Versjon 33.00.00

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2020 >

Versjon 33.00.00

 

Maestro Årsoppgjør 2020 versjon 33.00.00

Dato: 03.12.2020

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

 

Generelt

Det har blitt oppdatert til nytt hjelpesystem.

Det er gjort forbedringer i ytelse.

 

Altinn

Det er åpnet for innlevering av aksjonærregisteroppgaven, samt regnskap til Brønnøysundregistrene.

Ved store forsendelser kan det ta lang tid før Altinn får validert forsendelsen og det tar lang tid å få kvittering. Ikke avslutt programmet, men la prosessen gjøre seg ferdig.

Altinn har gjort endringer i kvitteringene ved innsendelse, som medfører at man ikke lengre vil få opp melding ved valideringsfeil/avviste forsendelser i eldre versjoner av Maestro Årsoppgjør.

 

Skatteskjemaer

Aksjonærregisteroppgaven og grunnlagsdataskjemaer foreligger i endelig form. For øvrige skatteskjema er det kun utkast som er mottatt fra SKD, og programmet er i all hovedsak oppdatert med disse.

Boligverdiberegning blir tilgjengelig når det kommer modell fra SSB/SKD, normalt er dette klart mot slutten av januar.

 

Kommune- og postnummer

Fra 2020 skal skatteskjemaene leveres med nye kommunenummer. Vi har laget en konvertering av kommunenummer slik at dette skal være i orden når datasett åpnes i årets versjon (med unntak av 2019-kommunene Tysfjord og Snillfjord som må håndteres manuelt).

Sonene fra skatteetaten er ikke ferdig, og det vil derfor for noen kommuner kunne være et avvik i enkelte satser. Dette oppdateres til en senere versjon.

 

 

Nyheter og endringer

 

Aksjekapital og aksjonærregister

For felter som omhandler overkurs på hovedsiden, i veiviser samt aksjonærregister er det økt til seks desimaler. Det samme gjelder for endring aksjekapital, endring innbetalt AK og innbetalt aksjekapital.

 

Utskriften av aksjonærlån og utbytte er forbedret.

 

Oppslag mot Folkeregisteret

I personregisteret er det nå lagt inn mulighet for å gjøre oppslag mot Folkeregisteret. Oppslaget kan benyttes for å hente fødselsdato eller oppdatert adresse. For oppslaget må minst to variabler fylles inn; Fullt navn + adresse, fullt navn + postnummer, fullt navn + fødselsnummer eller fullt navn + fødselsdato.

 

Kontoplan/saldobalanse

Det er lagt til en ny kolonne for Endring fra i fjor. Kolonnen kan hentes i Egendefinerte kolonnevalg.

For filtreringsfunksjonen er det laget to nye forhåndsdefinerte filtre.

 

Posteringer

Det er laget et nytt bilde for Posteringer som samler både tilleggsposteringer og systemposteringer. Strukturen for tilleggsposteringene er også endret slik at vi nå har bilag og linjer.

 

Integrasjoner

Regnskapsintegrasjonene har i denne versjonen blitt noe endret i visningen i menyer og ytterligere utvidet med funksjonalitet. I skjermbildet vil man raskt se at plasseringen i toppmenyen har blitt noe endret. Vi har nå skilt ut oppsettet i egen knapp. Den nye “avansert” knappen tar deg gjennom den kjente veiviseren for import hvor man kan gjøre ulike valg, mens den nye hurtigfunksjonen “Hent saldobalanse” raskt og uten flere trykk henter saldobalansen for perioden man står i. Videre er funksjonaliteten for “posteringseksport” blitt utvidet med regnskapssystemet 24sevenOffice. (Her vil det komme ytterligere systemer underveis i året). Denne funksjonaliteten gir deg mulighet til å føre posteringer gjort i Maestro årsoppgjør tilbake til regnskapssystemet, klart for bokføring.

