Hentefelter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap > Steg 1 - Utarbeidelse >

Hentefelter

Generelt om hentefelter

 

Hentefelter gjenbruker informasjon som allerede ligger i Maestro. Et hentefelt legger man inn i noten/dokumentet enten ved å dra hentefeltet fra menyen og til ønsket sted i noten eller dobbeltklikke på hentefeltet og feltet vil fremkomme der muepekeren står i noten.

Når man har fått hentefeltet inn i noten/dokumentet så vil det fremkomme en egen toppmeny for dette spesifikke hentefeltet. For eksempel, når man har valgt hentefeltet Rapportbeløp fremkommer følgende meny:

 

2020-11-04_1312

 

Da må man velge velge hvilken rapportlinje man vil hente (for eks Lønn, Sum eiendeler etc.), hvilket år og periode man vil hente, antall desimaler og skalering. For alle hentefelter fremkommer det en meny hvor man angir spesifikt hva man skal hente innenfor valgt hentefelt.

 

Vi anbefaler å se introduksjonsvideoen for bruk av hentefelter og redigering av noter, og heller bruke teksten under som et oppslagsverk.

 

Oversikt over hentefelter

 

Klientopplysninger

Navn og adresse

Her kan man hente navn og adresse på klienten/selskapet man har registret i klientopplysningsbildet (selskapet man utarbeider årsoppgjøret på/for).


Styremedlemmer

Her kan man hente styremedlemmer fra klientopplysningsbildet. Nr 1 i denne oversikten betyr toppen av listen over styremedlemmer, som vist i skjermbildet Styremedlemmer i klientopplysningsbildet.


Kontaktperson

Her kan man hente informasjon (navn, adresse, org.nr etc) fra personene som er lagt inn med en rolle i Klientopplysningsbildet for eksempel Daglig leder, revisor etc.


Selskapets aksjer

I dette feltet kan man hente informasjon om selskapets aksjer. Denne informasjonen hentes fra skjermbildet aksjekapitalsbildet.


Underskrifter

Her kan man legge inn underskrifter i dokumenter for eksempel i en selvlaget årsberetning. Underskriftene legges inn i klientopplysningsbildet.

Konto

Saldobalanse

Her hentes beløp på kontonivå fra saldobalansen.


Rapportbeløp

Her hentes beløp fra regnskapslinjer i rapportene som ligger i Rapportgeneratoren.


Kundefordring

Her hentes beløp som er lagt inn i fordringsmodulen til Maestro.

Manuelle felter

Beløpsfelt

Dette er et manuelt beløpsfelt. Man setter inn hentefeltet og taster inn beløp i menyen for hentefeltet.

Fordelen med å legge manuelle beløp i et hentefelt er muligheten til å formatere beløpet på skalering og desimaler samt om beløpet i feltet skal nullstilles ved årsskiftet eller ei.


Formel

Gjør det mulig å lage formler. I tabeller bruker man dette feltet til å utføre beregninger (addering/subtrahering/dividering/multiplikasjon). Når man har en tabell så vil hver celle/firkant i tabellen bli tildelt et navn slik som i excel. Deretter kan man bruke disse cellereferansen til å lage beregninger i dette hentefeltet.


Noteseksjon

Opprett et tekstavsnitt. Man kan skru av/på synlighet av avsnittet, og opprette en betingelse/formel for tekstavsnittets synlighet, f.eks i Lønnsnote skal kun tekst om lønn til daglig leder dukke opp dersom det er saldo på 5000-kontoer i Saldobalansen.

Man kan lage en avsnittmal ved å trykke på Rediger avsnitt. Ett nytt vindu åpner seg med avsnittsbiblioteket. Her kan man legge til nye, Redigere i RTF-editor og slette avsnitt.  


Variabler

Legger inn feltet Variabler.


Tekstfelt

Her kan man lage sitt eget tekst-hentefelt. Man setter inn hentefeltet og redigerer dette med en tekst typisk en standardisert tekst som du kan gjenbruke flere ganger, for eksempel noteprinsipper. Når du har laget hentefeltet kan du gjenbruke feltet i andre noter/dokumenter.


Notetabell

Forhåndsdefinerte tabeller som kan legges inn en note. Legg inn en tabell som henter informasjon om enten Skatt, Verdipapirer, Aksjonærer eller Anleggsmidler.

Skjema

Næringsoppgave

Her henter man beløp fra de ulike postene i næringsoppgaven, for eksempel beløp på post 3000 RF-1167 Næringsoppgave 2 for AS.


Offisielle forholdstall

Her kan man sette inn forholdstall fra Maestros Hovedtall.


Offentlig satser

Her kan man hente enkeltsatser fra de offentlig satsene i Maestro.


RF-Skjema

Her kan man hente tall fra ulike skatteskjema, som kan være nyttig i utarbeidelsen av noter:

RF-1052 Avstemming av Egenkapital

RF-1206 Oppgave over avgitt og mottatt konsernbidrag

RF-1053 Fradrag i skatt til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) (Skattefunn)

RF-1217 Forskjellsskjema


Selskapsverdi

Her kan man hente tall fra ulike områder, som kan være nyttig i utarbeidelsen av noter:

Eiendeler

Klient

Skattenote

Skattenote - midlertidige forskjeller

Skattenote - utsatt skatt


Register

Her kan man hente informasjon fra et ulike registere, som kan være nyttig i utarbeidelsen av noter:

Verdipapirregisteret

Anleggsgrupper

Aksjekapital

Aksjonærregister

Personregister

Noteopplysninger

Tid

Dato

Her kan man legge inn dato i ulike formater.


Årstall

Her kan man legge inn årstall som er grunnlag for sammenlignignstall både tilbake i tid, årets år og frem i tid.

Nummerering

Notenavn

Her kan man legge inn et hentefelt som henter notenavnet som er angitt i listen over noter til venstre i skjermbildet.


Notenummer

Her kan man sette notenummer på den enkelte note (settes automatisk i Maestro), men også bruke hentefeltet til å ha kryssreferanser mellom noter.