RF-1045 Regnskapsutdrag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1045 Regnskapsutdrag

Utenlandske foretak med begrenset skatteplikt til Norge og skattekommune 2312 plikter å levere RF-1045 Regnskapsutdrag som vedlegg til skattemelding for formues- og inntektsskatt. Foretak som har plikt til å gi opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender må fylle ut skjema RF-1123. Hvilke foretak dette gjelder fremgår av rettledningen (RF1124) til skjemaet. Meldeplikten anses ikke lenger oppfylt ved levering av fullstendig utfylt Regnskapsutdrag (RF-1045).

 

Regnskapsutdraget er et skjema som viser foretakets skattemessige resultat. Dette innebærer at sum inntekter i post 7, jf. post 25 og sum kostnader i post 19, 20 og 23, jf. post 26 skal være skattemessige størrelser.  

Inntekter og kostnader skal skattemessig tidfestes etter realisasjonsprinsippet.

 

Dette skjemaet er kun tilgjengelig for skattekommune 2312 Sokkel Utland. Skattekommune kan endres i Klientopplysninger.

 

NB! For at post 27 Overskudd (Underskudd) skal overføres til skattemeldingen, må det under Klientopplysninger > Næring > Hovednæringsoppgave være valgt Ingen næringsoppgave.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1045).

 

Import: Man kan velge mellom Importer Kontraktsinformasjon og Importer Konsulenter. Begge valgene åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg importere fra Excel.

 

Eksport: Man kan velge mellom Eksporter Kontraktsinformasjon og Eksporter Konsulenter. Begge valgene eksporterer til Excel.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1045 Regnskapsutdrag utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i fire områder, som tilsvarer skjemautskriftens fire sider.

 

Side 1

Øverste halvdel av skjemautskriften, Foretaksopplysninger og Revisor og regnskapsfører, henter informasjon fra Klientopplysninger.

 

Kontraktsinformasjon: Høyreklikk og velg opprett, eller trykk på Pluss-tegnet nederst til venstre i tabellen, for å legge til en ny linje. Alle kolonnene må fylles ut manuelt.

For å slette en linje, stå markert på ønsket linje, høyreklikk og velg Slett, eller trykk på Minus-tegnet nederst til venstre i tabellen.

 

Nærstående foretak: Kryss av enten Ja eller Nei til spørsmål om transaksjoner eller mellomværender med nærstående foretak.

 

Disposisjoner: Velg hvilken metode for internprising som er benyttet. Tabell for å oppgi Postnr og Beløp blir tilgjengelig dersom man har benyttet en metode for internprising. For å opprette ny linje i tabellen, høyreklikk og velg Opprett. Feltene i tabellen fylles ut manuelt. For å slette en linje, høyreklikk på den aktuelle linjen og velg Slett.

 

Ved å velge Annen metode blir tekstboksen under Annen metode, vennligst spesifiser tilgjengelig. Tekst fylles ut manuelt.

 

Side 2

Benyttet omregningskurs kan endres i Klientopplysninger > Regnskaps og revisjon > Regnskapsvaluta.

 

Post 1-27. Årets verdier hentes fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne RF-1045.

 

2020-10-02_1431

 

Foran hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Side 3

Spesifikasjon av postene 2, 8b, 16a, 17 og 21 på side 2.

 

For å opprette ny linje i tabellen, høyreklikk og velg Opprett. Feltene i tabellen fylles ut manuelt. For å slette en linje, høyreklikk på den aktuelle linjen og velg Slett.

 

Side 4

Spesifikasjon av post 20 på side 2.

Velg øverst i post 20.01 hvilken avskrivningsmetode som er benyttet.

 

Ved saldoavskrivning skal skjema RF-1084 fylles ut, samt beregning av inntaksverdi.

 

Ved lineære avskrivninger skal feltene under fylles ut.

 

Opprett ett driftsmiddel i tabellen Driftsmiddel ved å høyreklikke og velge Opprett, eller trykk på Pluss-tegnet nederst til venstre i tabellen. For å slette et driftsmiddel, stå markert på ønsket linje, høyreklikk og velg Slett, eller trykk på Minus-tegnet nederst til venstre i tabellen.

 

2020-10-02_1446

 

Postene fylles ut manuelt.