 

Verdipapirer

Det er laget en tjeneste for henting av børs- og valutakurser fra Oslo Børs.

Realisert og urealisert gevinst/tap vises nå også sammen med beholdning for hvert verdipapir.

I fanen for transaksjoner er det lagt til en kolonne (Restantall) som viser gjenværende antall av opprinnelig tilgang etter full eller delvis avgang.

I utskrift av beholdning er valg for årets RM verdiendring og RM verdsettelse lagt til.

 

 

Skatteberegning

I beregningen av betalbar skatt har Trukket kildeskatt byttet navn til Kreditfradrag, og beløp hentes nå fra RF-1145 (laveste av post 5.40 og 5.41) i stedet for feltet for Kildeskatt i verdipapirer.

Tonnasjeskatt er tatt med i beregning (og postering) av betalbar skatt.

 

Disponeringer

Linjer for tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte er lagt til i disponeringer. Avhuking for Beregn henter årets/periodens tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte som er registrert i skjermbildet for aksjekapital. I skjermbildet for aksjekapital er det laget en ny kolonne hvor utbyttetype kan angis.

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Det har i år blitt laget en ny avstemming av periodiseringer, «Kontroll av periodiseringer». I denne avstemmingen kan man hente avsetninger som er gjort i balansen og få kontroll at periodiseringene man gjør gjennom året stemmer med fastlagt plan for disse avsetningene.

 

Kontroll av data

Det er laget følgende nye kontroller i kontroll av data:

Advarsel dersom rollen daglig leder er ulik i kontaktpersoner og styremedlemmer i klientopplysninger

Advarsel ved ugyldig bankkontonummer for tilbakebetaling av skatt

Advarsel hvis man ikke har fylt ut postene knyttet til realisasjon av finansielle instrumenter på side 1 i RF-1028 og RF-1323

Advarsel hvis varelager i Næringsoppgave 2 post 0170 har regnskapsmessig verdi, men skattemessig verdi er satt til 0

Advarsel ved differanse mellom antall aksjer for selskapet og sum antall aksjer for aksjonærene

Advarsel ved differanse mellom overkurs for selskapet og sum overkurs for aksjonærene

 

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

Det er lagt til et nytt kontovalg (Skyldig/påløpt lønn) som er koblet opp på samme måte som kontovalget for feriepenger. Det er i tillegg lagt til en ny kolonne hvor en kan velge om en ønsker å hente betegnelse fra kontoplanen eller angi denne selv.

 

RF-1084 Avskrivninger

For saldogruppe D er det lagt inn 10% startavskrivninger for nyanskaffelser og påkostninger for driftsmidler som er anskaffet etter 20. juli 2020.

 

RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender

Driftsresultat i NOK og i % av omsetning og årsresultat før skatt beregnes nå automatisk basert på tall i Næringsoppgaven.

 

RF-1139/-1140 Tredjepartsopplysninger - boligselskap/boligsameie

Balanseandelen er splittet opp i andel formue og gjeld slik at det vil være mulig å fordele andel formue og gjeld med ulik brøk på samme sameier.

 

RF-1223 Drosje- og godstransportnæring

I post 28 er det laget mulighet for å velge antall hele og påbegynte måneder i året bilen står til disposisjon.

 

Eksport av data i programmet

Det er lagt til ny eksport (Eksport av resultat og balanse fra Næringsoppgave 2 til Excel) i eksport av data i programmet. Denne eksporterer resultatet og balansen i Næringsoppgave 2. Denne kan også brukes i periode.

 

Noter

Egen linje for tilgang overførte driftsmidler er lagt til i notene for anleggsmidler.

Det er lagt til mulighet for å vise eierandel i % i rapportnote for markedsbaserte verdipapirer og langsiktige verdipapirer.

 

Andre endringer

Det er lagt til en detaljknapp (forstørrelsesglass) som viser spesifikasjon av beløp i enkelte skjermbilder.