutfylte data også for upersonlige selskap. For inntektsåret 2022 vil det komme forhåndsutfylte data for finansielle produkter, deltakers andel og forskning og utvikling. Denne funksjonaliteten vil være på plass på nyåret.

Med ny skattemelding får man også tilgang til Skatteetatens valideringstjeneste, som kan gi tilbakemeldinger i samtid. Vi har også bygget en del kontroller inn i de nye skjermbildene slik at man skal få varsel der informasjonen er mest aktuell.

 

I de nye skjermbildene er det bortfall av RF-utskriftene, og nye utskrifter er i all hovedsak på plass. Utskriftene vi lager vil tilsvare spesifikasjonsnivået i skjermbildene. Enkelte av utskriftene vil komme på plass på nyåret. Det vil også komme en rapport tilsvarende den fullstendige innsendingen, også denne kommer tidlig i 2023.

Med ny skattemelding benyttes pålogging med ID-porten for innsending og valideringstjenesten, samt en av følgende roller:

Skatteforhold for privatpersoner (A0282)

Begrenset signeringsrett (SISKD)

Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)

Regnskapsfører uten signeringsrett (A0240)

Ansvarlig revisor (A0237)

Revisormedarbeider (A0238)

Kontaktperson for NUF (KNUF)

 
Begrepet næringsoppgave utgår. For å skille mellom de ulike forholdene brukes begrepet regnskapsplikttype:

Ingen regnskapsplikt: Næringsdrivende som har bokføringsplikt, men ikke regnskapsplikt (tilsvarer innlevering av næringsoppgave 1)

Begrenset regnskapsplikt: Næringsdrivende som har bokføringsplikt og begrenset regnskapsplikt, og som må utarbeide årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt som sendes til Regnskapsregisteret (tilsvarer innlevering av næringsoppgave 5)

Full regnskapsplikt: Næringsdrivende som har bokføringsplikt og full regnskapsplikt, og som må utarbeide årsregnskap som sendes til Regnskapsregisteret (tilsvarer innlevering av næringsoppgave 2)

 

Vi vil oppdatere hjelpefilene våre fortløpende med mer informasjon om funksjonaliteten tilknyttet ny skattemelding.
 
Generelt om ny skattemelding og tilhørende næringsspesifikasjon
Diverse opplysninger fra side 1 i gammel skattemelding for aksjeselskaper mv. er kraftig redusert.

Utsatt skatt sendes ikke inn. Beregningen er fremdeles å finne i programmet sammen med de midlertidige forskjellene.

 

Informasjon tilsvarende det som har vært i bilskjema (RF-1125) utgår for aksjeselskap mv.

Kontrolloppstillingen (RF-1022) skal ikke sendes inn med ny skattemelding.

Fjorårstall utgår fra innsending de aller fleste steder. Fjorårstall ligger likevel igjen i skjermbildene slik at kontrollmulighetene mot fjoråret ivaretas.

 

For de som ikke har regnskapsplikt utgår egenkapitalavstemmingen (gamle side 4 i næringsoppgave 1 (RF-1175)).

 

Fra landbruk (RF-1177) utgår alt annet enn tømmerkonto.

 

Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) utgår helt.

 

I tillegg har Skatteetaten gjort noen strukturendringer så følgende temaer er flyttet:

Ytelser til/fra selskap/eier er flyttet fra skattemeldingen til næringsspesifikasjonen.

Finansprodukter (RF-1359/RF-1159) er flyttet til skattemeldingen

Deltakerens melding (RF-1221) er flyttet til skattemeldingen

Næringseiendom (RF-1098) er flyttet til skattemeldingen

Utleie av fast eiendom (RF-1189) er flyttet til skattemeldingen

Samordning i personinntekt (RF-1224) er flyttet til skattemeldingen

Fiske (RF-1213) er flyttet til skattemeldingen

Skogeiendom (RF-1016) er flyttet til skattemeldingen

Næringsinntekt skattlagt i utlandet (RF-1149) er flyttet til skattemeldingen

Skatt i utlandet (RF-1147) er flyttet til skattemeldingen

Nedsetting av inntektsskatt (RF-1150) er flyttet til skattemeldingen

 

 

Skjemaoppdateringer 

 

Støtteordninger i RF-1028

Ny støtteordning Opsjon i arbeidsforhold i selskap i oppstarts- og vekstfasen er tilgjengelig fra og med 2022.

Støtteordningene Særskilt beskatningsordning av opsjoner i arbeidsforhold for små, nyetablerte selskap, Vindkraft gunstige avskrivningsregler og Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren er opphevet fra og med 2022.

 

 

 

Annet  

 
Informasjon ved valg av bruk ny skattemelding

Ved valg av «Bruk ny skattemelding» i klientopplysninger kommer det opp informasjon om hvilke selskaper som kan eller ikke kan benytte ny løsning. Det beskrives også hvilke skjema som ikke kan benyttes sammen med ny løsning. Det er også lagt inn kontroller ved valg av disse skjemaene i klientopplysninger og for noen skjema som foreløpig ikke er klare.

 

Eiendommer og anleggsmidler
Som en del av overgangen til ny skattemelding har eiendommer blitt omgjort med nye eiendomstyper i eiendomsregisteret.
Begrepet “driftsmiddel” er byttet ut igjen med anleggsmidler.

 

Oppgave til aksjonær

Fradrag for investering i oppstartselskap er lagt til som en del av oppgave til aksjonær.

 

Dokumentsett

Det er lagt til et filter for «vis bare aktive» deltakere i veiviser ved forsendelse fra epost.

 

Offentlig regnskap

Tekstfelter i rapportnoter blir nå skrevet ut med linjeskift slik teksten legges inn i tekstboksen.

 

Noter – Skattenoten

Skattenoten er beregning av kildeskatt forbedret.

 

Verdipapirer

Forbedret opplevd problem med fokusskift i skjermbildet.

 

Kraftselskaper

Valg for å benytte RF-1156 er nå tilgjengelig uavhengig av antall kommuner i listen.

 

Offentlige satser

Offentlige satser er oppdatert så langt de er klare.

 

Eksport

Excel-eksport fra saldo- og lineære avskrivninger er forbedret og utvidet med manglende felter

 

Merverdiavgift

Nedlastning av terminoppgaver for Maestro Årsoppgjør i sky er forbedret. Eksport til Excel er også forbedret.

 
Delingstjenesten

Vi har utført noen ytelsesforbedringer for klienter og datasett som er tilkoblet delingstjenesten.

 
Import fra Finale

Import av anleggsmidler er forbedret og utvidet.

 
Regnskapsintegrasjoner

Integrasjonene mot Visma Business NXT, PowerOffice Go, og Tripletex er forbedret

 

Saldobalanse, kontoplan og rapportgenerator

Referanser, koblinger og linjer for Ekstraordinære poster er fjernet.

 

Rapportgenerator

Stiftelsesår som automatisk første regnskapsår i rapporter.

 

Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1359)

Felt for ISIN har blitt lagt til for obligasjoner og sertifikater.