RF-1070 Ekstraskatt på renteinntekter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Lønn og mva >

RF-1070 Ekstraskatt på renteinntekter

Hjelpeberegning av renteinntekt til ekstra skattelegging ved lån fra personlig skatteyter til selskap mv.

 

Skjemaet finner man under faenen Lønn og mva. Skjemaet er vedlegg til RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende mv., men selskap som låner fra personlig skatteyter har plikt til å levere disse opplysningene og skjemaet er derfor tilgjengelig for aksjeselskap mv.

 

 

Opprett: Ønsker man å opprette en ny person/selskap kan dette gjøres ved å trykke på Opprett øverst i skjermbildet.

 

Slett:  Vil man slette en eller flere personer/selskaper kan dette gjøres ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle personene/selskapene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Under Utskrift finne det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive ut kun det aktive skjema eller alle. I tillegg ligger det også mulighet for utskrift av renteinntekter for hver person og renteberegning for alle.

 

Import: Det er mulig å importere data fra et annet Maestro-Årsoppgjørdatasett ved å trykke på Import.

 

Eksport:  Det er mulig å eksportere data til Excel ved å velge Eksport.

 

Andre funksjoner: Andre funksjoner gjør det mulig å legge til et tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Øverst i skjema henter man navn og fødselsnummer for skatteyteren/opplysninger om selskapet fra personregisteret. Under informasjonen om skatteyteren/selskapet vises den alminnelige inntektsskatten som blir benyttet til beregningen i skjemaet. Denne hentes fra offentlige satser, men kan justeres. Under inntektsskatten kan man legge inn en rentesats, og velge om man skal beregne maksimal rente uten skatteeffekt.

 

Kolonnene i tabellen er bygget opp på følgende måte:

Måned: Her ligger en oversikt over de ulike månedene fra 1 til 12 (jan-des).

Lånesaldo per 1. i måneden: Her vises lånesaldo. Denne blir automatisk beregnet for alle måneder uten den første.

Låneopptak: Her legger man inn eventuelle låneopptak som er foretatt i måneden.

Lånesaldo for beregning: I denne kolonnen er det summen av lånesaldo og låneopptak som vises. Denne posten danner grunnlaget for beregning av renter.

Nedbetaling: Her legger man inn det som tilbakebetales av lånet, med negativt fortegn.

Just påløpt rente: Ønsker man å justere renten, kan dette gjøres her.

Påløpt rente i måneden: Beregnes ved å ta «lånesaldo for beregning» * rentesats/12

Skatteeffekt: Beregnes ved å ta «påløpt rente i måneden» *skattesats

Skjermingsrente: Denne renten hentes fra offentlige satser.

Beregnet skjermingsfradrag: Beregnes ved å ta «lånesaldo for beregning» * skjermingsfradrag/12

Renteinntekt til ekstra beskatning: Beregnes ved å ta (Rentesats * (1-skattesats) – skjermingsrente) * lånesaldo til beregning/12.