Versjon 33.02.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.02.00

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.02

Dato: 17.02.2021

Nyheter og endringer i andre versjoner.

Om denne versjonen

Altinn

Det er nå åpnet for innsending av skatteskjemaer til Altinn.

Aksjekapital

Det er nå mulig å hente inn tidligere innsendte verdier fra Altinn, dette dreier seg i hovedsak om antall aksjer, pålydende, innbetalt aksjekapital, akkumulert innbetalt overkurs samt antall aksjer på aksjonærnivå.

 

Skattemelding for formue- og inntektsskatt personlig næringsdrivende RF-1030

Skjermbildet er gjort klart og har med årets endringer i skjemaet. De næringsdrivende som ikke behøver å benytte preutfylte verdier fra skatteetaten kan da gjøre seg ferdig i denne versjonen. Men de preutfylte verdiene er ikke klare for nedlastning fra skatteetaten før i en senere versjon.

 

Merverdiavgift Rf-0002/Automatisk avstemming av MVA

Det er blitt gjort endringer i skjemaet slik at man kan legge inn manuelle korrigeringer i avgift, for de terminene som havner i overgangen mellom 12% og 6% mva for lav sats. Korrigeringen gjøres inne i RF-0002 skjermbildet. Justeringsfeltet blir synlig for de terminene det er aktuelt for. Terminene før og etter “overgangen” behandles med riktig sats automatisk.

 

Skatteberegning

Beregningen av betalbar skatt på årets resultat er forbedret.

I beregningen av betalbar skatt i balansen er det lagt til linje for skatteeffekt av konsernbidrag med balansemetoden. Dette retter også opp i avviket man fikk i tilhørende avstemming ved mottatt/avgitt konsernbidrag med balansemetoden.

Beregningen av skatteverdien av tilbakeført underskudd i Koronatiltak 2020 beregnes nå riktig også for finansskattepliktige foretak.

 

Disponeringer og konsernbidrag

Beregningen og posteringen av endring i utsatt skatt/skattefordel pga. rentebegrensning er flyttet til ny linje i Disponeringer. Man kan velge automatisk beregning eller manuelt beløp. Den automatiske beregningen er forbedret. Det er i tillegg lagt til enda en ny linje i Disponeringer for postering av endring i betalbar skatt av rentebegrensning pga. konsernbidrag. Disse posteringene må benyttes når man har begrensning av rentefradrag eller rentefradrag til fremføring, og posterer konsernbidrag med balansemetoden, for å få riktig skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt.

 

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

Forbedring av oppdatering av utskrift ved enkelte tilfeller.

 

RF-1028 Skattemelding for aksjeselskaper

Det er lagt til mulighet for manuell overstyring av stiftelsesdato for nystiftede selskaper på side 1.

Rf-1084 Saldoskjema

Snudd fortegn ved henting av verdi fra driftsmidler til post 104d. Dette vil da endre sum i post 105.

RF-1217 Forskjellskjema

Post 42 ble hentet med feil fortegn hvis bildet konsernfordringer ble benyttet. Dette er nå forbedret.

RF-1233 Deltakeroppgaven

Det er lagt til mulighet for valutaomregning i tabellen innskudd og uttak.

 

RF-1368 Næringsoppgave 5

Post 535 henter nå både uttak og tilbakebetaling fra deltakeroppgaven.

 

Offentlig regnskap

Formel for visning av tekst om å ikke balanseføre utsatt skattefordel i skattenoten er forbedret.

Det er også en forbedring av visning av beløp i hele tusen og millioner i Aksjonærnote.

 

Noter

I skattenoten er det lagt til mulighet for å vise skatt på tilbakeført underskudd som negativ betalbar skatt i balansen, samt tilhørende forklarende tekst.

Det er lagt til en enklere redigerbar notemal for egenkapital.

 

Eiendommer og driftsmidler

Adresseoppslaget for eiendom har nå fått ny funksjonalitet, og henter nå også bydel for den aktuelle adressen. For å få satt riktig bydel må man oppdatere og koble adresser på nytt.

Det er også rettet et problem med Periode som valgt avskrivningsintervall.

Kontroll av data

Det er lagt til visninger av beløpene som sammenlignes i flere av kontrollmeldingene.

 

Rapporter

Det er rettet et problem ved bruk av «Enkelt periode» i neste års perioder.

 

Tilleggsposteringer

Det er gjort noen forbedringer i skjermbilde og i utskrifter.

 

Generelt

Det er forbedret håndtering av fortegn i poster som har forhåndstrykte fortegn i skjemautskriften. Gjelder næringsoppgave 1 (RF-1175), 2 (RF-1167) og 5 (RF-1368).