Versjon 34.00.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.00.00

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.00.00

Dato: 07.12.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

 

Om denne versjonen

Generelt

Altinn

Det er åpnet for innsendelse av Aksjonærregisteroppgaven.

 
Nyheter og endringer

Aksjekapital og aksjonærregister

Det er to nye hendelser i Aksjonærregisteroppgaven, henholdsvis Nyemisjon ansattaksjer og Skattepliktige utbytteaksjer.
 
Hendelsen Nyemisjon ansattaksjer er lagt til i veiviseren for Aksjekapitalendringer under Aksjekapital.

Hendelsen Skattepliktig utbytteaksjer registreres først i «Utbytte» i Aksjekapital og deretter under hver aksjonær i Aksjonærregisteret. Det er lagt inn ny funksjonalitet i Aksjonærregisteret ved tabellen Aksjonærlån og utbytte for å håndtere dette.

I Aksjekapital er feltene Innbetalt aksjekapital pr. 31.12.2021 og Akkumulert innbetalt overkurs pr. 31.12.2021, samt utskriften til Aksjonærregisteroppgave redusert fra seks til to desimaler. Det samme gjelder for sum anskaffelseskost i veiviser. Det er ellers noen forbedringer i veiviseren.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

Skatteetaten lanserte ny skattemelding i fjor og vi hadde dette med i programmet som en pilotløsning. I år kjøres dette som en storskala-løsning. Det vil si at de aller fleste med selskapstypene «ENK» og «PERS» i Maestro Årsoppgjør ikke lengre vil ha tilgang til RF-1030 (den gamle skattemeldingen), men er overført til ny skattemelding. I den nye løsningen er det ikke lenger skjemaer, men kun en skattemelding og en næringsspesifikasjon, og dataene er ordnet i ulike temaer.

Skattemeldingen i Maestro årsoppgjør ble laget helt ny i fjor, og bygger på dataene fra Skatteetaten. Vi benytter Skatteetatens tjenester for validering og beregning, eksempelvis slik at den skatten som blir vist i programmet er beregnet av Skatteetaten. Man kan begynne å jobbe med skattemeldingen når utkast med preutfylte verdier er klart fra Skatteetaten. Utkast blir klart puljevis fra 16. mars 2022.  Man må ha tilgang til klienten i Altinn for å kunne benytte den nye skattemeldingen (henting, validering og innsending), og det er personlig pålogging.

Næringsspesifikasjonen inneholder de dataene som tidligere ble levert i næringsoppgave med tilhørende skjemaer. For å gjøre overgangen enklere for brukerne, og siden gammel og ny løsning går parallelt, har vi i Maestro årsoppgjør beholdt skjermbildene og utskriftene man er kjent med. Ved innsending legger vi dataene inn i de nye temaene til Skatteetaten.

Vi kommer med mer info når det nærmer seg start for bruk av skattemeldingen. Næringsdata kan man jobbe med allerede nå, selv om skattemeldingen ikke er åpnet.

Du kan lese mer om ny skattemelding på hjelpesidene våre og på Skatteetatens nettsider.  

 

Ny skattemelding for aksjeselskap

Skatteetaten lanserer ny skattemelding også for selskap, etter samme modell som for personlig næringsdrivende, altså med en skattemelding og en næringsspesifikasjon. I år gjennomføres det pilot for aksjeselskap med enkle forhold. I all hovedsak vil dette si aksjeselskap uten konsernbidrag og revisjonsplikt, og det er i alles interesse at flest mulig er med på denne.

I samarbeid med Skatteetaten jobber vi med å utvikle løsningen. Det vil komme mer informasjon utover nyåret og fram til innsending av ny skattemelding åpner i mars. Vi har lagt opp til at man så langt det er mulig benytter eksisterende og kjente skjermbilder for å legge inn data, og at vi ved innsending sier ifra om selskapet du forsøker å sende inn for treffer vilkårene for pilotinnsending. Man må ha tilgang til klienten i Altinn for å kunne benytte den nye skattemeldingen (henting, validering og innsending), og det er personlig pålogging.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Vi har i år lansert Maestro Avstemming i Sky, og vi har i den forbindelse også oppdatert noe funksjonalitet i Regnskapsdokumentasjon og avstemming i Maestro Årsoppgjør;

Det er utviklet et nytt system for å håndtere perioder bedre. Dette innebærer et periodevalg for avstemmingen som bestemmer hvilke perioder en avstemming skal være synlig i, samt bedre periodehåndtering for dokumentasjonen.

