Versjon 33.03.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.03.00

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.03

Dato: 07.04.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

RF-1030

Det er nå åpnet for nedlastning av forhåndsutfylte data fra Altinn.  

 

RF1215 Selskapsmelding

Obs! Endringer gjort i RF1215 Selskapsoppgave post 705:

- Fortegn på beløp i post 705 i RF1215 er snudd hvis RF1167 Næringsoppgave 2 benyttes.

- Post 705 i RF1215 henter nå 100%-verdien av post 530 i RF1368 Næringsoppgave 5 når denne næringsoppgaven benyttes. 97%-verdien ble hentet tidligere.

 

RF-1359 Gevinst, tap og utbytte på aksjer

Listen over verdipapirtyper er oppdatert i RF-1359.

 

RF-1098 Formue av næringseiendom

Import fra Fenistra oppdatert.

 

Pilot for ny skattemelding

Vi jobber hardt for å få pilot for ny skattemelding klart, men har dessverre ikke rukket å bli helt ferdige til denne versjonen. Det vil komme en ny versjon i starten av uke 15 med ny skattemelding.

 

Regnskapsintegrasjon

Det er laget ny integrasjon med regnskapssystemet Centiga.

I tillegg er det nå mulig å sende posteringer tilbake til regnskapssystemet Tripletex

 

Det er også fikset et problem i integrasjonene med Visma Business (tilknyttet visning av dokumenter på flere sider, men med separate filer) og et problem ved tilbakeføring av posteringer til 24sevenOffice.

 

Offentlig regnskap

Det er laget et nytt bilde, Noteopplysninger, for utfylling av minimumskravet for noteopplysninger til maskinell oversendelse til Regnskapsregisteret. Noteopplysningene er en del av vedleggsskjema RR-0002-U og skal fylles ut av små foretak som følger regnskapslovens alminnelige regler (med unntak av NUF som sender inn årsregnskap for det utenlandske foretaket). Det nye bildet vises ved å skru på valget i Klientopplysninger.

 

For NUF er det lagt til et valg for å angi om selskapet leverer årsregnskapet for både den norske filialen og det utenlandske foretaket eller bare for den norske filialen.

I rapportnote og detaljert note skatt er det lagt til mellomrom mellom tabell og tekst hvis man ikke balansefører utsatt skattefordel.

Det er fikset et problem i detaljert-notene der utskrift ikke viste riktige tall ved bruk av egendefinert beregninger med henting av verdi fra annen seksjon i noten.

Det er laget hentefelter for AGA-pliktig lønn til daglig leder og ikke AGA-pliktig lønn til daglig leder som henter fra A-ordningen.

 

Skatteberegning

Beregningen av skatteeffekten av konsernbidrag med balansemetoden i Utsatt skatt er justert.

 

Rapporter

Forbedringer av rapportberegning foretatt ved bruk av neste års perioder.

 

Aksjekapital

Excelimport forbedret i tabell for fordeling på aksjonærene i veiviser for aksjekapitalendringer.

 

Dokumentsett

Det å kunne velge dokumentsettnavn selv ved hjelp av substitusjonsfelter fungerer igjen.