Versjon 33.02.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.02.01

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.02.01

Dato: 18.02.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

RF-1084 saldoavskrivning

Vi har fikset avrunding for post 110b, som ble stoppet ved innsending til Altinn.

 

 

Kjente feil i denne versjonen

Skatteberegning

Det oppstår et avvik i beregnet grunnlag for postering av utsatt skatt i tilfellet der selskapet avgir/mottar konsernbidrag med balansemetoden i år eller i fjor, utsatt skattefordel bokføres og selskapet benytter seg av adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 hvor skattekravet skal balanseføres. Feilen blir rettet til neste versjon. Som en midlertidig løsning kan man manuelt flytte fjorårets konsernbidrag fra feltet Balansemetoden til Resultatmetoden i kolonnen I fjor i RF-1028. Dersom selskapet mottar konsernbidrag i år anbefales det å benytte resultatmetoden for postering av konsernbidraget.

 

RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Beløp i post 705 Skattefritt aksjeutbytte hentes med feil fortegn fra næringsoppgaven. Fortegn vil endres til neste versjon.