Oppbygging av aksjonærregisteroppgaven

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere > Aksjekapital >

Oppbygging av aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteret skal leveres av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis. Dette gjelder også om aksjeselskapet kun har utenlandske eiere. Skattefrie aksjeselskaper skal i utgangspunktet ikke levere AR-oppgave, men skal levere dersom selskapet har skattepliktig inntekt. Selskaper som IKKE skal levere AR – oppgaver er:

 

Boligaksjeselskap

NUF (Norsk utenlandsk Foretak)

Enkeltpersonalforetak

 

 

AR-oppgaven er todelt:

Selskapsopplysninger

Aksjonæropplysninger

 

 

Aksjeklasser/tidspunkt/virkningstidspunkt/rapporterende selskap

 

Flere aksjeklasser

Har selskapet flere aksjeklasser, må det leveres separate oppgaver over selskaps- og aksjonæropplysninger for hver klasse.

 

Tidspunkt

Det er nødvendig å fylle ut tidspunktet for de hendelser som har skjedd i løpet av året. Det MÅ oppgis nøyaktig samme tidspunkt på aksjonærnivå som på selskapsnivå for samme hendelse.

 

Virkningstidspunkt

De fleste selskapshendelser (kapitalendringer og omfordelingstilfeller) ansees gjennomført ved registrering av hendelsen i Foretaksregisteret.  Ved likvidasjon ansees hendelsen gjennomført det år midlene blir utdelt.

 

Hvilke selskap skal rapportere opplysninger ved fusjon eller fisjon?

Det er selskapet hvor hendelsen skjer, som skal rapportere. For ytterligere informasjon se Skatteetatens veiledning.

 

2016-11-24_182300

 

Selskapsopplysninger

Selskapet må identifiseres ved organisasjonsnummer, navn og adresse. I tillegg må det angis hvilken aksjeklasse rapporteringen gjelder og selskapets skattekommune.

Selskapsopplysningene gjelder postene 1-18.

 

I post 1-7 føres kapitalforholdene i selskapet ved inngangen og utgangen av året.

 

Informasjonen i postene fordeler seg følgende:

 

Post 1: Aksjekapital for hele selskapet (Bokført aksjekapital for alle aksjeklassene).

 

Post 2: Aksjekapital i denne aksjeklassen (aksjeklassen vises i feltet aksjeklasse i øvre del av skjemaet). Posten må fylles ut selv om beløpet er identisk med beløpet i post 1.

 

Post 3: Pålydende per aksje.

 

Post 4: Antall aksjer i denne aksjeklassen (aksjeklassen vises i feltet aksjeklasse i øver del av skjemaet).

 

Post 5: Innbetalt aksjekapital i denne aksjeklassen (Som innbetalt aksjekapital regnes beløp som faktisk er innbetalt, kontantinnskudd eller tingsinnskudd, uavhengig om aksjekapitalen er i behold. Som hovedregel er forhøyelse av aksjekapitalen ved fondsemisjon ikke ansett som økning av innbetalt aksjekapital).

 

Post 6: Innbetalt overkurs i denne aksjeklassen (som innbetalt overkurs regnes beløp som faktisk er innbetalt (i form av kontantinnskudd eller tingsinnskudd).

 

Post 7: Nytt i 2019: Fra og med inntektsåret 2019 skal aksjer i nystiftede selskaper verdsettes til skattemessig formuesverdi 1. januar i fastsettingsåret (2020). (Regelen om pålydende og overkurs er opphevet). Total formuesverdi for selskapet, dersom selskapet er nystiftet eller har forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene. Det er selskapets samlede skattemessige formuesverdi som skal føres her.

 

I post 8 føres totalt utdelt skattepliktig utbytte. Før opp alle vederlagsfrie overføringer fra selskap til aksjonær. Tilbakebetaling av tidligere fondsemittert aksjekapital (ikke innbetalt), behandles som utbytte og beløpet skal medtas i denne posten. Husk å fylle ut post 21 for hver aksjonær som har mottatt skattepliktig utbytte.

 

NB!

Lån fra selskap til personlig aksjonær anses som utbytte hos aksjonæren. Lånet innrapporteres som egen hendelse i post 8 på selskapsnivå (Aksjonærlån). På aksjonærnivå innrapporteres lånet som utbytte i post 21. Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at «side 3 tilbakebetalingsbeløpet» fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer. Slik nedbetaling innrapporteres i post 22.

