Versjon 34.01.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.01.00

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.01.00

Dato: 06.01.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

 

Om denne versjonen

Nyheter

Samleeksport

Vi har lagt til en ny modul: Samleeksport. Målet med samleeksporten er å enkelt kunne trekke ut data på tvers av en klientportefølje. Dette gjøres via delingstjenesten og man kan da overføre verdier fra enkelte skjema hos dine klienter til en mottakerklient. Hos mottakerklienten samles dataene fra alle avsendere i et skjermbilde og man kan lett eksportere data derfra for videre bearbeiding i Excel.

Modulen vil fremkomme i toppmenyen, under Rapportering og Altinn og heter Samleeksport.

Alle har mulighet til å sende data, men man må ta kontakt med salgsavdelingen hos Maestro for å få tilgang til modulen for å opprette en mottakerklient.

Endringer i skatteskjemaer

Skjemaer fra skatteetaten

De aller fleste skatteskjemaer foreligger i endelig form med oppdatert rettledning. Det er enkelte unntak for Enkeltpersonsforetak, som ikke er tilgjengelig fra SKD før senere.

Boligverdiberegning blir tilgjengelig når det kommer modell fra SSB/SKD, normalt er dette klart mot slutten av januar.

 

Tredjepartsopplysninger

Det er åpnet for innsending av tredjepartsopplysninger. Dette gjelder for RF-1139 – Boligselskap, RF-1140 - Boligsameie, RF-1241 – Betaling for pass og stell av barn, RF-1309 – Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, RF-1310 – Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn og RF-1321 – Betaling til selvstendig næringsdrivende.

Unntaket et RF-1537, Tildelte opsjoner i små oppstartsselskaper, der det vil komme noen endringer til neste versjon.

 

RF-1098 Formue av næringseiendom

Vi har oppdatert variablene for beregnet kvadratmeterleie, og satsen kalkulasjonsfaktor. Så man kan nå få beregnet utleieverdi for ikke-utleid næringseiendom.

 

RF-1153 Vannkraftverk

Friinntekt er fjernet fra beregningen av grunnrenterelatert selskapsskattegrunnlag.

Justering av grunnrenterelatert selskapsskattegrunnlag er lagt til i import/eksport.

I kolonnen for RF-1217 i kontoplanen er det lagt til en ny referanse, F1-G Regnskapsmessig verdi på driftsmidler, grunnrenterelatert. Beløp på konti med denne referansen overføres både til post 1 og grunnrenterelatert regnskapsmessig verdi på driftsmidler.

 

RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS (Deltakermelding for NOKUS)

Ny tabell vedrørende kreditfradrag for kildeskatt på renter, royalty og leie betalt av NOKUS-selskap etter sktl. § 16-70 er lagt til. Henter verdier fra RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS.

 

RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS

Fane for kildeskatt og tabell vedrørende kildeskatt på renter, royalty og leie betalt av NOKUS-selskap etter reglene i sktl. §§ 10-80 – 10-82 er lagt til. Brukes til RF-1234 Deltakermelding for NOKUS.

 

RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS (Mottatt melding NOKUS)

Ny del vedrørende kreditfradrag for kildeskatt på renter, royalty og leie betalt av NOKUS-selskap etter sktl. § 16-70. Tabellene vedrørende krav om fradrag for andel av kildeskatt betalt av NOKUS-selskapet og oversikt over ubenyttet kreditfradrag, samt krav om tilbakeføring av kildeskatt til 2020 er lagt til.

 

RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS (Deltakermelding for NOKUS)

Tabell vedrørende krav om fradrag for andel av kildeskatt betalt av NOKUS-selskapet er lagt til.

 

Generelle endringer

Offentlig regnskap

Problem ved import av noter fra annet datasett er utbedret.

 

Aksjonærregister

I fanen Aksjer og utbytte er det sperret av for feltene Antall skattepliktige utbytteaksjer og Antall under Skattepliktige utbytteaksjer for selve klienten slik at det ikke skal være mulig å dele ut utbytte til seg selv.

Vi har rettet en feil der tilbakebetaling av aksjonærlån ble inkludert i Innbetalt aksjekapital (post 5). Feilen er også rettet i eksemplene til Skatteetaten. Det blir ikke varslet om dette ved innsending til Altinn, men ved tilbakemelding på aksjonærregisteroppgaven fra Skatteetaten. De som allerede har sendt inn aksjonærregisteroppgaven der tilbakebetaling av aksjonærlån har blitt regnet med, vil derfor få avslag fra Skatteetaten og må sende inn oppgaven på nytt fra denne versjonen.

 

Verdipapirregisteret

Obligasjoner har nå fått rentefelt under utbyttefanen.

Renter under utbyttefanen er nå lagt til i importen av verdipapirer for verdipapirfond og obligasjoner.

Under fanen transaksjoner kan man også nå legge inn totalverdi ved kostprisendring

 

Rapportgenerator

Problem med konvertering av datasett for IFRS-foretak som mangler kobling til Altinnkode 172 Årsresultat er rettet.

 

Noter

I rapportnote for markedsbaserte verdipapirer er det laget mulighet for å skjule anskaffelseskost.

Noteveiviser for små foretak er tilpasset ny regnskapslov.

 

Offentlige satser

Offentlige satser er oppdatert. Oppdateringer skjer løpende via nettet og er ikke lenger avhengig av ny versjon av Maestro Årsoppgjør. Verdt å merke seg for de som lagrer egne satser, at lagrede endringer bare er virksomme inntil neste oppdatering.

 

Integrasjoner og importer

Fikset et problem enkelte opplevde med visning av transaksjoner i Visma Business.

Fikset import av Finale, hvor man i forrige versjon ikke fikk hentet opp klienter til import.

 

Rettledninger

Vi har oppdatert de tilgjengelige rettledningene.