Det er lagt inn mulighet for en ny type visning av listen med avstemmingselementer til venstre i skjermbildet. Du kan nå bytte visning til en kontoplanvisning og i så måte vise hele kontoplanen med status inne i bildet Regnskapsdokumentasjon og avstemming, og jobbe direkte mot denne.

Det er også laget funksjonalitet for å forhåndsvise eksterne dokumenter (som PDF, Word, Excel og PNG) direkte i programmet.

 
Rapportgenerator

Det er lagt til nye rapportlinjer med Altinn-koblinger for andre resultatkomponenter IFRS i standard resultatrapport. Linjene er kun tilgjengelig for foretak som benytter IFRS eller forenklet IFRS, samt benytter RR-0002. Linjene importeres automatisk dersom ingen rapportlinjer er koblet til Altinnkoden for Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak fra før.  Linjene kan uansett legges til og fjernes etter eget ønske.

Den engelske oversettelsen av standard resultat- og balanserapport er forbedret.

Det er nå mulig å velge egne rapporter for periode. Dette gjøres ved å benytte en ny anvendelse for resultatregnskap, balanse eller kontantstrøm i rapportgeneratoren.

 

Offentlig regnskap

Det er utviklet en ny funksjon for å renummerere noter automatisk etter rekkefølgen på rapportlinjene iht. rskl. § 7-1 a.

Det er gjort forbedringer i STEG 3 i Offentlig regnskap. Revisjonsberetning er flyttet opp til STEG 1 - Utarbeidelse. Muligheten for å legge til alternativ sluttdokumentasjon i egne skjermbilder er fjernet. I stedet kan dette gjøres i Offentlig regnskap og andre dok. Offentlig regnskap etc. kan genereres uten at tidligere genererte dokumenter blir slettet. Du kan nå selv merke dokumenter som skal sendes inn til Brønnøysundregistrene via Altinn.

Vi har også laget funksjonalitet for å forhåndsvise eksterne dokumenter (som PDF, Word, Excel og PNG) direkte i Offentlig regnskap.  

 

Noteopplysninger (maskinelle)

Det er ingen nye noter som kreves innlevert i maskinelt lesbart format for regnskapsåret 2021. Tilsvarende som i Maestro Årsoppgjør versjon 2020 f.o.m. 1. juli 2021 er det kun noten Antall årsverk som er påkrevd å levere i maskinelt lesbart format.

 

Formueavstemming

Linje for Inntektsført utbytte, ikke besluttet er lagt til i Formueavstemming. Beløp kan hentes automatisk fra Verdipapirer, via kontokobling eller angis manuelt.

 

Posteringer

Det er laget funksjonalitet for automatisk renummerering av bilagsnummer.

 

Meldinger

Det er lagt inn en ny meldingstjeneste i programmet. Meldinger fra Maestro vil dukke opp i skjermbildet første gang programmet brukes etter at en melding er lagt ut.

 

Verdipapirer

Det er nå mulig å hente skattemessig formuesverdi fra Verdipapirforetakenes Forbund.

 

 

 

Skjemaoppdateringer

 

RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap

For inntektsåret 2021 skal foretak rapportere om det mottar offentlig støtteordning i form av skatte- eller avgiftsfordel på side 1. Dette fylles ut i ny fane i venstremenyen.

 

RF-1084 Avskrivning på driftsmidler

Startavskrivninger 10 % for saldogruppe d er fjernet fra saldoavskrivningsskjema.

 

RF-1098 Formue av næringseiendom

For formuesskattepliktige skattytere settes formuesverdien til 55 % av beregnet utleieverdi eller omsetningsverdi for 2021. Det er noen små endringer i de siste postene i RF-1098 relatert til dette.