 

Selskapshendelser igjennom inntektsåret

Informasjon som skal inn i de ulike postene fordeler seg på:

Post 9: Nyutstedte aksjer. Opplys om antall nyutstedte aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i omfordelingstilfeller. (Tilsvarende opplysninger må fylles ut på aksjonærnivå i post 23).

 

Post 10: Nyutstedte aksjer (Omfordeling). Opplys om antall nyutstedte aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret som har bakgrunn i omfordelingstilfeller. (Tilsvarende opplysninger må fylles ut på aksjonærnivå i post 24).

 

Post 11: Slettede aksjer (Avgang). Opplys om antall slettede aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i omfordelingstilfeller. (Tilsvarende opplysninger må fylles ut på aksjonærnivå i post 25).

 

Post 12: Slettede aksjer (Omfordeling). Opplys om antall slettede aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret som har bakgrunn i omfordelingstilfeller. (Tilsvarende opplysninger må fylles ut på aksjonærnivå i post 26).

 

Ved endringer i aksjekapital/overkurs uten at det slettes eller utstedes nye aksjer, benyttes postene 13 -18:

 

Post 13: Nedsettelse av innbetalt overkurs med tilbakebetaling til aksjonærene i løpet av inntektsåret (Se post 28). Opplys om nedsettelse av innbetalt overkurs med tilbakebetaling til aksjonærene, samt tidspunkt for tilbakebetalingen. Tilbakebetalingen skal redusere inngangsverdien på aksjen på det tidspunktet beløpet er tilbakebetalt. (Tilsvarende opplysninger må fylls ut på aksjonærnivå i post 28).

 

Post 14: Forhøyelse av aksjekapital ved økning av pålydende ifm. Fondsemisjon. Hendelsen skal ikke rapporteres på aksjonærnivå.

 

Post 15: Forhøyelse av aksjekapital og overkurs ved økning av pålydende ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Tilsvarende opplysninger må fylls ut på aksjonærnivå i post 29).

 

Post 16: Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende per aksje til dekning av tap og overføring til fond. Opplys om nedsettelse av innbetalt kapital og fondsemittert aksjekapital i selskapet ved reduksjon av pålydende per aksje, pålydende per aksje etter nedsettelsen og tidspunktet for nedsettelsen. Hendelsen skal ikke rapporteres på aksjonærnivå.

 

Post 17: Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende per aksje med utbetaling til aksjonærene (se post 27). Opplys om total nedsettelse av aksjekapitalen i selskapet, reduksjon av pålydende per aksje og pålydende per aksje etter nedsettelsen og tidspunktet for nedsettelsen. (Tilsvarende opplysninger må fylles ut på aksjonærnivå i post 29).

 

Post 18: Nedsettelse av aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende pr. aksje ved skattefri utfisjonering (omfordeling). Opplys om nedsettelse av selskapets aksjekapital ved reduksjon av pålydende ved skattefri fisjon, herunder reduksjon av pålydende per aksje, pålydende per aksje etter fisjonen og tidspunktet for fisjonen. Oppgi overtakende selskaps organisasjonsnummer, aksjeklasse på de aksjer som mottas som vederlagsaksjer i overtakende selskap, antall vederlagsaksjer utstedt i overtakende selskap og på pålydende på vederlagsaksjene. Hendelsen skal ikke rapporteres på aksjonærnivå.

 

 

 

Aksjonæropplysninger

Post 19 og post 20 identifiserer aksjonæren og viser antall aksjer for aksjonæren. Man må fylle ut begge postene og man fyller ut et eksemplar for aksjonær som er eller har vært aksjonær i løpet av inntektsåret.

Har det skjedd eierskifter i løpet av året, må det gis opplysninger om både tidligere OG ny aksjonær. Det er viktig at de antall aksjer som innrapporteres i post 20 på hver enkelt aksjonær, stemmer med selskapets totale aksjer.

 

NB!

Har aksjonæren verken fødselsnummer, D-nummer, eller utenlandsk aksjonær – ID, oppgis navn og adresse samt land. Slike aksjonærer vil få tildelt aksjonær-ID til bruk for senere års innrapportering. Den vil ha formen UTL-xxxxxxxxx.

