RF-1053 FoU

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt >

RF-1053 FoU

I dette skjermbildet registreres opplysninger om kostnader til forskning og utvikling knyttet til SkatteFUNN. Formålet med de registrerte opplysningene er utfylling av RF-1053, flyt til aktuelle poster i Næringsoppgaven og RF-1217, samt å holde oversikt over den regnskapsmessige behandlingen av skattefradraget.

 

 

Opprett: Denne knappen oppretter et nytt prosjekt.

 

Slett: Denne knappen sletter et eller flere prosjekter.

 

Oppdater:Ved å trykke på denne knappen oppdaterer systemet beregnede verdier og eventuelle endringer gjort i skjermbildet. Denne oppdateringen kan også oppnås ved å trykke hurtigtasten F1.

 

Utskrift: Ved å trykke på denne knappen vises skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling.

 

Fradrag i Skatt (RF-1053): Knappen åpner skjermbildet for skjema RF-1053.

 

Hjelp: Knappen åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Knappen åpner rettledningen til skjema RF-1053.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt inni de to fanene Selskapsinfo og Prosjektinfo.

 

Selskapsinfo

I denne fanen angir man de generelle opplysningene om foretaket i RF-1053 (likt for alle prosjekter).

 

Prosjektinfo

Denne fanen er unik for hvert FoU-prosjekt som er opprettet. Den består av generelle opplysninger om prosjektet øverst, samt de tre underfanene Kostnader, Skattefradrag og Uopptjent inntekt.

 

Kostnader

Her kan man legge til og fjerne påløpte kostnader i FoU-prosjektet med knappene for opprett og slett. For hver linje/kostnad må det angis dato, om dette er personalkostnader for egne timer eller innkjøpt FoU, kostnadsbeløp og evt. antall egne timer ved egenutført FoU. Kostnadene som legges inn i denne fanen danner grunnlaget for kostnadene som skal rapporteres i RF-1053.

 

Skattefradrag

Dersom det angis Ja på spørsmålet Skal det søkes skattefradrag i år? overføres aktuelle opplysninger og verdier for prosjektet til RF-1053. Totale FoU-kostnader, personalkostnader og egne timer hentes fra fanen Kostnader. Det er kun kostnader/timer med dato i inneværende regnskapsåret som overføres til disse feltene.

 

Beregning skattefradrag: Her estimeres skattefradraget for prosjektet til regnskapsmessige formål. Skattefradraget beregnes automatisk basert på oppgitte kostnader, justeringer og angitt skattefradragsprosent. Evt. Justering grunnlag pga. maksgrense er ikke et hentefelt og må angis manuelt da det ved flere prosjekt vil være nødvendig for bruker selv å bestemme hvordan en slik samlet justeringen skal fordeles til de ulike prosjektene.

Bokføring skattefradrag: Her har man mulighet til å postere beregnet skattefradrag regnskapsmessig.

Overføring permanent forskjell til næringsoppgaven: Her kan man velge om beregnet skattefradrag automatisk skal trekkes fra i næringsinntekten som permanent forskjell. Dette skjer når boksen er haket av. Dersom man benytter Næringsoppgave 2 overføres beløpet til post 0879 (andre poster for andre næringsoppgaver).

 

Uopptjent inntekt

Denne fanen er kun synlig dersom man har valgt Balanseføring brutto eller Balanseføring netto som regnskapsmessig behandling av tilskuddet under generelle opplysninger om prosjektet. Fanen er ment som hjelp til å holde oversikt over prosjekter med skattefradrag/tilskudd som regnskapsmessig skal periodiseres over flere år.

 

RM inntekt i år: Her beregnes beløpet (andelen av tilskuddet) som skal inntektsføres regnskapsmessig i inneværende år. Beløpet kan beregnes automatisk (dersom hake er på) eller angis manuelt. Hvis man velger automatisk beregning må det legges inn verdi for antall år tilskuddet skal inntektsføres over. Beregnet årlig inntekt posteres på kontiene angitt for debet og kredit.

Uopptjent inntekt: Her beregnes gjenværende regnskapsmessig uopptjent inntekt etter årets inntektsføring.

Overføring til RF-1217 post 181: Her kan man velge om rest uopptjent inntekt automatisk skal overføres til post 181 i RF-1217.