 

RF-1153 Vannkraftverk

Ny post 136 i RF-1153 for umiddelbar fradragsføring i grunnrenteinntekten for inntektsårets investeringskostnader knyttet til kraftproduksjon. I driftsmidler og RF-1084 er det et nytt valg for umiddelbar fradragsføring. For driftsmidler hvor valget er haket av tas ikke skattemessige avskrivninger og skattemessig verdi 01.01/31.12 med i hhv. post 134 og 140/141. I RF-1217 er det lagt til en ny fane med visning av grunnrenterelatert skattemessig verdi på driftsmidler.

Ny post 137 i RF-1153 for beregnet selskapsskatt på grunnrentepliktig virksomhet. I skjermbildet for beregning av grunnrenteinntekten er det lagt til en ny kolonne for beregning av skattegrunnlaget for grunnrenterelatert selskapsskatt. Selskapsskatten på grunnrentepliktig virksomhet beregnes i et eget bilde som kan åpnes med kalkulatorknappen ved post 137.

Endringene er lagt til i eksport og import.

 

RF-1173 Næringsoppgave 4

Post 8.39.10, 8.39.90 og 9.26.00 er lagt til. Post 8.39.00, 9.28.81, 9.28.82 og 9.28.85 er fjernet.

 

RF-1233 Selskapet oppgave ANS

Post 1117 og 1127 er fjernet.

 

RF-1315 Begrensning av rentefradrag

Post 5 har blitt splittet i 5a og 5b og det har kommet et nytt kommentarfelt i post 70.

 

RF-1323 Olje

Direkte utgiftsføring i 56 % - grunnlaget av § 3b-investeringer skal ikke lenger rapporteres i post 233 og 234 i RF-1323. For inntektsåret 2021 skal rapporteringen skje via endring i midlertidige forskjeller fra driftsmidler for sokkel 56 % - grunnlaget. Beregningen av dette gjøres i eget vindu som kan åpnes fra post 0670 og 201. Ny kolonne Årets tilbakeføring 56 % i RF-1346 benyttes i denne beregningen.

Skatteetatens åpning for direkte utgiftsføring i sokkel 56 % - grunnlaget for investeringskostnader til 3-årige driftsmidler for inntektsåret 2020 var feil. I denne versjonen av Maestro Årsoppgjør er derfor feltet for Utgiftsføring 56 % i RF-1346 for 3-årig lukket for alle investeringsår. Ved åpning av gamle datasett i denne versjonen vil feltet for avskrives/utgiftsføres i RF-1084 lineær automatisk endres fra utgiftsføres til avskrives for 3-årige driftsmidler med ervervsdato i 2020.

 

RF-1509 Unntak for rentebegrensning for selskaper i konsern

Post 200 er delt inn i 200a og 200b.

 

RF-1537 Tildelte opsjoner i små oppstartselskap

Nytt skjema for registrering av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskaper er lagt til i programmet.

 

Grunnlagsdata / tredjepartsopplysninger

Skjemaene med tredjepartsopplysninger (RF-1309, RF-1310, RF-1241, RF-1321, RF-1139 og RF-1140) er oppdatert.

 

 

Annet

RF-1053 Forskning og utvikling

Det er lagt til kommentarfelt for hvert prosjekt. Beregnet skattefradrag og årlig inntektsføring av uopptjent inntekt kan nå posteres på flere konti.

 

RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging

Feil beregning av post 130 og overføring til næringsoppgave er rettet.

 

RF-1139/1140 Boligselskaper

Antall felter i import og eksport er utvidet. Feltene under Andel inntekt/formue under eieropplysninger er tatt med.

 

RF-1233 Deltakeroppgave

Excel-eksport av deltakeroppgave tar nå med kolonne for fremførbart underskudd.

 

Rederi

Beregning/postering av tonnasjeskatt er flyttet fra Skatteberegning til Skatter, overføringer og disponeringer.

 

RR-0009 Årsregnskap for frivillig virksomhet – foreninger

Innsendelse til Altinn er forbedret.