Versjon 33.01.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.01.00

 

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.01.00

Dato: 07.01.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Offentlig regnskap – Rapportnoter

Det er oppdaget et problem med rapportnoter som gjør at notene ikke er synlig i denne versjonen. Vi jobber med å løse problemet, og alle skal få tilbake notene sine slik de var når ny versjon av programmet foreligger.

 

Om denne versjonen

Skatteskjemaer

De aller fleste skatteskjemaer foreligger i endelig form med oppdatert rettledning. Det er enkelte unntak for Enkeltpersonsforetak, som ikke er tilgjengelig fra SKD før senere.

Boligverdiberegning blir tilgjengelig når det kommer modell fra SSB/SKD, normalt er dette klart mot slutten av januar.

Vi gjør oppmerksom på at RF-1220, Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift, er utgått fra og med inntekståret 2020, og derfor nå er fjernet fra Maestro Årsoppgjør.

 

Nyheter og endringer

Aksjekapital

Det er lagt inn automatikk for automatisk fordeling når en henter fjorårstallene fra Altinn.

Endringene knyttet til skatteinsentivordningen «Fradrag for investering i oppstartsselskap» er nå oppdatert.

Endringer knyttet til «arv/gave med kontinuitet» er oppdatert til at en kan bruke fødsels- eller org.nr.

 

Skatteberegning for Aksjeselskap

Det er gjort forbedringer i de eksisterende skatteberegningene, samt lagt til 3 nye skatteberegninger.

Betalbar skatt i balansen; Her beregnes betalbar skatt i balansen, med utgangspunkt i beregnet betalbar skatt.

Skattekostnad; Her beregnes årets skattekostnad, med utgangspunkt i beregnet betalbar skatt.

Koronatiltak 2020; Her håndteres den midlertidige adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 iht. Skatteloven §§ 16-60 til 16-64, med mulighet for å balanseføre/postere skattekravet. Det er også gjort endringer i post 130 og post 181 i RF-1217 for riktig overføring, og behandling av Koronatiltak.

 

Avstemming av skatteskjema

Det er gjort forbedringer i flere av avstemmingene.

Det er også gjort tilpasninger til koronatiltak i avstemmingen av resultatført skatt.

 

Forskning og utvikling (RF-1053)

Det er laget et nytt skjermbilde for behandling av kostnader til forskning og utvikling i denne versjonen. Endringene er gjort for lettere å kunne regnskapsmessig behandle fradrag i skatt for FoU. Det er nå lagt inn funksjonalitet som hjelper til med riktig beregning- og bokføring av skattefradraget, samt overføring til næringsoppgave og RF-1217.

RF-1053 finnes i toppmenyen inne i det nye skjermbildet, og er oppdatert til endelig skjema med rettledning.

 

Unntak for rentebegrensning for selskap mv i konsern (RF-1509)

Skjema og skjermbilde er oppdatert med noen nye felter og noe endret logikk.

Ved forenklet oppgaveplikt er det mulig å legge til vedlegg. Det er også opprettet delingstjeneste Selskapet som fyller ut hele skjemaet deler fra menyen i skjermbildet til RF-1509. For selskapene som skal vedlegge denne oppgaven henter de skjemavedlegget i vedleggstabellen.

Begrensning av rentefradrag (RF-1315)

Skjemaet er noe forenklet fra skatteetaten sin side uten at det innholdsmessig er særlig forandret. Mye av logikken er likevel beholdt i skjermbildet for å veilede brukerne.

 

Konsernbidrag (RF-1206)

Det er igjen mulighet til å postere i alle felter i bildet.

 

Oljeskjemaene (Lineære avskrivninger, RF-1323, RF-1120, RF-1345)

For 2020 skal man kunne utgiftsføre investeringer i 56 % -grunnlaget, og vi har gjort endringer for å tilpasse dette. I lineære avskrivninger vil du nå få et valg om du ønsker å avskrive eller utgiftsføre ved bruk av RF-1323. Utgiftsføringen vil overføres til det nye feltet i tabell 3 post A i RF-1120 hvor det da blir beregnet 24 % friinntekt på grunnlaget. Videre vil dette beløpet føres i den nye kolonnen “Utgiftsføring 56 %” i RF-1346. Dere vil i tillegg se at RF-1346 har endret seg og fått flere kolonner som følge av at en nå må skille mellom 22 %-grunnlaget og 56 %-grunnlaget. Utgiftsføring i 56 %-grunnlaget vil videre bli overført til den nye posten 233 i RF-1323.

I næringsoppgaven, RF-1323, er det i tillegg kommet en ny post 214 hvor det kan kreves utbetaling av hele sokkelunderskuddet i alminnelig inntekt (22 %-grunnlaget). Vi har der laget en mulighet hvor du kan automatisk velge om du vil kreve hele beløpet. Det er også en ny post 236, som er det tilsvarende bare for 56 %-grunnlaget. Vi har også laget et valg i post 235 hvor det kan velges å benytte hele årets maksimale friinntekt, da vil post 236 også benyttes fullt ut. Underskudd i 56 %-grunnlaget vil som hovedregel ikke blir fremført, men føre til utbetaling. Man kan velge fremføring i eget valg i post 232 om ønskelig.

 

Verdipapirregister

Valutakurs- og aksjekurstjeneste er lagt til.

Under fanen transaksjoner er det lagt til en ny knapp for henting av valutakurser fra Norges Bank. Når den er på vil hver linje som blir opprettet hente valutakursen automatisk pr transaksjonsdato.

Det er også lagt til mulighet for henting av valuta- og aksjekurser under fanen Regnskap og skatt

 

Dokumentsett

Under forsendelse i dokumentsett er det opprettet flere faner i tillegg til personregister slik at det kun er relevante personer som er tilknyttet de ulike områdene som kommer frem og dermed forenkler forsendelse av dokumenter. Dette gjelder: Aksjonærregister, Deltakerregister, RF-1241 og RF-1139/1140.

 

Adresseoppslaget

Adresseoppslaget er oppdatert med nye adresser for 2020.

 

MAS i skyen

Det er nå mulig å dele data mellom årsoppgjør i skyklienten.

 

Integrasjoner

Fikset et mindre problem som noen hadde med integrasjonen mot UNI Economy. Hvor man ikke fikk hentet saldobalanse.

 

Rapporter

Avrundinger i regnskapsrapportene er satt tilbake slik de var i versjon 32.

 

Mellombalanse

Det er klargjort for innsending av mellombalanse til Brønnøysundregistrene. Innsendingen er kun mulig i periode.

 

Offentlig regnskap

Rapportnotene vil være litt endret i utseende. De bruker nå samme teknologi som de detaljerte notene. Disse notene har flere fordeler:

- kompatible med XBRL og HTML eksport

- enklere å tilpasse til maskinelle noter

- bedre funksjonalitet for konvertering til redigbar RTF-note

 

Noter

Vi har slått sammen og forbedret flere av notene.

Notefelter: Morselskap er lagt til i listen over kontaktpersoner

 

Merket utskrift

Utskrift for aksjonærer skriver igjen ut alle aksjonærer ved konvertering til PDF.

 

Hovedtall

Lagt til feltene «skattemessig formue» og «betalbar skatt» for i fjor.