Ofte stilte spørsmål - RF-1206 Konsernbidrag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > RF-1206 Konsernbidrag >

Ofte stilte spørsmål - RF-1206 Konsernbidrag

Forutsetninger for konsernbidrag:

 

For å kunne motta/avgi konsernbidrag skal følgende forutsetninger være på plass:

 

Selskapet er del av et skattekonsern. Med skattekonsern menes konsern hvor morselskapet eier mer enn 90% av aksjene i datterselskapene, samt har en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på selskapenes generalforsamlinger.

Avgivende selskap må ha tilstrekkelig fri egenkapital i tråd med aksjelovens § 8-1. Fri egenkapital beregnes under Beregn bidrag i arkfanen Konsernbidrag.

For et selskap som yter konsernbidrag må tidligere års underskudd komme til fradrag før fradrag for konsernbidrag. Det betyr at post 240 i Skattemelding for formues– og inntektsskatt (RF–1028) må være positiv for å kunne yte konsernbidrag.

Resultatet må være ferdig disponert før man bokfører konsernbidraget. Disponeringen av resultatet utføres under Regnskapsavslutning > Skatter, overføring og disponeringer.

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn Konsernspiss?

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor vil ikke ytet konsernbidrag registreres i post 252 i skattemeldingen?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvor finner man konsernbidragsskjema i Maestro?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvor mange konsernbidrag kan jeg ha i Maestro?

 

 

hmtoggle_arrow1  Når selskapet mottar og avgir konsernbidrag, har det noe å si hvilken rekkefølge konsernbidragene står i listen?

 

 

hmtoggle_arrow1  Kan man ha på automatikken i disponeringsbildet og føre konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Posterig av endring i utsatt skatt/skattefordel pga rentebegrensning (RF-1315)

 

 

hmtoggle_arrow1  Hva er forskjellen på resultatmetoden og balansemetoden for postering av konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan bokføre konsernbidrag for selskaper som beregner finansskatt?

 

 

hmtoggle_arrow1  Er avgitt/mottatt konsernbidrag en del av formuen til selskapet?

 

 

hmtoggle_arrow1  Påvirker fremførbart underskudd i avgivende selskap hvor mye selskapet kan yte i konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan håndteres endring av skattesats ved føring av konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hva må jeg huske på ved inntektsføring av konsernbidrag?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan får jeg fram "føringer i andre skjema" i RF-1206?