Versjon 34.01.20

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.01.20

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.01.20

Dato: 24.01.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

 

Om denne versjonen

 

Aksjonærregister

Som følge av at nedbetaling av aksjonærlån ikke lenger skal medtas i post 5/6, fjernet vi feltet for Innvirkning i versjon 34.01.00. Endringen påvirket også nedbetaling av aksjonærlån for tidligere år, som igjen påvirket IB. Vi har nå tatt inn igjen feltet for Innvirkning og lagt til et nytt valg for ingen føring mot post 5/6 i nedtrekkslisten.

 

Aksjekapital

Feilmelding i Aksjekapitalendringer tilknyttet antall sifre i enkelte beløpsfelt er nå rettet.

 

Verdipapirregister

Problemer ved registrering av kostprisendring skal nå være utbedret.

 

RF-1140 Oppgave for Boligsameie

Importen av sameiere fra Altinn er oppdatert.

 

RF-1153 Vannkraftverk

Ved import av driftsmidler som genererer og kobler avskrivninger ble det hentet dobbelt opp av tilgang av driftsmidler med saldoavskrivning til post 136. Dette er rettet.

 

RF-1217 Midlertidige forskjeller

Det har forekommet et problem hvis kontoplanen har ugyldige referanser til RF-1217. Vi har utbedret dette.

 

RF-1315 Begrensning av rentefradrag/RF-1509 Unntak for rentebegrensning for selskap mv. I konsern

Det er nå mulig å importere/eksportere verdier til/fra post 200, 202 og 204 i RF-1315 og post 160 i RF-1509.

 

RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

Skjermbildet er pusset opp som en del av overgangen til ny skattemelding for aksjeselskap. Funksjonaliteten fra gammelt skjema er beholdt. Det er ellers noen nye felter, som for eksempel Renteinntekt (som tidligere var en del av utbytte utenfor fritaksmetoden).

Som en gulrot for de som ønsker å være med på pilot for ny skattemelding for aksjeselskap kan vi også nevne at det snart vil å bli mulig å hente preutfylte data for finansielle produkter fra Skatteetaten.

 

RF-1537 Tildelte opsjoner i oppstartsselskaper

Skjemaet er igjen tilgjengelig i programmet. RF-1537 er noe utvidet med felter for tildelte og innløste opsjoner. Altinn-innsending er også åpnet.

 

Noter

I rapport- og detaljert note for aksjonærer er det, for aksjer eiet av daglig leder mv., laget mulighet for å vise type eierskap, selskapet personen har indirekte eie gjennom og eierandel.

Det er laget tre nye notemaler tilpasset små foretak: Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer - små foretak, Lønn - små foretak og Konsern, tilknyttet selskap mv. - små foretak.

I noten Datterselskap, TS og FKV – rapportnote er det laget mulighet for å skjule resultat og egenkapital.

Det er gjort noen justeringer i noteveiviser for små foretak iht. ny regnskapslov.

 

Offentlig regnskap

Under STEG 3 – Signering og innsending er det lagt til felt for Signant dato i Signaturstatus for hvert dokument. Dato henter signeringstidspunkt.

Problem med lagring av pdf ved bruk av spesialtegn i klientnavn er rettet. Spesialtegn er fjernet fra klientnavnet i lagring av pdf.

 

Offentlige satser

Skjermingsrente for hele året og for foretaksmodellen 2021 er oppdatert

Konsumprisindekser for 2021 er oppdatert

Prosentsats for beregning av formuesverdi for annen eiendom er oppdatert

Satser for verdsettingsrabatt er oppdatert