 

Andre hendelser registreres på følgende poster:

Utbytte og tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital

Transaksjoner (aksjer i tilgang/avgang)

Fondsemisjon/splitt/skattefri fusjon/skattefri fisjon/sammenslåing/deling av aksjeklasse

Salg/likvidasjon/skattepliktig fusjon/fisjon

Spleis/skattefri fusjon/skattefri fisjon/sammenslåing/deling av aksjeklasse

Endring i aksjekapital og overkurs - utbetalinger og innbetalinger

 

Utbytte og tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital

Post 21: Skattepliktig utbytte utdelt til aksjonæren. Med utdelt utbytte her menes skattepliktig utbytte. Før opp det totale utbyttet aksjonæren har fått ved den enkelte utdeling, antall aksjer som ligger til grunn for utdelingen og tidspunktet for beslutning om utdeling av utbytte (tidspunkt for generalforsamlingens vedtak). Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 8. I tilfelle kildeskatt så før opp kildeskattesatsen som legges til grunn for aksjonæren hjemmehørende i utlandet. NB! Lån fra selskap til personlig aksjonær anses som utbytte hos aksjonæren. Lånet innrapporteres som egen hendelse i post 8 på selskapsnivå (Aksjonærlån). På aksjonærnivå innrapporteres lånet som utbytte i post 21.

 

Post 22: Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Gjelder når selskapet tidligere har konvertert innbetalt aksjekapital/overkurs til annen egenkapital og senere betaler ut selskapsrettslig utbytte. Når selskapet foretar slik utdeling, må feltet fylles ut for aksjonærer som skattemessig har anledning til å klassifisere utdelingen som tidligere innbetalt kapital. Beløpet reduseres tilsvarende i post 5 og 6. NB! Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at Side 3 tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer. Slik nedbetaling innrapporteres i post 22.

 

Transaksjoner (aksjer i tilgang/avgang)

Post 23: Aksjer i tilgang (anskaffelse). Gi opplysninger om nye aksjer aksjonæren har anskaffet i selskapet i løpet av inntektsåret. Se post 9 for opplysninger på selskapsnivå.

 

Fondsemisjon/splitt/skattefri fusjon/skattefri fisjon/sammenslåing/deling av aksjeklasse

Post 24: Aksjer i tilgang ved omfordeling. Opplys om antall utstedte aksjer for denne aksjonæren grunnet omfordelingstilfeller. Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 10.

 

Salg/likvidasjon/skattepliktig fusjon/fisjon

Post 25: Aksjer i avgang. Gi opplysninger om antall aksjer som aksjonæren har realisert, overført til andre, eller som er slettet i inntekståret (gjelder også for selskapsaksjonærer som faller inn under fritaksmetoden). Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 11.

 

Spleis/skattefri fusjon/skattefri fisjon/sammenslåing/deling av aksjeklasse

Post 26: Aksjer i avgang ved omfordeling. Opplys om antall slettede aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret grunnet omfordelingstilfeller.  Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 12.

 

Endring i aksjekapital og overkurs - utbetalinger og innbetalinger

Post 27: Tilbakebetalt innbetalt aksjekapital (totalt beløp) og utbetalt fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende per aksje. Opplys om tilbakebetalt/utbetalt beløp til aksjonæren ved nedsettelse av aksjekapitalen i selskapet ved reduksjon i pålydende per aksje. Oppgi på aksjonærnivå om nedsettelsen gjelder tidligere innbetalt eller fondsemittert aksjekapital. Oppgi reduksjon av pålydende per aksje og tidspunktet for nedsettelsen. Selskapet kan ikke benytte innbetalt aksjekapital som utbetaling til aksjonærene før all fondsemittert aksjekapital er utbetalt. (Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital reduserer aksjens inngangsverdi). Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 17.

 

Post 28: Tilbakebetalt tidligere innbetalt overkurs for aksjene. Opplys om nedsettelse av innbetalt overkurs med tilbakebetaling til aksjonæren. Oppgi det totale beløpet den enkelte aksjonær får utbetalt per tilbakebetaling, samt tidspunkt for tilbakebetalingen. (Tilbakebetaling av innbetalt overkurs reduserer aksjens inngangsverdi). Tilbakebetaling av overkurs som ikke er innbetalt, skal behandles som utbytte og oppgis i post 21 (og post 8 på selskapsnivå). Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 17.

 

Post 29: Forhøyelse av aksjekapital og overkurs ved økning av pålydende ved nyemisjon, fisjon og fusjon. Aksjonærens andel av forhøyelse av kapital på aksjekapital og overkurs ved nyemisjon, fisjon og fusjon føres her. Tilsvarende opplysninger må fylles ut på selskapsnivå i post 15.